СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО СОЦИЈАЛНА РАБОТА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА(2018 – )


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.СР101З/18Теорија на социјална работа4+26
2.СР102З/18Социјална политика3+26
3.СР103З/18Социјална заштита4+26
4.СИЗ/18Спорт и здравје0+20
5.Изборен предмет од листата на УКИМ6
6.Изборен предмет од листата на УКИМ6


2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.СР201З/18Психосоцијален развој4+26
2.СР202З/18Семејно право3+26
3.СР203З/18Социјални проблеми3+26
4.СР204З/18Академско говорење и пишување3+26
5.Изборен предмет за 2. семестар 3+26

Изборни предмети за 2. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.СР205И/18Сиромаштија и социјална исклученост3+26
2.СР206И/18Социјална работа со деца и млади3+26

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.СР301З/18Превентивна социјална работа3+26
2.СР302З/18Економија и социјален систем3+26
3.СР303З/18Статистика3+26
4.СР304З/18Социјална педагогија3+26
5.Изборен предмет за 3. семестар 3+26

Изборни предмети за 3. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.СР305И/18Пенална и постпенална социјална работа3+26
2.СР306И/18Советување и коучинг3+26

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.СР401З/18Методологија на социјални истражувања3+26
2.СР402З/18Социјален развој3+26
3.СР403З/18Социјална работа со поединец3+26
4.Изборен предмет за 4. семестар3+26
5.Изборен предмет за 4. семестар 3+26

Изборни предмети за 4. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.СР404И/18Детска заштита3+26
2.СР405И/18Социјална работа и политика во образование3+26
3.СР406И/18Социјално претприемништво3+26

5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.СР501З/18Групна социјална работа3+26
2.СР502З/18Административно право3+26
3.СР503З/18Социјална работа со семејство3+26
4.Изборен предмет за 5. семестар 3+26
5.Изборен предмет за 5. семестар 3+26

Изборни предмети за 5. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.СР504И/18Клиничка социјална работа3+26
2.СР505И/18Компаративна социјална политика3+26
3,СР506И/18Менаџмент на човечки ресурси3+26

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.СР601З/18Системи на социјална сигурност4+26
2.СР602З/18Социјална работа во здравство3+26
3.СР603З/18Социјална работа во локална заедница3+26
4.Изборен предмет за 6. семестар3+26
5.Изборен предмет за 6. семестар3+26

Изборни предмети за 6. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.СР604И/18Тераписки техники и вештини3+26
2.СР605И/18Супервизија и евалуација во социјална работа3+26
3.СР606И/18Социјална работа со лица со попреченост3+26

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.СР701З/18Ментално здравје во заедница3+26
2.СР702З/18Менаџмент на случај3+26
3.СР703З/18Социјални услуги на граѓански организации3+26
4.Изборен предмет за 7. семестар 3+26
5.Изборен предмет за 7. семестар 3+26

Изборни предмети за 7. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.СР704И/18Глобална социјална политика3+26
2.СР705И/18Мултикултурна социјална работа3+26
3.СР706И/18Трудово право3+26

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Ф801З/18Социјална политика на ЕУ3+26
2.Ф802З/18Дипломска работа6
3.Изборен предмет за 8. семестар 3+26
4.Изборен предмет од листата на УКИМ 6
5.Изборен предмет од листата на УКИМ6

Изборни предмети за 8. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.СР803И/18Социјална работа со стари лица3+26
2.СР804И/18Семејна политика3+26

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:

Решение за акредитација на сп – СРСП

Решение за почеток на работа на сп – СРСП

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД УКИМ