СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО КЛАСИЧНА ФИЛОЛОГИЈА(2018 – )


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.К101З/18Старогрчки јазик (почетен курс)3+36
2.К102З/18Латински јазик (почетен курс)3+36
3.К103З/18Античка епика4+26
4.К104З/18 Античка митологија4+20
5.СИЗ/18 Спорт и здравје0+26
6.Изборен предмет за I семестар 2+26

Изборни предмети за 1. семестар:

Изборен модул: Антички студии

бр.кодпредметчасовикредити
1.КА105И/18Увод во класичната филологија2+26
2.КА106И/18Античка и европска култура2+26

Изборен модул: Византологија

бр.кодпредметчасовикредити
1.КВ105И/18Увод во класичната филологија2+26
2.КВ106И/18Античка и европска култура2+26

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.К201З/18Старогрчки јазик (продолжителен курс)3+36
2.К202З/18Латински јазик (продолжителен курс)3+36
3.К203З/18Античка лирикa4+26
4.К204З/18Историја на античкиот свет4+26
5.Изборен предмет за 2. семестар 6

Изборни предмети за 2. семестар

Изборен модул: Антички студии

бр.кодпредметчасовикредити
1.КА205И/18Секојдневниот живот во Хелада и Рим2+26
2.КА206И/18Рецепција на класичната култура2+26
3.КА207И/18Антички религии2+26

Изборен модул: Византологија

бр.кодпредметчасовикредити
1.КВ205И/18Историја на Византија3+26
2.КВ206И/18Рецепција на класичната култура2+26

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.К301З/18Старогрчки јазик (напреден курс)3+36
2.К302З/18Латински јазик (напреден курс)3+36
3.К303З/18Античка драма4+26
4.Изборен предмет за 3. семестар6
5.Изборен предмет за 3. семестар 6

Изборни предмети за 3. семестар

Изборен модул: Антички студии

бр.кодпредметчасовикредити
1.КА304И/18Историја на античките Македонци 12+16
2.КА305И/18Грцизми и латинизми во македонскиот јазик2+26
3.КА306И/18Увод во латинска епиграфика1+36
4.КА307И/18Античка поетика2+26

Изборен модул: Византологија (се бира 1 предмет од листата на УКИМ)

бр.кодпредметчасовикредити
1.КВ304И/18Византиска култура2+26
2.КВ305И/18Грцизми и латинизми во македонскиот јазик2+26
3.КВ306И/18Античка поетика2+26
4.Предмет од листата на УКИМ2+26

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.К401З/18Античка философија4+26
2.К402З/18Старогрчки автори2+46
3.К403З/18Латински автори2+46
4.Изборен предмет за 4. семестар6
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 6

Изборни предмети за 4. семестар

Изборен модул: Антички студии

бр.кодпредметчасовикредити
1.КА404И/18Историја на Римската империја2+16
2.КА405И/18Античка сатира2+26
3.КА406И/18Увод во грчка епиграфика1+36

Изборен модул: Византологија

бр.кодпредметчасовикредити
1.КА404И/18Антички религии2+26
2.КА405И/18Византијци – приватен живот2+16
3.КА406И/18Византиска археологија2+26

5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.К501З/18Античка реторика4+26
2.К502З/18Грчка историска фонетика3+36
3.К503З/18Латинска историска фонетика3+36
4.К504З/18Изборен предмет за 5. семестар 6
5.Изборен предмет за 5. семестар 6

Изборни предмети за 5. семестар

Изборен модул: Антички студии (се бира 1 предмет од листата на УКИМ)

бр.кодпредметчасовикредити
1.КА504И/18Читање старогрчки текстови2+26
2.КА505И/18Увод во грчка палеографија2+26
3.КА506И/18Античко говорништво2+26
4.КА507И/18Антички куси книжевни форми2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ6

Изборен модул: Византологија

бр.кодпредметчасовикредити
1.КВ504И/18Византиска уметност2+26
2.КВ505И/18Увод во грчка палеографија2+26
3.КВ506И/18Старословенски јазик2+26
4.КВ507И/18Средновековен латински јазик2+26

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.К601З/18Византиска книжевност4+26
2.К602З/18Грчка историска морфологија3+36
3.К603З/18Латинска историска морфологија3+36
4.Изборен предмет за 6. семестар6
5.Изборен предмет за 6. семестар6

Изборни предмети за 6. семестар

Изборен модул: Антички студии

бр.кодпредметчасовикредити
1.КА604И/18Читање латински текстови2+26
2.КА605И/18Увод во латинска палеографија2+26
3.КА606И/18Новогрчки јазик2+26
4.КА607И/18Античка епистолографија2+26

Изборен модул: Византологија

бр.кодпредметчасовикредити
1.КВ604И/18Византиска филозофија2+26
2.КВ605И/18Византиска нумизматика2+26
3.КВ606И/18Новозаветен и византиски грчки2+26

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.К701З/18Античка метрика и музика4+26
2.К702З/18Класична археологија 14+26
3.Изборен предмет за 7. семестар 2+26
4.Изборен предмет за 7. семестар 2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 6

Изборни предмети за 7. семестар

Изборен модул: Антички студии

бр.кодпредметчасовикредити
1.КА703И/18Микенската култура и линеарното Бе писмо2+26
2.КА704И/18Книжевна анализа на старогрчки текстови2+26
3.КА705И/18Јазична анализа на латински текстови2+26
4.КА706И/18Средновековен латински јазик2+26
5.КА707И/18Антички роман2+26

Изборен модул: Византологија

бр.кодпредметчасовикредити
1.КВ703И/18Византика реторика2+26
2.КВ704И/18Византиски автор2+26
3.КВ705И/18Книжевна анализа на старогрчки текстови2+26

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.К801З/18Античка историографија4+26
2.К802З/18Дипломска работа4+26
3.Изборен предмет за 8. семестар 6
4.Изборен предмет за 8. семестар 6
5.Изборен предмет од листата на УКИМ6

Изборни предмети за 8. семестар

Изборен модул: Антички студии

бр.кодпредметчасовикредити
1.КА803И/18Дидактика на класичните јазици2+26
2.КА804И/18Класична архeологија 24+26
3.КА805И/18Хомер и линеарното Бе писмо2+26
4.КА806И/18Книжевна анализа на латински текстови2+26
5.КА807И/18 Јазична анализа на старогрчки текстови2+26

Изборен модул: Византологија

бр.кодпредметчасовикредити
1.КВ803И/18Византиска историографија2+26
2.КВ804И/18Дидактика на класичните јазици2+26
3.КВ805И/18Новогрчки јазик2+26
4.КВ806И/18Јазична анализа на старогрчки текстови2+26

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:

Решение за акредитација на сп – Класична филологија

Решение за почеток на работа на сп – Класична филологија

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД УКИМ