Д505И/18: Изработка на ИОП

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Специјална едукација и рехабилитацијаV3+26

Наставник: д–р Зора Јачова, д–р Даниела Димитрова Радојичиќ, д–р Наташа Чичевска Јованова

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за инклузивното образование на учениците со посебни образовни потреби. Стекнување на вештини за изработка на ИОП.

Содржина на предметната програма:

Дефинирање на инклузивното образование; Карактеристики на активната настава; Инклузивен тим; Кодекс на инклузивната пракса; Видови на диференцијација; Изготвување на ИОП-от според специфичноста на потребите на учениците со пречки во развојот; Улогата на дефектологот во инклузивниот процес; Улогата на посебните училишта во инклузивното образование.

Литература:

1. З. Јачова и сор., Инклузија на децата со посебни потреби во редовните училишта во Република Македонија, Биро за развој на образованието, Скопје, 2002

2. Н. Сузић, Увод у инклузију, ХБС, Бања Лука, 2008

3. М. Илић, Инклузивна настава, Филозофски факултет, Сарајево, 2009

4. Сњежана Мрше, Милена Јеротијевић, Приручник за планирање и писање индивидуалног образовног плана, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2012

5. Јачова, З., Стојковска-Алексовска Р., Улогата на асистивната технологија во процесот на индивидуализација на наставата во инклузивните училишта, Отворете ги прозорците, Скопје 2013

6. E. J. Olmstead, Itinerant teaching: Tricks of the trade for teachers of students with visual impairment, AFB Press, New York, 2005