Соопштение за рокови за извршување на активностите на ТРЕТ циклус студии во рамките на летниот семестар во учебната 2022-2023 г.

Announcement// Роковите за извршување на активноститево рамките на летниот семестар во учебната 2022/2023година за студентите запишани на трет циклус-...

read more