СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА(2018 – )


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Д101З/18Специјална едукација и рехабилитација3+26
2.Д102З/18Физиологија со функционална анатомија3+26
3.Д103З/18Општа педагогија3+16
4.СИЗ/18Спорт и здравје0+20
5.Изборен предмет за 1. семестар2+16
6.Изборен предмет за 1. семестар2+16

Изборни предмети за 1. семестар:

бр.кодпредметчасовикредити
1.Д104И/18Права на лицата со инвалидност2+16
2.Д105И/18Социологија2+16
3.Д106И/18Англиски јазик2+16
4.Д107И/18Филозофија2+16

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Д201З/18Невропсихологија со реедукација на психомоторика3+26
2.Д202З/18Знаковен јазик2+36
3.Д203З/18Хумана генетика3+26
4.Д204З/18Општа психологија2+36
5.Изборен предмет за 2. семестар 6

Изборни предмети за 2. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Д205И/18Медицински основи на инвалидноста3+16
2.Д206И/18Предучилишна педагогија2+16
3.Д207И/18Специјална дидактика2+16
4.Д208И/18Развојна психологија2+16

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Д301З/18Рана интервенција и едукација на деца со моторни нарушувања2+26
2.Д302З/18Рана интервенција и едукација на деца со оштетен слух2+26
3.Д303З/18Рана интервенција и едукација на деца со оштетен вид2+26
4.Д304З/18Рана интервенција и едукација на деца со интелектуална попреченост 2+26
5.Изборен предмет за 3. семестар 2+26

Изборни предмети за 3. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Д305И/18Креативна терапија2+26
2.Д306И/18Психологија на лица со посебни потреби2+26
3.Д307И/18Детска и младинска психопатологија2+26
4.Д308И/18Логопедија2+26

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Д401З/18Процена на психомоторен развој2+36
2.Д402З/18Малолетничка деликвенција2+26
3.Д403З/18Специфични тешкотии во учењето2+36
4.Изборен предмет за 4. семестар6
5.Изборен предмет за 4. семестар 6

Изборни предмети за 4. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Д404И/18Брајово писмо2+26
2.Д405И/18Кинезиологија2+16
3.Д406И/18Алтернативна комуникација2+16
4.Д407И/18Методологија на научно истражувачка работа2+26

5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Д501З/18Окупациона терапија2+36
2.Д502З/18Едукација и рехабилитација на деца со аутизам2+36
3.Изборен предмет за 5. семестар 6
4.Изборен предмет за 5. семестар 6
5.Изборен предмет за 5. семестар 6

Изборни предмети за 5. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Д503И/18Педагошка психологија2+16
2.Д504И/18Антропологија2+16
3.Д505И/18Изработка на ИОП3+26
4.Д506И/18Стратегии за специфични тешкотии во учењето2+26
5.Д507И/18Стратегии за работа со семејства на лица со инвалидност3+26
6. Д508И/18 Вовед во асистивни технологии 2+16
7. Д509И/18 Дијагностика и рехабилитација на монокуларниот и бинокуларниот вид2+26

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Д601З/18Методика на работа со ученици со оштетен вид2+36
2.Д602З/18Методика на работа со ученици со лесна интелектуална попреченост2+36
3.Д603З/18Методика на работа со ученици со моторни нарушувања2+36
4.Изборен предмет за 6. семестар6
5.Изборен предмет за 6. семестар6

Изборни предмети за 6. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Д604И/18Домска воспитно-образовна работа2+26
2.Д605И/18Ресоцијализација на лица со престапничко однесување2+26
3.Д606И/18Социјална патологија2+16
4.Д607И/18Етика2+16

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Д701З/18Методика на работа со лица соумерена, тешка и комбинирана попреченост2+36
2.Д702З/18Методика на работа со ученици сооштетен слух2+36
3.Д703З/18Инклузивна пракса0+56
4.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ2+26

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Д801З/18Дефектолошка пракса0+56
2.Д802З/18Професионална ориентација и оспособување2+26
3.Д803З/18Дипломска работа6
4.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+26

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:

Решение акредитација на сп – СЕР

Решение почеток со работа на сп – СЕР

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД УКИМ