СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК И АНТИЧКА КНИЖЕВНОСТ(2018 – )


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Г101З/18Старогрчки јазик (почетен курс) 3+36
2.Г102З/18Латински јазик (почетен курс)3+36
3.Г103З/18Античка епика4+26
4.СИЗ/18Спорт и здравје0+20
5.Изборен предмет од листата на УКИМ6
6.Изборен предмет од листата на УКИМ6

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Г201З/18Старогрчки јазик (продолжителен курс)3+36
2.Г202З/18Античка лирика4+26
3.Г203З/18Секојдневниот живот во Хелада и Рим3+36
4.Изборен предмет од листата на УКИМ 6
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 6

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Г301З/18Старогрчки јазик (напреден курс)3+36
2.Г302З/18Античка драма4+26
3.Г303З/18Античка митологија4+26
4.Изборен предмет за 3. семестар2+26
5.Изборен предмет за 3. семестар 2+26

Изборни предмети за 3. семестар

Изборен модул: Студии по македонски јазик

бр.кодпредметчасовикредити
1.ГМ304И/18Правопис и правоговор со фонетика и фонологија на СМЈ2+26
2.ГМ305И/18Старословенски јазик 12+26
3.ГМ306И/18Општа лингвистика2+26

Изборен модул: Студии по француски јазик и книжевност

бр.кодпредметчасовикредити
1.ГФ304И/18Француски јазик 12+66
2.ГФ305И/18Граматика на францускиот јазик 12+26
3.ГФ306И/18Француска книжевност 12+26

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Г401З/18Старогрчки автори2+46
2.Г402З/18Античка философија4+26
3.Г403З/18Античка историографија4+26
4.Изборен предмет за 4. семестар2+26
5.Изборен предмет за 4. семестар 2+26

Изборни предмети за 4. семестар

Изборен модул: Студии по македонски јазик

бр.кодпредметчасовикредити
1.ГМ404И/18Морфологија на СМЈ2+26
2.ГМ405И/18Старословенски јазик 22+26
3.ГМ406И/18Преглед на лингвистиката2+26

Изборен модул: Студии по француски јазик и книжевност

бр.кодпредметчасовикредити
1.ГФ404И/18Француски јазик 22+66
2.ГФ405И/18Граматика на францускиот јазик 22+26
3.ГФ406И/18Француска книжевност 22+26

5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Г501З/18Читање старогрчки автори текстови2+46
2.Г502З/18Грчка историска фонетика3+36
3.Г503З/18Грцизми и латинизми во македонскиот јазик4+26
4.Изборен предмет за 5. семестар 2+26
5.Изборен предмет за 5. семестар 2+26

Изборни предмети за 5. семестар

Изборен модул: Студии по македонски јазик

бр.кодпредметчасовикредити
1.ГМ504И/18Зборобразување на СМЈ2+26
2.ГМ505И/18Дијалектологија на МЈ2+26
3.ГМ506И/18Психолингвистика2+26

Изборен модул: Студии по француски јазик и книжевност

бр.кодпредметчасовикредити
1.ГФ504И/18Француски јазик 32+66
2.ГФ505И/18Граматика на францускиот јазик 32+26
3.ГФ506И/18Француска книжевност 32+26

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Г601З/18Грчка историска морфологија3+36
2.Г602З/18Античка метрика и музика4+26
3.Г603З/18Античка поетика4+26
4.Изборен предмет за 6. семестар2+26
5.Изборен предмет за 6. семестар2+26

Изборни предмети за 6. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ГМ604И/18Лексикологија со фразеологија на СМЈ2+26
2.ГМ605И/18Развој на македонскиот писмен јазик2+26
3.ГМ606И/18Социолингвистика2+26

Изборен модул: Студии по француски јазик и книжевност

бр.кодпредметчасовикредити
1.ГФ604И/18Француски јазик 42+66
2.ГФ605И/18Граматика на францускиот јазик 42+26
3.ГФ606И/18Француска книжевност 42+26

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Г701З/18Античка реторика4+26
2.Г702З/18Античка и европска култура4+26
3.Г703З/18Книжевна анализа на старогрчки текстови 3+36
4.Изборен предмет за 7. семестар 2+26
5.Изборен предмет за 7. семестар 2+26

Изборни предмети за 7. семестар

Изборен модул: Студии по македонски јазик

бр.кодпредметчасовикредити
1.ГМ704И/18Синтакса на СМЈ2+26
2.ГМ705И/18Историја на МЈ (Историска граматика)2+26
3.ГМ706И/18Семантика2+26

Изборен модул: Студии по француски јазик и книжевност

бр.кодпредметчасовикредити
1.ГФ704И/18Француски јазик 52+66
2.ГФ705И/18Граматика на францускиот јазик 52+26
3.ГФ706И/18Француска книжевност 52+26

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Г801З/18Дидактика на класичните јазици3+36
2.Г802З/18Рецепција на класичната култура2+46
3.Г803З/18Дипломска работа 4+26
4.Изборен предмет за 8. семестар 2+26
5.Изборен предмет за 8. семестар 2+26

Изборни предмети за 8. семестар

Изборен модул: Студии по македонски јазик

бр.кодпредметчасовикредити
1.ГМ804И/18Лингвостилистика на СМЈ2+26
2.ГМ805И/18Балканска лингвистика2+26
3.ГМ806И/18Прагматика2+26

Изборен модул: Студии по француски јазик и книжевност

бр.кодпредметчасовикредити
1.ГФ804И/18Француски јазик 62+26
2.ГФ805И/18Граматика на францускиот јазик 62+26
3.ГФ806И/18Француска книжевност 62+26

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:

Решение за акредитација на сп – Старогрчки јазик

Решение за почеток со работа на сп – Старогрчки јазик