СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО СОЦИОЛОГИЈА(2018 – )


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.С101З/18Социологија 13+26
2.С102З/18Културна антропологија3+26
3.С103З/18Социологија на моралот3+26
4.СИЗ/18Спорт и здравје0+20
5.Изборен предмет од листата на УКИМ2+14
6.Изборен предмет за I семестар 2+14
7.Изборен предмет за I семестар 2+14

Изборни предмети за 1. семестар:

бр.кодпредметчасовикредити
1.С104И/18Социјална психологија2+14
2.С105И/18Историја2+14
3.С106И/18Филозофија2+14
4.С107И/18Педагогија2+14

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.С201З/18Социологија 23+26
2.С202З/18Социјална екологија3+26
3.С203З/18Социјална демографија3+26
4.С204З/18Социологија на образованието2+13
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+13
6.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+13

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.С301З/18Социолошки теории 13+26
2.С302З/18Основи на статистиката3+26
3.С303З/18Политичка социологија3+26
4.С304З/18Социологија на трудот3+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+13
6.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+13

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.С401З/18Социолошки теории 23+26
2.С402З/18Инференцијална статистика 3+26
3.С403З/18Социологија на младината3+26
4.С404З/18Социологија на нееднаквоста и сиромаштијата3+26
5.Изборен предмет за 4. семестар2+13
6.Изборен предмет за 4. семестар 2+13

Изборни предмети за 4. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.С405И/18 Социологија на глобализацијата2+13
2.С406И/18Социологија на градот2+13
3.С407И/18Социологија на семејството2+13
4.С408И/18 Социологија на односите меѓу половите2+13

5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.С501З/18Социологија на културата3+26
2.С502З/18Методологија на социолошки истражувања 13+26
3.С503З/18Социологија на општествени девијации3+26
4.С504З/18Социологија на граѓанственоста3+26
5.Изборен предмет за 5. семестар 2+13
6.Изборен предмет за 5. семестар 2+13

Изборни предмети за 5. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.С505И/18Социологија на селото2+13
2.С506И/18Политички систем на РМ со човекови права 2+1 3
3.С507И/18Социологија на миграциите2+1 3
4.С508И/18Социологија на насилство2+1 3

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.С601З/18Економска социологија3+26
2.С602З/18Социологија на масовните комуникации3+26
3.С603З/18Методологија на социолошки истражувања 23+26
4.Изборен предмет од модул 2+14
5.Изборен предмет од модул 2+14
6.Изборен предмет од модул 2+14

Модули за 6. семестар

(Од предложените три модули, студентот избира еден модул, во рамките на неговите научни интереси; од предложените предмети кои се наоѓаат во модулот, студентот избира три предмети.)

Модул Население и одржлив развој:

бр.кодпредметчасовикредити
1.С601И/18Интеракцијата помеѓу населението и одржливиот развој2+14
2.С602И/18Одржливите градови и заедниците 2+1 4
3.С603И/18Комуникациските стратегии и медиумските содржини за развојот на населението2+14
4.С604И/18Населението, образованието и одржливите развојни цели2+14
5.С605И/18Семејството, одржливиот развој и политики за населението2+14
6..С606И/18Граѓанскиот сектор и општествениот развој2+14
7.С607И/18Управување со човечки ресурси2+14

Модул Политика и комуникации:

бр.кодпредметчасовикредити
1.С611И/18Политичка комуникација2+14
2.С612И/18Граѓанственоста и јавната сфера2+14
3.С613И/18Глобализацијата и медиумите2+14
4.С614И/18Медиумите и образованието2+14
5.С615И/18Истражување на медиуми и публика2+14
6..С616И/18Односот на моралот и политиката2+14

Модул Европски интеграции:

бр.кодпредметчасовикредити
1.С621И/18Идејата за обединета Европа и историјата на Европската унија2+14
2.С622И/18Превенција на девијантните појави во образовните институции на ЕУ2+14
3.С623И/18Етничност и национализам2+14
4.С624И/18Политичка социологија на европската интеграција2+14
5.С625И/18Социо-економската структура на ЕУ2+14
6..С626И/18Европски вредности 2+14

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.С701З/18Современи социолошки теории3+26
2.С702З/18Социологија на религија3+26
3.С703З/18Социологија на европската интеграција3+26
4.С704З/18Социологија на етничките групи3+26
5.Изборен предмет за 7. семестар 2+13
6.Изборен предмет за 7. семестар 2+13

Изборни предмети за 7. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.С705И/18Европска цивилизација2+13
2.С706И/18Социологија на спортот2+13
3.С707И/18Социологија на македонската култура2+13
4.С708И/18Социологија на македонското општество2+13

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.С801З/18Методика на наставата по социологија3+26
2.С802З/18Социологија на уметноста3+26
3.С803З/18Дипломска работа6
4.Изборен предмет од модул 2+14
5.Изборен предмет од модул 2+14
6.Изборен предмет од модул 2+14

Модули за 8. семестар

(Од предложените три модули, студентот избира еден модул, во рамките на неговите научни интереси; од предложените предмети кои се наоѓаат во модулот, студентот избира три предмети.)

Модул Истражување и анализа:

бр.кодпредметчасовикредити
1.С801И/18Следење и оценување на политиките за развој на населението2+14
2.С802И/18Проект и проектирање на социолошки проблеми2+1 4
3.С803И/18Истражувачки техники2+14
4.С804И/18Истражувачки проект – обработка и анализа на податоци2+14

Модул Култура:

бр.кодпредметчасовикредити
1.С811И/18Интеркултурна комуникација2+14
2.С812И/18Социологија на визуелната култура2+1 4
3.С813И/18Современи религиски системи2+14
4.С814И/18Економија и култура2+14
5.С815И/18Етничност и национализам2+14
6..С816И/18Новите медиуми и дигиталната култура 2+14
7.С817И/18Спортски бон-тон2+14

Модул Социологија на етничките групи:

бр.кодпредметчасовикредити
1.С821И/18Етнички конфликти2+14
2.С822И/18Етничност и национализам2+1 4
3.С823И/18Интеркултурна комуникација 2+14
4.С824И/18Етничноста и постмодерната2+14
5.С825И/18Религискиот идентитет во христијанството и исламот2+14
6..С826И/18Економија и култура 2+14

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:

Решение за акредитација на студиска програма – Социологија

Решение за почеток со работа на студиска програма – Социологија

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД УКИМ