СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО СЕМЕЈНИ СТУДИИ(2018 – )


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.СС101З/18Вовед во семејни студии2+16
2.СС102З/18Современи предизвици на семејствата во Европа3+26
3.СС103З/18Семејството и општествените девијации3+26
4.Изборен предмет за I семестар 2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ2+26

Изборни предмети за 1. семестар:

бр.кодпредметчасовикредити
1.СС104И/18Педагогија на слободно време2+26
2.СС105И/18Антропологија на семејството2+26
3.СС106И/18Семејството во антиката2+26

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.СС201З/18Историја на семејството 13+26
2.СС202З/18Семејна педагогија3+26
3.СС203З/18Семејните вредности и моралот3+26
СИЗ/18Спорт и здравје0+20
4.Изборен предмет за 2. семестар2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+26

Изборни предмети за 2. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.СС204И/18Улогата на семејството во социјалниот развој2+26
2.СС205И/18Семејство, описменување и педагошка работа со ранливи групи2+26
3.СС206И/18Реторика и вештини на пишување2+26

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.СС301З/18Историја на семејството 23+25
2.СС302З/18Развој на децата и адолесцентите во семејството3+25
3.СС303З/18Комуникациите во семејството3+25
4.СС304З/18Процесот на социјализација во семејството 3+25
5.Изборен предмет за 3. семестар2+25
6.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+25

Изборни предмети за 3. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.СС305И/18Семејните проблеми и религиските институции2+25
2.СС306И/18Еколошки аспекти на домувањето2+25
3.СС307И/18Семејни кризи 2+25

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.СС401З/18Семејството во стратегиите на ЕУ3+26
2.СС402З/18Семејството и насилното однесување3+26
3.СС403З/18Семејството и глобалните процеси3+26
4.Изборен предмет за 4. семестар2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+26

Изборни предмети за 4. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.СС404И/18Демографија на домаќинството и семејството2+26
2.СС405И/18Социјална политика2+26
3.СС406И/18Родителство и деца2+26

5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.СС501З/18Семејно здравје и здравствена заштита3+26
2.СС502З/18Социјална работа со семејство3+26
3.СС503З/18Семејството и религијата3+26
4.Изборен предмет за 5. семестар 2+26
5.Изборен предмет за 5. семестар 2+26

Изборни предмети за 5. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.СС504И/18Развој на возрасни и стареење во семејството2+26
2.СС505И/18Психологија на партнерски односи2+26
3.СС506И/18Семејните односи и развојот на сексуалниот идентитет2+26
4.СС507И/18Историја на жените2+26
5.СС508И/18Семејството и проблемите на стареењето2+26

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.СС601З/18Историја на бракот3+26
2.СС602З/18Семејно право3+26
3.СС603З/18Управување со семејните ресурси и финансии3+26
4.Изборен предмет за 6. семестар2+26
5.Изборен предмет за 6. семестар2+26

Изборни предмети за 6. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.СС604И/18Традицијата во европските и македонските семејства2+26
2.СС605И/18Семејството и малолетничката деликвенција2+26
3.СС606И/18Семејството и менталното здравје2+26
4.СС607И/18Доживотно учење2+26

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.СС701З/18Семејството во мултикултурните општества3+26
2.СС702З/18Семејството и родовите улоги3+26
3.СС703З/18Специјална едукација и рехабилитација3+26
4.Изборен предмет за 7. семестар 2+26
5.Изборен предмет за 7. семестар 2+26

Изборни предмети за 7. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.СС704И/18Семејството и медиумите2+26
2.СС705И/18Инвалидноста и семејството2+26
3.СС706И/18Политики за развој на население и семејство2+26
4.СС707И/18Религиското образование и семејството2+26
5.СС708И/18Семејството и раната интервенција на деца со пречки во развојот2+26

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.СС801З/18Семејна, брачна едукација и комуникација3+25
2.СС802З/18Дизајнирање на проект, следење и оценување3+25
3.СС803З/18Советодавна работа со семејството 3+25
4.Изборен предмет за 8. семестар 2+24
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+25
6.Дипломска работа

Изборни предмети за 8. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.СС804И/18Методика на настава2+24
2.СС805И/18Планирање на семејство, родност и родителство2+24
3.СС806И/18Социјални услуги на граѓански организации2+24
4.СС807И/18Развој на програми за родители2+24

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:

Решение за акредитација на сп – Семејни

Решение за почеток со работа на сп – Семејни

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД УКИМ