СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО РОДОВИ СТУДИИ(2018 – )


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Р101З/18Вовед во родови студии3+26
2.Р102З/18Филозофија3+26
3.Р103З/18Критички приод кон мажественоста3+26
4.СИЗ/18Спорт и здравје0+20
5.Изборен предмет за I семестар2+26
6.Изборен предмет од листата на УКИМ6

Изборни предмети за 1. семестар:

бр.кодпредметчасовикредити
1.Р104И/18Вовед во академски стилови 2+26
2.Р105И/18Педагогија2+26
3.Р106И/18Социологија2+26

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Р201З/18Историја на родот и полот во антиката3+26
2.Р202З/18Родот и философијата3+26
3.Р203З/18Психологија2+26
4.Изборен предмет за 2. семестар2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ6

Изборни предмети за 2. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Р204И/18Историја на секојдневниот живот2+26
2.Р205И/18Родот и општеството2+26
3.Р206И/18Инклузивно образование 2+26

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Р301З/18Историја на родот и полот во средниот век3+26
2.Р302З/18Стратегии за родова рамноправност3+26
3.Р303З/18Антропологија2+26
4.Изборен предмет за 3. семестар2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ6

Изборни предмети за 3. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Р304И/18Социологија на женскиот труд2+26
2.Р305И/18Родот и демографските прашања2+26
3.Р306И/18Родот и спортот2+26

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Р401З/18Историја на родот и полот во Ренесансата и Просветителството3+26
2.Р402З/18Родовата перспектива во креирање политики3+26
3.Р403З/18Антропологија на жената2+26
4.Изборен предмет за 4. семестар2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 6

Изборни предмети за 4. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Р404И/18Родови образовни политики2+26
2.Р405И/18Дефендологија2+26
3.Р406И/18Родовите студии и мирот2+26

5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Р501З/18Историја на родот и полот во 19. век3+26
2.Р502З/18Методологија на родовите истражувања2+26
3.Р503З/18Родот и религијата2+26
4.Изборен предмет за 5. семестар 2+26
5.Изборен предмет за 5. семестар 2+26

Изборни предмети за 5. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Р504И/18Мултикултурализмот и родот2+26
2.Р505И/18Родово одговорно буџетирање2+26
3.Р506И/18Семејна политика2+26

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Р601З/18Историја на родот и полот во 20. век3+26
2.Р602З/18Род и насилство2+26
3.Р603З/18Технофеминизам и киберкултура2+26
4.Изборен предмет за 6. семестар2+26
5.Изборен предмет за 6. семестар2+26

Изборни предмети за 6. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Р604И/18Родова рамноправност во социјалната работа и политика2+26
2.Р605И/18Правата на лицата со инвалидитет2+26
3.Р606И/18Социологија на етнички групи2+26

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Р701З/18Етиката и родот3+26
2.Р702З/18Феминистичка епистемологија3+26
3.Р703З/18Родот и културата3+26
4.Изборен предмет за 7. семестар 2+16
5.Изборен предмет за 7. семестар 2+16

Изборни предмети за 7. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Р704И/18Жената во масовната култура2+16
2.Р705И/18Родот и психоанализата2+16
3.Р706И/18Ликовна семиотика – родови перспективи2+16

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Р801З/18Родот и сексуалноста3+26
2.Р802З/18Неврофеминизам2+26
3.Р803З/18Дипломска работа 6
4.Изборен предмет за 8. семестар 2+16
5.Изборен предмет за 8. семестар 2+16

Изборни предмети за 8. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Р804И/18Сексуални ориентации и политики2+16
2.Р805И/18Репродуктивни технологии – морални импликации2+16
3.Р806И/18Визуелната култура и родот2+16

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:

Решение за акредитација на сп – Родови

Решение за почеток со работа на сп – Родови