д–р Боби Бадаревски

Вонреден професор

Боби Бадаревски е роден на 09.09.1967 год. во Скопје каде и го завршува основното и средно образование. Студиите ги завршил на Институтот за филозофија на Универзитетот св. Кирил и Методиј и се стекнува со наслов професор по филозофија. Дипломира со трудот „Концептуализмот како парадигма на модерната и постмодерната уметност“ под менторство на академик проф.д-р Георги Старделов. 2008 год магистрира на Институтот за општествени и хуманистички науки „Евро-Балкан“, на тема „Феминистичката епистемологија и родовата анализа“ под менторство на проф. д-р Катерина Колозова. Докторира 2014 на Универзитетот Евро Балкан под менторство на проф. д-р. Слободанка Марковска со дисертацијата со наслов „Компјутационализмот и феминистичко-родовата теорија на умот“.

Бил вработен во Институтот за општествени и хуманистички науки Евро-Балкан (2008-2009,) и во здружението на граѓани „Акција Здруженска“ како раководител на програма (2009-2012). Соработува со бројни институции од областа на родовата еднаквост и човековите права. Од декември 2012, работи како помлад асистент на Институтот за родови студии – Филозофски факултет, УКИМ. Автор е на повеќе од триесет научни трудови од областа на филозофијата и родовата теорија.

Учествува во проекти од разни научни и општествени области:

– Институт Евро Балкан – Координатор проект менаџер на следните проекти: Родова перспектива на трговијата со луѓе; Националната стратегија за борба против трговијата со луѓе;

– Стереотипи: застапеност на жените во печатените медиуми во Југоисточна Европа

– Предавач на школата за Род и политика- Институт Евро Балкан

– Висок истражувач, Истражувачки проект: GEMIC – Пол, миграција и интеркултурна интеракција во Медитеранот и Југоисточна Европа;

– Истражувачки проект: Локална самоуправа родова рамноправност – Акција Здруженска;

– Следење на спроведувањето на Законот за еднакви можности на жените и мажите во рамките на локалната самоуправа на Република Македонија – Акција Здруженска.

Соработува со бројни здруженија на граѓани од областа на родовата еднаквост и човековите права.

Проф. д-р Боби Бадаревски изведува настава и вежби по предметите:Библиографија

Бадаревски, Боби. “Компјутациската метафора во филозофијата на умот и когнитивната наука.” Во Логос/Тропос. Ур. Љупчо Митковски. Скопје: Филозофско друштво на Македонија, Здружение на класични филолози „Антика“, Институт за филозофија, Филозофски факултет, Институт за класични студии, Филозофски факултет, 2019. Во печат

Badaevski, Bobi. “Towards a Feminist Social Neuroscience.” Identiteties 16, no. 1 (2019).

Бадаревски, Боби. “Расправа за една феминистичка филозофија на умот.” Во За душата. Ур. Јасмина Мојсиева-Гушева. Здружение за компаративна книжевност на Македонија, Филозофско друштво на Македонија Скопје, 2018.

Бадаревски Боби. 2016. Родовата еднаквост во пристапувањето кон ЕУ-прирачник за застапување Скопје, Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска.

Бадаревски, Боби. “Кон една феминистичка филозофија на умот.” Контекст, бр. 13 (2015).

Бадаревски, Боби. “Психосемантика: проблемите на значењето во Компјутациската теорија на умот.” Спектар, бр. 66 (2015).

Бадаревски, Боби. 2014. “Компјутационализмот и феминистичко-родовата теорија на ум.” Докторска дисертација, Универзитет Евро Балкан.

Badarevski, Bobi, and Vlatko Dekov. 2012. Guide for Integration of the gender perspective In the national HIV/AIDS response of R. Macedonia. Skopje: HOPS – healthy options project.

Badarevski, Bobi, Marija Savovska, and Vanja Dimitrievski. 2012. Assessment of gender related issues and their connection to the risk of HIV/AIDS and the barriers conditioning the equal access to adequate HIV/AIDS prevention and treatment services. Skopje: HOPS – healthy options project.

Бадаревски, Боби. 2012. “Дали феминистичката епистемологија е социјална Епистемологија?” Годишен зборник Филозофски факултет.

Бадаревски, Боби. 2012. “Намалување на дигиталниот јаз на пазарот ан трудот: за повеќе е-инклузивни работни места.” Ревија за социјална политика 4 (9).

Бадаревски Боби, Ивановска, Марија. 2012. Водич во феминистичката и родовата терминологија. второ издание. Скопје: Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска.

Бадаревски Боби. 2012. Родовата анализа во развојните концепти на социјалната инклузија. Скопје: Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска. Аналитички осврт (policy paper)

Бадаревски Боби. 2011. Воведување на родовата анализа во истражувањата за социјалната инклузијa Скопје: Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска. Аналитички осврт (policy paper)

Бадаревски Боби. 2011. Прашањето на Отворениот метод на координација (ОМК) и родот во „Европската Платформа за борба против сиромаштијата и социјалната исклучување. Скопје: Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска. Аналитички осврт (policy paper)

Бадаревски Боби. 2011. Родовите прашања и инклузивноста во „Националната Стратегија за е-вклучување на Р. Македонија, 2011 – 2014“ Скопје: Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска. Аналитички осврт (policy paper)

Бадаревски Боби. 2011. Стигматизацијата и социјалното исклучување во ХИВ/СИДА контекст: потреба од нови приоди? Скопје: Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска. Аналитички осврт (policy paper)

Бадаревски Боби. 2010 Извештај од мониторингот на политиките за родова еднаквост во Република Македонија. Скопје. Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска.

Бадаревски, Боби. 2010. “The impact of women’s civil society organisations on budgetary policies in the Republic of Macedonia: Gender budgeting.” Во Theme: Perception of Civil Society Impact and Environment. Edited by Daniela Stojanova. Skopje: Macedonian Centre for international Cooperation.

Бадаревски, Боби, and Савовска Марија. 2009. Мониторинг на примената на Законот за еднакви можности на жените и мажите во рамките на локалната самоуправа во Република Македонија. Скопје: Здружение на граѓани Акција Здруженска.

Badarevski, Bobi. 2008. GeMIC Policy Analysis – The Case of the Former Yugoslav Republic of Macedonia: Ge.M.IC WP3 report. Skopje: Euro-Balkan Institute

Бадаревски, Боби, and Александар Кржаловски. 2008. Надворешна оценка на на акцискиот план за борба против трговија со деца во република македонија: МЦМС, ОБСЕ. евалуација.

Бадаревски, Боби. 2008. “Кодот на родовите улоги во медиумските текстови: моќниот мажи сексуализираната жена во регионалниот медиумскиконтекст.” Во Низ перспективата на жената. Ур. Катерина Мојанчевскa. Скопје: Мултимедија.

Бадаревски, Боби. 2008. “Феминистичка епистемологија и родова анализа.” Магистерски труд, Универзитет Евро Балкан.

Бадаревски, Боби. 2007. “Bonnie Mann, Womans liberation and the sublime: feminism, postpomernism, and enviroment, Oxford University Press, 2006.” Приказ. Идентитети : списание за политика, род и култура* 6 (1).

Бадаревски, Боби. 2007. “Lorraine Code: Ecological Thinking, The Politics of Epistemic Location, Oxford University Press, 2006.” Идентитети : списание за политика, род и култура*. Приказ.

Бадаревски, Боби. 2007. “National report.” Во Combating Human Trafficking Problems and Prospects. Edited by Human rights defence centre. Athens: ANT. N. Sakkoulas Publishers.

Badarevski, Bobi. 2007. “Bonnie Mann: Women’s Liberation and the Sublime, Feminism, Postmodernism, Environment, Oxford University Press, 2006.” Идентитети : списание за политика, род и култура* . Приказ.

Бадаревски, Боби. 2007. “Nauka, gej gen, ljudska prava.” Genero, časopis za feminističku teoriju, Elektronsko izdanje 1.

Бадаревски, Боби. 2007. Родовата еднаквост и локалната самоуправа : општина Битола. Скопје: Здружение на граѓани Акција Здруженска.

Бадаревски, Боби. 2007. Родовата еднаквост и локалната самоуправа : општина Велес. Скопје: Здружение на граѓани Акција Здруженска.

Бадаревски, Боби. 2007. Родовата еднаквост и локалната самоуправа : општина Дебар. Скопје: Здружение на граѓани Акција Здруженска.

Бадаревски, Боби. 2007. Родовата еднаквост и локалната самоуправа : општина Куманово. Скопје: Здружение на граѓани Акција Здруженска.

Бадаревски, Боби. 2007. Родовата еднаквост и локалната самоуправа : општина Свети Николе. Скопје: Здружение на граѓани Акција Здруженска.

Badarevski, Bobi. 2006. “Critical Disourse Analysis of The Trafficking In Women Во Print Media In Macedonia: A gender Perspective.” Во Stereotyping: Representation of women In print media Во South East Europe. Edited by Nirman M. Bamburać, Tarik Jusić, and Ada Isanović. Sarajevo: Mediacentar.

Бадаревски, Боби. 2006. “Жан Бодријар 1929-2007 : Во memoriam.” Идентитети : списание за политика, род и култура*.

Бадаревски, Боби. 2006. “Мултикултура, мултикултурализам, феминизам.” Идентитети : списание за политика, род и култура* 5 (2).

Бадаревски, Боби. 2005. “Constructing Europe’s Identity The External Dimension Editet by Lars-Erik Caderman Lynne Rienner Publishers, 2001.” Идентитети : списание за политика, род и култура

Бадаревски, Боби. 2005. “Ethnicity: Anhropological Constructions Marcus Banks, Routledge, 1999.” Приказ. Идентитети : списание за политика, род и култура* 4 (1-2).

Бадаревски, Боби. 2005. “The Fate of Ethnic Democracy In Post Communist Europe Editet by Sammy Smooha and Priit Jarve, Open Society Institute, 2005.” Приказ. Идентитети : списание за политика, род и култура* 4 (1-2).

Бадаревски, Боби. 2004. “Evolution, Gender, and Rape by Cheryl Brown Travis (Editor) MIT Press, 2003.” Приказ. Идентитети : списание за политика, род и култура* 3 (1). Приказ.

Бадаревски, Боби. 2004. “Florence Tamagne History of Homosexuality Во Europe, Europe between the Wars, Vol.,2004, Algora Publishing.” Приказ. Идентитети : списание за политика, род и култура* 3 (1). Приказ.

Бадаревски, Боби. 2004. “Strip Show : Performances of Gender and Desire Gender Во Performance Liepe-Levinson, KatherВine, 2002, London, New York Taylor & Francis,.” Идентитети : списание за политика, род и култура* 3 (1). Приказ.

Бадаревски, Боби. 2004. “Аналитичко/Континентално и Деридаовско.” Идентитети : списание за политика, род и култура

Бадаревски, Боби., Каровска, Драгана., ed. 2004. „Вовед“ Родова перспектива на трговијата со луѓе. Скопје: Евро Балкан пресс.

Бадаревски, Боби. 2004. “Анализа и следење на наставата од родова перспектива.” Во Подигање на свеста во врска со родовите прашања во средните училишта во Република Македонија: искуства и препораки. Ур. Душица Димитриовска Гајдовска. Скопје: Евро Балкан пресс.

Бадаревски, Боби. 2003. “Perfectionism and contemporary feminist values, Kimberly Yaracko, Indiana University Press, 2003.” Приказ. Идентитети : списание за политика, род и култура* 2 (1). Приказ.

Бадаревски, Боби. 2002. “Sex and cognition, Doreen Kimura, MIT Press, 1999,.” Идентитети : списание за политика, род и култура* 1 (2).

Бадаревски, Боби. 2002. “Наука, геј ген, човекови права.” Идентитети : списание за политика, род и култура* (3).

Бадаревски, Боби. 2001. “Towards Ethics: A pluralistic approach to moral theory by Lowrence M. Hinman, Harcourt brace, 1997.” Приказ. Идентитети : списание за политика, род и култура* 1 (1). Приказ.

Бадаревски Боби, Ивановска, Марија. 2002. “Мултикултурализмот разгледуван како истражувачка стратегија на родовите прашања во Р. Македонија.” Во Истражувања од областа на родовите студии. Ур. Катерина Колозова. Скопје: Евро Балкан пресс.

Бадаревски, Боби. 1999. “Другиот Лиотар: Естетиката на раниот Лиотар.” Во Дваесет години од публикувањето на Постмодерна состојба од Жан Франсоа Лиотар. Ур. Жарко Трајаноски. Скопје: Филозофско друштво на Македонија.

Бадаревски, Боби. 1999. “За концептуализмот.” Lettre Internationale 4 (15).

Бадаревски, Боби. 1998. “Дали Аристотел е Зомби?” Културен живот 43 (3).

Бадаревски, Боби. 1998. “Комуникација, симулација, хибридизација.” Lettre Internationale 3 (9)

Бадаревски, Боби. 1998. “Концептуализмот како парадигма на модерната и постмодерната уметност.” Културен живот 43 (2).

Бадаревски, Боби. 1994. “Концептуалната уметност како излезен пункт на теоријата.” Маргина (2).

Бадаревски, Боби. 1989. “Во потрага по сопствениот крај: Постмодернизот и социјалните движења.” Млад Борец.

Бадаревски, Боби. “Двете лица на социјалната невронаука.” Во Новите предизвици на социолошката имагинација. Ур. Константин Миновски. Скопје: Здружение на социолози на Република Македонија, УКИМ – Скопје, во печат.