Студиска програма по родови студии втор циклус (2018 – )

Насока: Родови студии (120 кредити)


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. РС 207Teории за родот Боби Бадаревски226
2.РС 211Историја на родови релацииСузана Симоновска
Владимир Давчев
226
3.Изборен предмет од листата бр. 186
4. Изборен предмет од листата бр. 1 86
5. Изборен предмет од листата бр. 1 86

Листа број 1

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. РС 214Родот во меѓународните односиДенко Скаловски
Боби Бадаревски
86
2. РС 215Родова перспектива во социјалната политикаМаја Геровска Митев86
3. РС 217 Менаџирање на родовите разлики во организациитеМилева Ѓуровска86

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1. РС 209 Феминистички теории на знаење Боби Бадаревски 226
2. РС 206Технологијата и родот Владимир Давчев 226
3.Изборен предмет од листата бр. 286
4. Изборен предмет од листата бр. 2 86
6. Изборен предмет од листата бр. 2 86

Листа број 2:

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1. РС 208 Емпириско истражување на родово заснованото насилствоНиколина Кениг86
2. РС 205 Сексуално и репродуктивно здравје, права и политикиСузана Симоновска86
3. РС 210 Родот и развојотЈован Пејковски
Мирјана Ќаева Пејковска
86
4. РС 213 Глобални еколошки заканиБоби Бадаревски86

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1. РС 201 Методолошки основи на родовите истражувања Боби Бадаревски 226
2. РС 202 Антропологија на родот Сузана Симоновска 206
3. РС 203 Мултикултурализмот и родовите перспективи Денко Скаловски 206
4. РС 204 Современи теории за мажественоста Владимир Давчев 226
5. Изборен предмет од листата бр. 3 86

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1. Изборен предмет од листата бр. 3 86
2.Изборен предмет од Листата слободни предмети на УКИМ44
3.Магистерски труд20

Листа број 3

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1. РС 212 Медико-генетски аспекти на родотМирјана Ќаева Пејковска86
2. РС 214 Женска физичка култура и женски спортДенко Скаловски86