д–р Тони Милески

Редовен професор

Проф. д–р Тони Милески е роден 1973 година во Кичево. Дипломирал 1997 година и магистрирал во 2002 година на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. За време на своето студирање активно е вклучен во активностите на студентската организација на Филозофскиот факултет, во која ја извршува функцијата главен и одговорен уредник на списанието на студентите при Филозофскиот факултет, „Внатрешен Патник”. Во декември 1998 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент при Институтот за безбедност, од¬брана и мир. Докторската дисертација на тема „Политичко-географска положба на Република Македонија: процена и перспективи за развој во евроатлантскиот амбиент” ја одбранил во април 2005 година на Филозофскиот факултет во Скопје и се стекнува со звањето доктор по одбранбени и мировни студии. На 30 септември 2005 година е избран во звањето доцент, додека звањето вонреден професор го стекнува во 2010 година. Редовен професор е од 2015 година на Институтот за безбедност, одбрана и мир на Филозофскиот факултет во Скопје.

Во рамките на своите работни ангажмани, д-р Милески учествувал во работата на повеќе комисии на Филозофскиот факултет и во извршување на други работни задачи и задолженија на факултетот и на Институтот за безбедност, одрбана и мир. Меѓу нив ќе ги наведеме: Продекан за финансии на Филозофски факултет од 15.09.2009 година до 15.09.2013 година; Претседател и член на тендерска комисија на Филозофски факултет; Претседател на пописна комисија на Филозофски факултет; Координатор за ЕКТС на Институтот за безбедност, одбрана и мир; Член на факултетска комисија за спроведување на приемни испити. Главен и одговорен уредник на меѓународното научно списани „Безбедносни дијалози“.

Исто така, проф. Милески е член на уредувачкиот одбор на италијанскиот серијал на книги „Глоболитикал“, како и на списанието „Современа македонска одбрана“, кое го издава Министерството за одбрана.

Учествувал на конференции и семинари и остварувал студиски престои на Универзитети во САД и Германија. Во октомври 2012 година партиципирал во меѓународниот лидерски програм (IVLP) организиран од страна на амбасадата на Соединетите американски држави во Република Македонија. Програмата се реализирала во повеќе државни институции, невладини организации и универзитети во три града од САД, односно во Вашингтон, Њу Јорк и Бостон. Проф. Милески во ноември 2019 година реализирал едномесечен студиски престој на Брандербуршкиот технички универзитет во Котбус. Во текот на престојот, проф. Милески учествувал во подготовка на меѓународна конференција насловена како „Transposition of Acquis Communataire: Migration and Environment“. Исто така, во рамки на проектните активности, проф. Милески одржал гостинско предавање меѓународна група студенти во рамки на студискиот курс семинар „International Environmental Law“. Темата на предавањето била регулирањето на законот за квалитетен воздух во Македонија, со посебен осврт на аерозагадувањето како безбедносен проблем.

Проф. Милески партиципирал во повеќе научно-истражувачки проекти, меѓу кои како позначајни се издвојуваат следните: „ГИС за границите на Република Македонија“, помлад истражувач – Министерство за образование и наука, Воена академија Генерал Михаило Апостолски (2002-2004); „Партнери во мир и превенција” во кој партиципира како проект асистент во соработка со Фондацијата Фридрих Еберт и Иницијативата за градење мир и демократија (2004); „Воведување на Open Journal System за научните списанија на Филозофски факултет“, (2012-2013) финансиран од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во два наврати бил координатор на проекти преку ДААД фондацијата и Брандербуршкиот технички универзитет од Котбус, Германија.

Првиот пат, во рамки на „ДААД универзитетскиот дијалог со Македонија“ темата на проектот била „Climate Change and Security: a Global Issue in a Local Context“, додека за вториот проект темата се однесувала на „Transposition of the Acquis Communautaire in Macedonia – with a special focus on climate change policy, air pollution, security matters and risk management“.

Проф. Милески учестувал како уредник во преводот на книгата „Дипломатија“ од Хенри Кисинџер во рамки на проектот „Врвови на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа“ финансиран од Министерство за култура на Р. Македонија.

Го зборува англискиот јазик.

Истражувачки интереси:политичка географија и геополитика, интегрална безбедност, картографија и топографија, енергетска и еколошка безбедност, миграции и конфликти.

Проф. д–р Тони Милески изведува настава и вежби по пред­ме­ти­те на првиот циклус студии:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [Б1033/18] Геополитика и безбедност

 • 2

  [Б211И/18] Ризици и закани на националната безбедност

 • 3

  [Б228И/18] Глобални еколошки закани

 • 4

  [О113И/18] Глобална геостратегија

 • 5

  [Б228И/18] Глобални еколошки закани

На третиот циклус студии:
 • 1

  [БОМ10] Геополитички аспекти на националната безбедност

 • 2

  [БОМ14] Управување со ризиците и кризите во животната средина

 • 3

  [МОМК121] Геополитика на конфликтитеБиблиографија

Монографии:

Милески, Т. (2019) (коавтор) „Критична инфраструктура, концепт и безбедносни предизвици“, Скопје: Friedrich Ebert Foundation;

Милески, Т. (2015) „Политичка географија и геополитика“, Скопје: Филозофски факултет;

Милески, Т. (2014) „Енергетска безбедност“, Скопје: Филозофски факултет;

Милески, Т. (2011) „Еколошка безбедност – одржлив развој – одржлива безбедност“ Скопје: Филозофски факултет;

Милески, Т. (2006) „Еколошка безбедност”. Скопје: Филозофски факултет;

Милески, Т. (2005) „Македонија: Рубикова коцка на Балканот”, Скопје: Филозофски факултет.

Учебни помагала:

Милески, Т. 2018 (коавтор) „Систем за сателитска навигација и глобално позиционирање“. Скопје: Филозофски факултет;

Милески, Т. 2012, (коавтор) „Системи за сателитска навигација и глобално позиционирање“. Скопје: Филозофски факултет;

Милески, Т. (2007) „Прирачник за користење на приемници за глобално позиционирање Etrex EURO, SUMMIT, LEGEND“ Скопје: Филозофски факултет;

Милески, Т. (2002), (коавтор)  „Практикум по основи на картографија и топографија“(коавтор); Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“.

Стручни и научни трудови:

Mileski, T., Kaplan, G. (2019) Urban Heat Island Effects over the Urban Security: Case Study of the City of Skopje. Security Dialogues, Vol.10, No.1-2, 2019 p.69-76;

Mileski, T., Spasov, N. Stankovic, A. (2019). The Place of Western Balkan in the Global Strategy of China. Yearbook from the 10th International Scientific Conference. Skopje: Faculty of Security, Volume I. UDK: 327(510:497);

Милески, Т. Митревска, М. (2019) Критична инфраструктура: платформа за успешен развој на безбедноста на Република Северна Македонија. Во: Владеење на правото инспирацијаи аспирација. Предизвици, списание за општествени прашања. Број 2, 06/2019. Фондација Фридрих Еберт;

Mileski, T. (2018) “Response and Responsibilities of the Republic of Macedonia in the Migrant and Refugees Crises,” New England Journal of Public Policy: Vol. 30: Iss. 2, Article 12. Available at: https://scholarworks.umb.edu/nejpp/vol30/iss2/12;

Mileski, T. Malish-Sazdovska, M. (2018) Environmentally Displaced Persons. Environmental Policy and Law, vol. 48, no. 2, pp. 133-137, 2018. DOI: 10.3233/EPL-180064;

Mileski T, Spasov N, (2018) GPS Navigation, a Segment of the New Dimension of Warfare. In: Security System Reforms as Precondition for Euro-Atlantic Integration. Yearbook of International Conference. Skopje: Faculty of Security;

Милески, Т. (2017) „Геополитичка положба на Република Македонија: студија за постојани геополитички влијанија и трансформации“, Во: Камбовски, Мирчев, Мемеди (ед.) Геополитичката и геостратегиската положба на Република Македонија во услови на мигрантската и бегалска криза. Скопје: Македонска академија на науките и уметностите;

Mileski T, Kamcheva ES, Spasov N (2017) Empirical Research on the Impact and Awareness of climate Change on the Security in the Republic of Macedonia. Journal of Earth Science & Climatic Change. 8: 434. doi:10.4172/2157-7617.1000434;

Mileski, T. (2017) (co-author). The Influence of the Bucharest Treaty on the Political-administrative Division of Ethno-Geographic Macedonia and Migration Flows in the Balkan. In: Natasha Garret (ed) Macedonia 2013: 100 Years After the Treaty of Bucharest;

Mileski, T. (2017) (co-author). Determining the Needs of Education and Environmental Protection. International Journal for Education, Research and Training (IJERT) Vol.3, Issue 1, June 2017. p.67-74;

Mileski, T. (2017) co-author. Geopolitical views on the Relationship of the Oil and Climate Change. Security Dialogues Vol.8 Number 1-2, p.361;

Mileski T. (2017) “Migrant and refugee crisis in Macedonia”. Chapter In Book: Emanuela Claudia Del Re, Ricardo René Larémont, Pursuing stability and a shared development in euro-mediterranean migrations. Roma: Aracne Editrice. ISBN:978-88-548-9867-7;

Mileski, T. Joveski, Z. (2016) “TREND OF CRIMES RELATED TO ILLEGAL MIGRATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA” Yearbook of International scientific conference, Volume III. Skopje: Faculty of Security;

Mileski, T. (2015) Identifying the new Eurasian orientation in modern Russian geopolitical thought. EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES Volume 6, Issue 2, December 2015, p.p. 177-187;

Mileski, T. (2015) Sustainable development in terms of achieving of the environmental security. Conference Yearbook “Harmonization of Environmental Research and Teaching with Sustainable Policy”. University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”, Shkodra, Albania. P.p. 74-81;

Mileski, T. (2015) ANALYZING THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT – SUSTAINABLE SECURITY. Journal of International Scientific Publications, ISSN 1314-7234, Volume 9, 2015. P.p.355-361;

Mileski, T. (2015) The Principle of Energy Diversification in the Republic of Macedonia. Kasmera Journal (ISSN: 0075-5222) Vol. 43 (no 4, Year 2015);

Mileski, T. Classical and Neo Euro-Asian Geopolitical Thought. Security Dialogues, Vol. 5, No.2, 2014;

Mileski, T. (co-author) Conceptualization of the Balkan Political Map. Security Dialogues, Vol.5, No.1. 2014;

Mileski, T., (co-author) (2014) The Changing Face of Organized Crime: New Challenges for Prevention Strategies. In: Zbornik radova: Suzbijanje kriminaliteta I evropske integracije, s osvrtom na ekološki kriminalitet. Republika Srpska, Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka;

Mileski, T. (2014) (co-author) Critical Analysis of the systems for Crisis Managament and Protection and Rescue in Republic of Macedonia. Book of papers; Velika Gorica, Croatia. University of Applied Sciences;

Mileski, T. (co-author) (2014) Energy Security: Macedonian Dilemmas and Perspectives. Journal of International Scientific Publications: Ecology and Safety. Bulgaria. Volume 8;

Mileski, T. (2014) Macedonia Trough Prism of Practical and Formal Bulgarian Geopolitics. Yearbook of Faculty of Security – Skopje;

Mileski, T. (2013) Macedonia through the Theory of Territorial Integration: One Hundred Years Before.Security Dialogues, Vol.4, No.2. 2013;

Милески, Т. (2013) „Безбедносни имплаикации на климатските промени во Република Македонија: состојби и тенденции“. Зборник на трудови од меѓународна конференција на Универзитетот Евро-Балкан;

Милески, Т. (2013) „Одржливиот развој во функција на остварување на еколошката безбедност“. Зборник на трудови од меѓународна конференција на Универзитетот Евро-Балкан;

Mileski, T. Emanuela, C.del Re (2013) Geopolitical and Geostrategic Implication of Possible Navigable Channel Danube-Morava-Vardar-Thessalonica. Security Dialogues, Vol.4, No.1. 2013;

Mileski, T. (2013) Geopolitical Trends in the North African and Middle East Region Through the Prism of Oil and Natural Gas. Yearbook of Faculty of Security – Skopje: Faculty of Security;

Милески, Т. (2012) „Геополитички визии на Русија и САД за НР Кина“. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје: Филозофски факултет;

Mileski, T. (2012) „Regional Environmental Security: Vulnerability of Macedonian Borders. Velika Gorica, University of Applied Sciences, Croatia;

Mileski, T. (2012) Contemporary migration movements as a safety threat to the Balkans and Europe. Skopje: Faculty of Security;

Mileski, T. (2012) NATO – Energy Security Discourse. Security Dialogues Vol.3, No.1. 2012. Skopje: Faculty of Philosophy;

Милески, Т. (2011) „Енергетска стратегија на Русија за 21 век“. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје: Филозофски факултет;

Mileski, T. (2011) Global, Regional and Local Implications of Climate Change on Security. Skopje: Faculty of Security;

Mileski, T. (2010) Environmental Refugees as Treats to National and Global Security. Skopje: Faculty of Security;

Милески, Т. (2010) „Безбедносни предизвици на новата американска администрација“. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје: Филозофски факултет;

Mileski, T. (2010) Concepts of World Geopolitical Orders.  In: Security Dialogues, Vol.1, No.2. Skopje: Faculty of Philosophy;

Mileski, T. (2010) Geopolitical and Energy Games in South East Europe. Skopje: Faculty of Philosophy;

Mileski, T. (2010) New Possible NATO Role in the Field of Energy Security. In: Energy in the Western Balkan – The Path of Development (from negative trends to positive developments) Analytica Vol.3, No.2 December 2010, Skopje;

Милески, Т. (2009) „НАТО и енергетската безбедносна дилемма“, Годишен зборник на Филозофскиот факултет бр.61, Скопје: Филозофски факултет;

Милески, Т, (2009) (коавтор) „Кривични дела од еколошкиот криминалитет како сегмент на еколошката безбедност“, Современа македонска одбрана, Година Х, бр.18. Скопје: Министерство за одбрана;

Mileski, T. (2008) “Normative-legal regulation of the environmental security in the Republic of Macedonia”, Zbornik Radova, Sprečavanje i suzbijanje savremenih oblika kriminaliteta”,Beograd: IP Glosarijum;

Милески, Т. (2008) „Западно гранично подрачје на РМ: движење и етнички карактеристики на населението“, Годишен зборник на Филозофскиот факултет бр.61, Скопје: Филозофски факултет;

Милески, Т. (2008) „Македонија помеѓу глобализациските процеси и геополитиката“, во Милески, Т. (ед.) (2008) Глобализацијата, мирот и безбедноста. Скопје: Министерство за одбрана и Филозофски факултет;

Mileski, T. (2008) (co-author) “Securing humans and/or environment in the post-conflict Balkans”, In: Environmental Change and Human Security: Recognizing and Acting on Hazard Impacts, Pell Center, USA. Springer;

Милески, Т. (2007) „Етногеографски карактеристики на населението во северното гранично подрачје според административно-територијалната поделба од 2004 година“ Годишен зборник на Филозофски факултет бр.60, Скопје: Филозофски факултет;

Милески, Т. (2007) „Демографски аспекти на еколошката безбедност“, Современа македонска одбрана, бр. 16, година VII, Скопје: Министерство за одбрана;

Милески, Т. (2006) „Животната средина и безбедноста“, Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје: Филозофски факултет;

Милески, Т. (2006) „Еколошка безбедност: од теорија кон практична акција“, Управување со кризи, бр.1, година I, Скопје: Центар за управување со кризи;

Милески, Т. (2006) „Геополитички модел за процесирање на геополитички настани“, Современа македонска одбрана, бр. 14, година V, Скопје: Министерство за одбрана;

Милески, Т. (2006) „Инфраструктурни приоритети на Република Македонија на патот кон ЕУ и НАТО“. Во: Перспективите на Република Македонија на патот кон  НАТО и Европската Унија;

Милески, Т. (2006) „Климатските промени и еколошките бегалци како закани за глобалната безбедност“, Современа македонска одбрана, бр. 13, година IV, Скопје: Министерство за одбрана;

Милески, Т. (2005) „Геостратегиско окружување на Република Македонија“, Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје: Филозофски факултет;

Милески, Т. (2005) „Политичко-географскиот процес на Балканот“, Современа македонска одбрана, бр. 12, година IV, Скопје: Министерство за одбрана;

Милески, Т. (2005) „Безбедносното и геостратегиското значење на Коридорот 8 за Република Македонија“, во: Досие: Коридор VIII, Форум аналитика, број 4, Скопје, декември 2005;

Милески, Т. (2005) „Еколошка безбедност: Основен концепт и регионален пристап“, Современа макадонска одбрана, бр.11, Скопје: Министерство за одбрана;

Милески, Т. (2004) „Политичко-географскиот процес како детерминанта на формирањето на политичката карта“, Современа македонска одбрана, бр. 9, година IV, Скопје: Министерство за одбрана;

Милески, Т. (2003) „Перспективите на системот за глобалбно позиционирање“,  Годишен зборник на Филозофскиот факлултет, Скопје: Филозофски факултет;

Милески, Т. (2003) „Воениот фактор – Деструктор на животната средина“, Современа македонска одбрана, бр. 7, година IV, Скопје: Министерство за одбрана;

Милески, Т. (2002) „Македонски геополитички рубикон“, Современа македонска одбрана, бр. 6, година III, Скопје: Министерство за одбрана;

Милески, Т. (2002) „Генеза на политичко-географските сваќања“, Годишен зборник на Филозофски факултет Скопје: Филозофски факултет;

Милески, Т. (2002) „Фрапантни промени“, Одбрана бр. 77 Скопје: Министерство за одбрана;

Милески, Т. (2002) „Големи преселби“, Одбрана бр. 76, Скопје: Министерство за одбрана;

Милески, Т. (2002) „Како низ сито“, Одбрана бр. 75, Скопје: Министерство за одбрана;

Милески, Т. (2002) „Осипување на македонците“, Одбрана бр. 74, Скопје: Министерство за одбрана;

Милески, Т. (2002) „Демографски бум“, Одбрана бр. 73, Скопје: Министерство за одбрана;

Милески, Т. (2002) „Изменети слики“, Одбрана бр. 72, Скопје: Министерство за одбрана;

Милески, Т. (2002) „Етнички чистки“, Одбрана бр.71, Скопје: Министерство за одбрана;

Милески, Т. (2001) „Балкански безбедносни предизвици и перспективи”, Годишен зборник на Филозофски факултет Скопје: Филозофски факултет;

Милески, Т. (2001) (коавтор) „Позначајни вое­но­геог­рафс­ки обележја на населениетово дел од општините во западниот дел на Република Македонија“ Современа македонска одрбана, бр. 4, година II, Скопје: Министерство за одбрана;

Милески, Т. (2001) „Третманот на државните граници во современи услови – камен на сопнување“, Одбрана бр.65, Скопје: Министерство за одбрана;

Милески, Т. (2001) „Територијалниот императив – фактор кој влијае на стабилноста во југоисточна Европа“, Современа македонска одбрана, бр.3 година II, Скопје: Министерство за одбрана;

Mileski, T. (2001) „Process of Democratisation and its Impact on Border Issues in South-East Europe“, Зборник на објавени трудови 1999-2000. Скопје: Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“;

Милески, Т. (2000) „Компаративна анализа на кар­тог­раф­ските проекции“, Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје: Филозофски факултет;

Милески, Т. (ко-автор) (2000) „Етногеографски карактеристики на населението во општините Ростуше, Дебар и Центар Жупа“, Зборник на трудови од II Конгрес на географите на Р.Македонија. Охрид, 3-5 ноември;

Милески, Т. (2000) „Поимно определување на по­ли­тич­ка­­та географија и нејзиното место во светската ак­а­дем­ска практика“, Современа македонска одбрана, бр.2 го­ди­на I, Скопје: Министерство за одбрана, декември 2000;

Милески, Т. (2000) „Импулс за нови истражувања“, Одбрана, бр.51. Скопје: Министерство за одбрана;

Милески, Т. (2000) „Границите на Република Ма­ке­до­ни­ја од д-р Јове Талевски комплексно географско ис­тра­жу­­ва­ње“ (приказ), Современа македонска одбрана, бр.1, го­­д­ина I, Скопје: Министерство за одбрана, Април, 2000.