СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО АРХЕОЛОГИЈА (2018 – )


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.А1013/18Вовед во археологијата4+26
2.А1023/18Праисториска археологија 14+26
3.А1033/18Методологија на археолошките истражувања 14+26
4.СИЗ/18Спорт и здравје0+20
5.Изборен предмет за I семестар2+26
6.Изборен предмет за I семестар 2+26

Изборни предмети за 1. семестар:

бр.кодпредметчасовикредити
1.А104И/18Археологија на блискиот Исток 12+26
2.А105И/18Пишаните извори и археологијата2+26
3.А106И/18Археолошко наследство, менаџирање и туризам2+26
4.А107И/18Латински јазик (почетен курс)2+26

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.А201З/18Праисториска археологија 24+26
2.А202З/18Општа нумизматика4+26
3.А203З/18Методологија на археолошките истражувања 24+26
4.Изборен предмет за 2. семестар2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+26

Изборни предмети за 2. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.А204И/18Археологија на блискиот Исток 22+26
2.А205И/18Историја на уметноста на Стариот Век2+26
3.А206И/18Архитектурата кај древните цивилизации2+26
4.А207И/18Старословенски јазик (почетен курс)2+26

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.А301З/18Протоисториска археологија 14+26
2.А302З/18Класична археологија 14+26
3.А303З/18Основи на античката архитектура 14+26
4.Изборен предмет за 3. семестар2+26
5.Изборен предмет за 3. семестар 2+26

Изборни предмети за 3. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.А304И/18Раноантичка нумизматика2+26
2.А305И/18Епиграфските споменици и археологијата2+26
3.А306И/18Вовед во научната работа2+26
4.А307И/18Старогрчки јазик (почетен курс)2+26

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.А401З/18Протоисториска археологија 24+26
2.А402З/18Класична археологија 24+26
3.А403З/18Основи на античката архитектура 24+26
4.Изборен предмет за 4. семестар2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+26

Изборни предмети за 4. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.А404И/18Вооружување и оружје во антиката2+26
2.А405И/18Античка уметност во Македонија2+26
3.А406И/18Антички епиграфски споменици во РМ2+26
4.А407И/18Филозофија на религијата2+26

5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.А501З/18Римска археологија 14+26
2.А502З/18Раноантичка археологија на Балканот4+26
3.А503З/18Ранохристијанска археологија 14+26
4.А504З/18Историја на Стариот Век4+26
5.Изборен предмет за 5. семестар 2+26

Изборни предмети за 5. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.А505И/18Римска нумизматика2+26
2.А506И/18Основи на библиската археологија2+26
3.А507И/18Античка митологија2+26
4.А508И/18Секојдневниот живот во Хелада и Рим2+26

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.А601З/18Римска археологија 24+26
2.А602З/18Ранохристијанска археологија 24+26
3.А603З/18Семиотика на артефакти4+26
4.Изборен предмет за 6. семестар2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+26

Изборни предмети за 6. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.А604И/18Доцноантички утврдувања2+26
2.А605И/18Средновековна нумизматика2+26
3.А606И/18Средновековно археолошко и уметничко наследство на Република Македонија2+26

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.А701З/18Средновековна археологија 14+26
2.А702З/18Музеологија4+26
3.А703З/18Археолошка картографија и топографија4+26
4.А704З/18Историја на Балканот – среден век2+26
5.Изборен предмет за 7. семестар 2+26

Изборни предмети за 7. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.А705И/18Социологија на културата2+26
2.А706И/18Помошни историски науки2+26
3.А707И/18Историја на архитектурата на Македонија2+26

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.А801З/18Средновековна археологија 24+26
2.А802З/18Занаетски технологии и конзервација4+26
3.А803З/18Дипломски труд 6
4.Изборен предмет за 8. семестар 2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ2+26

Изборни предмети за 8. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.А804И/18Идеологија, политика и уметност во средновековна Македонија2+26
2.А805И/18Западноевропската уметност низ призмата на класичната археологија2+26
3.А806И/18Хералдика2+26

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:

Решение за акредитација на студиска програма – Археологија

Решение за почеток со работа на сп – Археологија

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД УКИМ