СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО АНДРАГОГИЈА (2018 – )


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.АС101Основи на андрагогијата2+14
2.АС102Општа педагогија2+16
3.АС103Доживотно учење 2+16
4.СИЗ/18Спорт и здравје0+22
5.Изборен предмет за I семестар2+16
6.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+16

Изборни предмети за 1. семестар:

бр.кодпредметчасовикредити
1.ФАС01ИФилозофија 2+16
2.ФАС02ИСоциологија2+16
3.ФАС03ИДефектологија (општ курс)2+16
4.ФАС04ИЕтика2+16
5.ФАС05ИФилозофија на образование2+16
6.ФАС06ИСоциологија на македонската култура2+16

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.АС201Комуникација и групна динамика во образованието на возрасните2+16
2.АС202Современи педагошки теории2+16
3.АС203Општа дидактика2+16
4.Изборен предмет за 2. семестар2+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+16

Изборни предмети за 2. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ФАС01ИФилозофија 2+16
2.ФАС02ИСоциологија2+16
3.ФАС03ИДефектологија (општ курс)2+16
4.ФАС04ИЕтика2+16
5.ФАС05ИФилозофија на образование2+16
6.ФАС06ИСоциологија на македонската култура2+16

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.АС301Андрагошка дидактика 2+16
2.АС302Планирање, организација и евалуација во образованието на возрасни 2+16
3.АС303Психологија на зрелото доба и стареење2+16
4.Изборен предмет за 3. семестар2+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+16

Изборни предмети за 3. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ФАС01ИФилозофија 2+16
2.ФАС02ИСоциологија2+16
3.ФАС03ИДефектологија (општ курс)2+16
4.ФАС04ИЕтика2+16
5.ФАС05ИФилозофија на образование2+16
6.ФАС06ИСоциологија на македонската култура2+16

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.АС401 Техники за учење кај возрасните2+16
2.АС402Образовни политики2+16
3.АС403Економика на образованието2+16
4.Изборен предмет за 4. семестар2+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+16

Изборни предмети за 4. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ФАС01ИФилозофија 2+16
2.ФАС02ИСоциологија2+16
3.ФАС03ИДефектологија (општ курс)2+16
4.ФАС04ИЕтика2+16
5.ФАС05ИФилозофија на образование2+16
6.ФАС06ИСоциологија на македонската култура2+16

5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.АС501 Квалитет во образованието на возрасни2+16
2.АС502Општа методологија2+1 6
3.АС503Стручно образование и обука 2+16
4.Изборен предмет за 5. семестар 2+16
5.Изборен предмет за 5. семестар 2+16

Изборни предмети за 5. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.АС504ИКомпаративна андрагогија2+16
2.АС505ИАндрагогија на слободно време2+16
3.АС506ИОснови на социјална психологија 2+16

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.АС601 Статистика во образовните истражувања 2+16
2.АС602Описменување и основно образование на возрасни2+16
3.АС603Лидерство и менторство2+16
4.Изборен предмет за 6. семестар2+16
5.Изборен предмет за 6. семестар 2+16

Изборни предмети за 6. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.АС604ИКултурно наследство и музеологија 2+16
2.АС605ИИнтеркултурно и граѓанско образование 2+16
3.АС606ИАндрагогија на трудот 2+16

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.АС701 Социјална андрагогија2+16
2.АС702Менаџмент со човечки ресурси2+16
3.АС703Учење на далечина2+16
4.Изборен предмет за 7. семестар 2+16
5.Изборен предмет за 7. семестар 2+16

Изборни предмети за 7. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.АС704ИМенаџмент и маркетинг во образованието на возрасните2+16
2.АС705ИКомуникација и медиуми2+16
3.АС706ИОрганизација која учи2+16

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.АС801 Семејна андрагогија2+16
2.АС802 Советување за кариера2+14
3.АС803 Дипломска работа 2+18
4.Изборен предмет за 8. семестар 2+16
5.Изборен предмет за 8. семестар 2+16

Изборни предмети за 8. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.АС804ИОбразование на возрасни со посебни образовни потреби2+16
2.АС805ИПенолошка андрагогија2+16
3.АС806ИУправување со знаењето2+16

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:

Решение за акредитација на сп – Андрогогија

Решение за почеток со работа на сп – Андрогогија

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД УКИМ