д–р Далибор Јовановски

Редовен професор

Роден е на 12 06 1970 година во Скопје. Основно и средно училиште има завршено во родниот град. На Филозофскиот факултет – Институт за историја дипломира во февруари 1996 година со просек 9,4. Магистрира во 200 година, а докторира во 2003 година. Од 3 септември 1997 година работи на Филозофскиот факултет – Институт за Историја, прво како помлад асистент, а потоа како асистент, доцент и вонреден професор. Од 2014 година е редовен професор на Институтот за историја при Филозофскиот факултет. Главниот интерес на научна работа на Далибор Јовановски е насочен кон историјата на балканските народи, особено кон историјата на дипломатијата на балканските земји, делувањето на интелектуалците и нивната улога во изградбата на современите балкански национални идентитети и национализми. Активно ги познава и се служи со англискиот и грчкиот јазик, а пасивно се служи и со рускиот, албанскиот и францускиот јазик. Раководител е на Центарот за учебници по историја при Филозофскиот факултет.

Во текот на својата научна кариера објавил повеќе книги, како автор и коавтор. Исто така објавил повеќе учебници и учебни помагала, како коавтор, за наставата во основните и средните училишта. Освен во Македонија, Јовановски објавил свои трудови и во Грција, Бугарија, Турција, Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Романија, Германија, Полска и Велика Британија. Учествувал на научни и стручни конференции во Македонија, Италија, Турција, Велика Британија, Унгарија, Германија, Полска, Грција, Бугарија, Косово, Хрватска, Албанија, Црна Гора и Босна и Херцеговина.

Тој бил член на редакцискиот обор на списанијата Историја и Macedonian Historical Review. Претседател е на Редакцискиот одбор на Годишниот зборник на Филозофскиот факултет, а член е на Меѓународниот одбор на списанијата Along Clio’s ways (University of Koper, Slovenia) и Annals of the “Ovidius” University Constanta – History Series.

Учествувал во повеќе меѓународни проекти, меѓу кои, и со Бугарската академија на науки, Panteion University- Athens, Perdue University, Columbia University.

Освен на научен и образовен план, активен е и во промовирањето на историската наука поврзана со Македонија и Балканот. Автор е на десетина документарни емисии, како и на колумни поврзани со историски теми. Во рамките на својата општествена активност одржал повеќе јавни предавања поврзани со разни историски теми.

Во периодот од 2010 до 2019 година бил член на Советот за Меѓународни односи на Претседателот на Република Македонија, Ѓорге Иванов, а од 2014 до 2019 година бил член на Комисијата за одликување на Претседателот на Република Македонија. Исто така член е на заедничката Македонско – грчка комисија за историја и археологија.

Проф. д–р Далибор Јовановски изведува настава и вежби по предметите:

На првиот циклус студии:
На вториот циклус студии:
 • 1

  [МОК121З/18] Дипломатија. Историја и теорија

 • 2

  [И25И/18] Балканот 1800-1914

 • 3

  [И701З/18] Методологија

 • 4

  [И107З/18] The Balkans 1800-1914

 • 5

  [И161И/18] Социјална историја на Балканот

 • 6

  [И162И/18] Грчката надворешна политика 1830-1914

 • 7

  [И262И/18] Европските сили и Балканот 1804-1913

 • 8

  [ИЛ105И/18] Културна историја на Балканот

На третиот циклус студии:
 • 1

  [И13] Големите сили, Балканот и Македонија

 • 2

  [И14] Балканскиот 19 век

 • 3

  [И15] Балканските национализми – борба за територии

 • 4

  [МОМК116] Историја на мирот и конфликтите на БалканотБиблиографија

Монографии:

Харилаос Трикупис и Македонија. Грчката балканска политика и Македонија 1882 – 1895, Бато и
Дивајн, Скопје, 2020

Љубомир Милетич, Филозофски факултет, Скопје, 2015

Востанијата во Македонија, Филозофски факултет, Скопје, 2015 (коавтор)

Yugoslav – Greek relations through documents, 1951 – 1964, Menora, Skopje 2013 (книга со К. Тодороска)

Македонија меѓу Белград и Атина 1892-1899, Менора, Скопје, 2013 (книга со К. Тодороска)

Балканот 1826-1913, Филозофски факултет, Скопје, 2011

Грчката балканска политика 1830-1881, Бато и Дивајн, Скопје, 2005

Учебници и учебни помагала:

Историски атлас, Тримакс, Скопје, 2009, (коавтор)

Историја за прва година средно стручно образование, Табернакул, Скопје, 2006 (коавтор)

Историја за седмо одделение, Табернакул , Скопје, 2005 (коавтор)

Работна тетратка за Историја за седмо одделенине, Табернакул, 2005 (коавтор)

Објавени статии и прикази во научни списанија и зборници од научни конференции и симпозиуми:

Fighting local foe: The British preventive measures against malaria on the Macedonian (Salonica) front,
Acta HIstoriae medicinae stomatologia pharmaciae medicinae veterinariae , XLII/2, Beograd, 2023, 84-
96
Реедукација на Германците по војната – американски и британски размислувања/ The postwar re-
education of the Germans – American and British reflections, , ГЗФЗФ, кн. 76, Скопје, 2023, 201-231

Личноста и делото на Константин Миладинов во јужнословенското милје ( во чест на 100 години
од раѓањето на Тодор Димитровски), Македонскиот јазик – извор на научни истражувања,, ЈНУ
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2023, 181 – 188

Соработката со професорот Људмил Спасов за прашањата од македонското и балканското
историско и јазично минато, Зборник во чест на проф. д-р Људмил Спасов – По повод 70 години
од неговото раѓање, Филолошки факултет – Скопје, Институт за македонски јазик „Крсте
Мисирков“, Скопје, 2022, с. 25-31

Првата стандардизација на македонскиот јазик на К. Мисирков наспроти конечната
стандардизација и улогата на Бл. Конески во неа, Македонски јазик, година LXIII, Скопје, 2022, 57
– 73 (заедно со Људмил Спасов, Виктор Габер и Елена Јованова – Грујовска)

Бугарија и македонската држава, историјата, јазикот, идентитетот и надворешната политика,
Дипломатски летопис, бр. 13, Скопје, 2022, 27-33

Говорот на Јоанис Колетис и појавата на грчката голема идеја/ The speech of Ioannis Kolettis and the
Emergence of the Greek Great idea, , ГЗФЗФ, кн. 75, Скопје, 2022, 73-110

Погледи и размислување за учебниците по историја од страна – Критика од оние кои не се
историчари, Историја и предизвиците на промените, Филозофски факултет, Скопје, 2022, 139 –
152

Уште еден поглед кон авторството на Кониковското евангелие од грчки на македонски јазик,
Македонскиот јазик – извор на научни истражувања, ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте
Мисирков“, Скопје, 2022, 165-172, (заедно со Људмил Спасов и Борче Арсов)

Пандемијата на шпанскиот грип – една ненаучена лекција/The Spanish flu pandemic – A lesson not
learned, ГЗФЗФ, кн. 74, Скопје, 2021,121-146

Демократијата и самоопределувањето: Македонските емигранти во САД на почетокот на 20 век,
Македонскиот јазик – извор на научни истражувања (дома и надвор), ЈНУ Институт за
македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2021, 125-135, (со Људмил Спасов)

Balkanization – invention and misusing, Science and society. Contribution of humanities and social
sciences, Proceedings of the International Conference on the occasion of the centennial anniversary of the
Faculty of Philosophy, Skopje, 2021, 55-64

Предговор, Блаже Конески, По повод најновиот нападна нашиот јазик, ЈНУ Институт за
македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2021 (со Људмил Спасов)
Анализа на текстот на Блаже Конески – По повод најновиот нападна нашиот јазик во контекст нa Резолуцијата на Информбирото и статусот на македонскиот јазик, Навраќања кон Конески,
Куманово, 2021, 389-409 (со Људмил Спасов)

Резолуцијата на Информбирото и статусот на македонскиот јазик, XLVII Меѓународна научна
конференција на LIII Летна школа на меѓународниот семинар на македонски јазик, литература и
култура, УКИМ, Скопје, 2021, 189-205, (со Људмил Спасов)

Делејќи го своето. Преговорите за поделба на Македонија меѓу балканските држави, К. Ќулафкова
(уредник), Прилози за историјата на Македонија и македонската култура, МАНУ, Скопје, 2021,
221-241

Бавното откривање на Македонците/ The slow discovery of the Macedonians, ГЗФЗФ, кн. 73, 2020,
101-124

Charilaos Trikoupis and the reformation of Greece, Along Clio ways…, nr.3/2020, University of
Primorska, Koper, 2020, 35-51 (со Никола Минов)
The fall of the iron curtain and its impact on the Greek – Macedonian relations, Law revive special issue –

Conference proceedings, Skopje, 2019 (со Иванка Василевска)
Потребата од психологија во историската наука, Психологија. Наука и практика, бр. III/5-6,
Скопје, 2019, 41-59

Пријателска конкуренција – Грчко – српските односи и османлиска Македонија во осумдесеттите
години на 19 век/ Friendly Competition – Greek – Serbian Relations and Ottoman Macedonia in Eighties
of 19 th century, ГЗФЗФ, КН. 72, Скопје, 2019, 107-132.

Хелени или Ромеи – Судир на наследствата, во Митко Панов (ур.), Држава и Империја. Зборник од шестиот меѓународен симпозиум „Денови на Јустинијан I“, ИНИ, Скопје, 2019, с. 162-175 (со Иванка Василевска)

Пријателска конкуренција – Грчко – српските односи и османлиска Македонија во осумдесеттите години на 19 век/ Friendly Competition – Greek – Serbian Relations and Ottoman Macedonia in Eighties of 19th century, ГЗФЗФ, КН. 72, Скопје, 2019, 107-132

The intellectual and war-the activities of Lyubomir Miletich during WWI, In: Balkan Tarihi kongresi “Balkanlar: Savaş ve barış”, Samsun, 2018, pp. 55-67

Personal Impression from the Salonika Front during the Great War, The Salonica Front in World War I, University Studio Press, Thessaloniki, 2018, pp. 319-332

Свртување кон средновековното минато – случајот на Грција. Политика, идентитет, историја, образование, територија, во: Митко Панов (уредник), Византиската мисионерска дејност и европското наследство, Евро Балкан, Скопје, 2017, с. 110-120  (Со Иванка Додовска)

Пред Коминтерната, во: 70 години Институт за Историја – 70 години, Македонска историографија, Филозофски факултет, Скопје, 2017, с. 71-90

Ioannis Kolettis. The Vlach from the ruling elite of Greece, In: Balcanica Posnaniensia, Acta et Studia, XXIV, Poznan 2017, pp. 221-239 (со Никола Минов)

Lambros Baltsiotis, Ivanka Dodovska, Dalibor Jovanovski (ed.), Balkan Crossroads. Historical dialogue between Scholar in Southeast Europa, Columbia University, Panteion University, Ss. Cyril and Methodius University, 2017

Redrawing state borders: Prosperity to Poverty in Ottoman and post – Ottoman Bitola (Monastir), in: Evguenia Davidova (ed.), Wealth in the ottoman and post-Ottoman Balkans. A socio-economic History, I.B. Tauris, London – New York, 2016, 150-167

Contemporary Greek attitudes about the border of Ottoman Macedonia, Macedonian journal of Political Science, e-proceedings, III/6, February, 2016, 117-128

Refugee Crisis and its Impact upon the Greek – Macedonian Relationship, in: Zbornik radova „Svjetska izbjeglička kriza – izazovi i perspektive“, Travnik, 2016, 32- 43 (коавтор)

 Јане Сандански и автономијата на Македонија – грчки погледи од август 1908 година, во: Освоботилените борби на Македония од Източната криза до Балканските войни, Издателство на БАН „проф. Марин Дринов, София, 2016, с. 154-164

“Textbook truths” and political dilemmas: The image of Ancient Macedonia in 19th century Greek Historiography, in: Along Clio’s ways…, n.1/2016, University of Primorska, Koper, 2016, 127-136

Високото образование на Балканот и вклучувањето на жените во него, Меѓународно списание за образование, истражување и обука, вол. 2/1, 2016, с. 129-136 (со Сузана Симоновска)

Историја, образование, карти. Статистика, пропаганда – Грција и Османлиска Македонија во XIX век, ГЗФЗФ, кн. 69, 2016, с. 105-120

Македонската историографија за Првата светска војна (по независноста на Република Македонија), Првата светска војна на Балканот. Интересите на Големите сили и регионалните конфликти (од Берлин  1878 година до Неј 1919/1920). МАНУ, Скопје, 2015, 109 – 120

Македонија и грчко – руските односи во осумдесеттите години на XIX век, Руски императорски конзулат во Битола 1861-1915, Меѓународен славјански универзитет -ИНИ,Свети Николе, 2015, 82-91

Современата грчка историографија за османлиска Македонија. Некои размислувања по 1995 година, ГЗФЗФ, кн. 68, Скопје, 2015, 49-62

Greek Historiography and the Balkan Wars – in the Interest of the Nation, in: Jim Hlavac and Victor Friedman (ed.), On Macedonian matters. From the Partition and Annexation of Macedonia in 1913 to the Present, Verlag Otto Sagner. München – Berlin – Leipzig – Washington, 2015, 31-46

Grčki pogledi na Osmansku imperiju, Almanah, Podgorica, 2014, 81-96

 Greek reactions on the creation of Albanian state: The case of the newspaper „SCRIP“, 100 years of Independence, Center for Albanian studies, Tirana, 2014, 257-270

.Pavarësia e Shqipërisë në disa burime dhe kujtime të botuara nga Bashkëkohëa Maqedonas, Albanologji, 4, Prishtinë, 2014, 479-488

Цел и успех – Венизелос и Македонија во Балканските војни, 100-години од Балканските војни, МАНУ, Скопје, 2013, с. 295 – 310

Грчките аспирации кон Струмица, Зборник Струмица и Струмичко во времето на Балканските војни и Букурешкиот мировен договор, Струмица 2013

Science and Politics—The Creation and Promotion of the Northern Line   of the Greek Aspirations in Ottoman Macedonia, The Name Issue, MIC, Skopje, 2013, p. 371-387

The Greek-Ottoman Crisis in 1888, in: Stoica Lascu, Melek Fetisleam (ed.), Contemporary Research in Turkology and Euroasian Studies. A Festschrift in Honor of Professor Tasin Gemil on the occasion of his 70th Birthday, Pressa Universitara Clujeana, 2013, 519- 528

Битола-камен на сопнување во српско-грчките преговори 1892-1899 во: Зборник на трудови од Меѓународниот научен  собир „ Битола тема за културно и уметничко творештво на автори од Република Македонија и Република Србија“ , Битола, 2012, с. 59-73 , (коавтор)

Грчки реакции за Илинденското востание, ГЗФЗФ, кн. 65, Скопје, 2012, с. 69-83

Погледи на грчките интелектуалци за Македонија во XIX и почетокот на XX век во: Предавања на XLIII Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 2011, с. 153-161

 Османлиска Македонија во 19 век во западните историски книги, ГЗФЗФ, кн. 64, Скопје, 2011, с. 193-206

The number and the policy: Greek statistics on Ottoman Macedonia in the 19th century, Macedonian Historical Review, v. 2, Skopje, 2011, p. 141-154

 Грчките интелектуалци за османлиска Македонија во 19 век, Ismail Mangaltepe et al. (ed.), Balkan Studies, II, History and literature, Skopje, 2011, p. 144 – 157

 Today’s Macedonian—Greek border and so-called Historical Macedonia in: Pravne i povijesne odrednice granice Srednje i jugoistočne Europe, Osijek, 2011, p. 275-280

Харилаос Трикупис и Македонија, “Македонија и соседите”, Филозофски Факултет Скопје, 2010,  208-214

Ревизија на грчките територијални аспирации во османлиска Македонија, ГЗФЗФ, 63, Скопје, 2010, с.319-337

Грчките контроверни погледи за Македонија во: Македонскиот идентитет низ историјата, ИНИ, Скопје, 2010, с. 111-118

 Der Besuch von Charilaos Trikoupis der Balkan Rezidenzstädte im  Jahre 1891, Macedonian Historical Review, Skopje, 2010, p. 145-157

Свртување кон античкото минато заради идентитетот -случајот на Грција; Антиката и европската наука и култура, Филозофски факултет -Институт за класични студии, Скопје, 2009, с. 171-178

Македонија е наша, но…, ГЗФзФ 62, Скопје, 2009, стр. 265-273

The Great Powers and the creation of the Balkan state in the 19th century во: ГЗФФ, книга 61, Скопје, 2008, с. 267-287

Грчко-бугарските односи и прашањето на Македонија во осумдесеттите години на 19 век; Историја, год. XLIV, бр. 1-2, Скопје, 2008, с. 113-125

Јане Сандански низ погледите на неговите современици, во: Јане Сандански и македонското ослободително дело, МАНУ, Скопје, 2007, с. 189-194
 Малеш во грчките интересни сфери во: Малеш 100 години по Димитар Поп-Георгиев Беровски. Минато, сегашност, иднина, Берово, 2007, с. 79-87
Пријателски преговори без договор. Српско-грчки обид за поделба на Македонија на интересни сфери во 1892/1893 година, ГЗФФ, книга 60, Скопје, 2007, с. 309-318

Константинос Папаригопулос и Македонија во: Историја, историогра-фија и настава по историја, 2007, Скопје, с. 187-195

Грчки дипломатски погледи за Ароманците во Македонија: Документи, год. 3, бр. 3, јули-септември 2006, Скопје, 2006, с. 10-14

 Заострување на грчко-османлиските односи во 1888 година: ГЗФФ, книга 59, Скопје, 2006, с. 269-279

Значењето на Ароманците за Грцизмот во Македонија, Документи, год. 2, бр. 1, јануари-март 2005, Скопје, 2005, с. 1-6

Севолд Брага, „Правата на Ароманците во Грција”, Скопје, 2004, Документи, год. 2, бр. 3, јули-септември 2005, Скопје, 2005, с. 36-39 (приказ)

Марк Мазовер, Балканот, кратка историја, Скопје, 2003 : Културен живот XLIX, јануари-март 2005, Скопје, 2005, с. 115-117 (приказ)

Односот на Грција кон Македонија за време на Источнорумелиската криза (септември-ноември 1885 година) во: ГЗФФ, книга 58, Скопје, 2005, с. 227-246

И Грците и Србите имаат испреговарани цркви, Форум, бр. 147, Скопје, 2004,  36-39

Грција-патот до независноста во: Годишен зборник на филозофскиот 17. факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”-Скопје (ГЗФФ), книга 57, Скопје, 2004, с. 279-296

Преговорите помеѓуСрбија и Грција од 1899 година за поделба на Македонија на интересни сфери, ГЗФФ, кн. 56, Скопје, 2003,  47-56

Британски документи за апсењето и ослободувањето на Христо Татарчев, Историја, XXXIX, бр.1-2, Скопје, 2003,  157-159

Телевизијата како историски извор; Историјата преку малиот екран, Мала фестивалска библиотека, книшка 4, Крушево-Скопје, 2003,  23-25

Прилог кон прашањето за грчката пропаганда во Битола во шеесеттите години на XIX век, ГЗФФ, кн. 55, Скопје, 2002, 137-146

Британски документ за грчко-бугарските односи во втората половина на XIX век, Историја, XXXVIII, бр.1-2, Скопје, 2002,  103-10

Два британски документа за обидите на Грција во осумдесеттите години на XIX век да придобие некоја од големите сили за остварување на своите аспирации во Македонија, ГЗФФ, кн. 54, Скопје, 2001, с. 33-37

Еден британски документ за населението во Македонија од 1897 година, Историја, XXXVII, бр.1-2, Скопје, 2001, с. 79-82

The history of the Balkan nations presented in the school textbooks of the Former Yugoslav Republic of Macedonia; The image of the other/neighbor in the school textbooks of the Balkan countries, Athens, 2001; 131-139

I istoria ton valkanikon ethnon opos parousiazetai sta sholika vivlia tis PGDM; I eikona tou allou/geitona sta sholika vivlia ton valkanikon horon, Athina, 2000

 Акција на атинскиот силогос за подршка на барањата за територијално проширување на Грција пред почетокот на Берлинскиот конгрес; Годишен зборник на филозофскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”-Скопје (ГЗФФ), книга 53, Скопје, 2000, с. 73-78

Ванчо Ѓорѓиев, Петар Поп Арсов – прилог кон проучувањето на македонското ослободително движење, Историја, XXXIII, бр.1-2, Скопје, 1997, с. 200-202 (приказ)

Положбата во Македонија во седумдесеттите години на XIX век според видувањата на еден Грк, Историја, XXXIV/XXXV, бр.1-4, Скопје, 1999, с. 127-132

Библиографија на трудовите и другите наслови објавени во списанието Историја од бр.2 год XX до бр.1-2, год. XXX, Историја, XXXI/XXXII, бр.1-4, Скопје, 1996, с. 147-169

Предавањето на историјата ба Европа од XX век: пристапи и проблеми; Историја, XXXIII, бр.1-2, Скопје, 1997, с. 159-165

Учества на научни конференции и собири:

80 години од Холокаустот на еакедонските Евреи, МАНУ, 26 декември 2023, Скопје

Međunarodni znastveni skup u povodu 100 godina smrti Vatroslava Jagića, 28 – 30 rujna 2023,
Varaždin, Hrvatska

Βαλκανια. Ιστορια και πολιτικη. Επιστημονικο συμποσιο στη μνημη του βαλκανολογου Σπυρο
Σφετα, 25 – 27 Νοεμβριου, 2022, Θεσσαλονικη

VII Меѓународна научна конференција – Македонскиот јазик – извор на научните
истражувања, 19-20 октомври, 2022, Скопје

Меѓународна конференција по повод 75 години институт за историја на уметноста и
археологија, 13 – 15 октомври, 2022, Дојран

Афирмацијата на суверенитетот на македонската држава во југословенската федерација –
По повод 100 години од раѓањето на Крсте Црвенковски

International Scientific Conference – Educational challenges and future prospects. 75 th

Anniversary of the Institute of Pedagogy – Education. 16 th – 18 th May 2022, Ohrid

Историјата и предизвиците на промените. 75 години постоење на Институтот за историја,
23 февруари 2022, Скопје

Деветти меѓународен симпозиум – Денови на Јустинијан I, Скопје, 15-16 ноември 2021
VI Меѓународна научна конференција Македонскиот јазик – Извор на научни
истражувања, 20 – 21 октомври 2021, Скопје

Современата македонска држава. Две етапи во процесот на нејзиното формирање и развој
1941-1991/ 1991 -2021, 27-28 септември 2021, Скопје

Македонската историографија. Триесет години по независноста: Историски соочувања, 24
септември 2021, Скопје

Научен собир посветен на Крсте П. Мисирков, 15 јуни 2021, Скопје
Фронтот во Првата светска војна. Историја, сеќавање и книжевност, 30 октомври 2020

Меѓународна научна конференција Македонскиот јазик – Извор на научни истражувања
(дома и надвор), 20 – 21 октомври 2020, Скопје

International Conference on the occasion of the centennial anniversary of the Faculty of
Philosophy, 2- 5 September 2020, Struga,

XLVII Меѓународна научна конференција на LIII Летна школа на меѓународниот семинар
на македонски јазик, литература и култура, Охрид, 5 септември 2020

Меѓународна научна конференција, Сто години Версајски договор, Битола, 16 мај 2019

Меѓународна научна конференција, Психологија за сите, Охрид, 26-28 септември 2019

Annual International Conference, Transition of Legal systems. 30 years after the Fall of the Berlin wall, Skopje, November, 8-9, 2019

 Седми меѓународен симпозиум – Денови на Јустинијан I, Скопје, 15-16 ноември 2019

 Заштита на неборците од Македонскиот фронт во Првата светска војна, Битола, 31 мај-2 јуни 2018

Balkans: Meeting of Cultures, Cross-Cultural Trading Diasporas in South-Eastern Europe, Sapienza University Romа, Italy, 3-6 септември 2018

100 години од пробојот на Македонскиот – солунскиот фронт, Битола, 14-16 септември 2018 година

6-ти Меѓународен научен симпозиум  – Денови на Јустинијан I, Охрид, 23-24 ноември 2018

XII Balcanicum – Informal Social and Religious Movements in the Balkans, Poznan, Poland,  3-4 ноември 2017

The Macedonian issue, Oxford University (St Antony’s College), Great Britain,  18 ноември 2017

XI International Balkan History Congress, Samsun, Turkey,  2-3 декември 2017

Međunarodna naučno stručna konferencija „Svjetska izbjeglička kriza – izazovi i perspektive“, Travnik, Bosna i Hercegovina, 7 maj 2016

Меѓународна научна конференција, „ Педагогијата во современото глобално општество“, Охрид 19 -21 септември 2016

“Crossroads: Examining Cultural, Historical and Political Heritage in Southeast Europe.”, Panteion University, Athens, Greece, 21st October, 2016

 4-ти Меѓународен научен симпозиум  – Денови на Јустинијан I, Скопје, 11-12 ноември 2016

Меѓународна научна конференција „ 70 години Институт за историја – 70 години македонска историографија“, Скопје 13 – 14 декември 2016

Kontributi i Shkelzen Races ne historiografine shqiptare dhe balkanike, Prishtina, Kosovo, 25 february 2015

 Ослободителните борби на Македонија од Источната криза до Балканските војни, Битола, 24 јули 2015

 International conference The Salonica Front in World War I, Thessaloniki,Greece, October 23-24, 2015

Albanians during First World War (1914-1918), Prishtina, Kosovo, October 15, 2014

Der 1. Weltkrieg auf dem Balkan. Großmachtineressen und Regionalkonflikte (von Berlin 1878 aus Neuilly 1919/1920), Berlin, Germany, 31 oktober 2014

Животот и делото на Андрија Лаиновиќ, Меѓународна конференција, Скопје 17 мај, 2013

Македонија во балканските војни,   Букурешкиот договор – 100 години потоа, Скопје, 26 јуни 2013

Java e Albanologjise, Prishtina, Kosovo, 23, October 2013

Međunarodni naučni skup, 100 godina od odlaska Osmanlija s Balkana, Podgorica, Crna Gora, 12-15 oktobar 2012

Струмица и Струмичко во времето на Балканските војни и Букурешкиот мировен договор, 25-27 октомври 2012

International Conference, Lef Nosi Central figure of the Albanian history and culture, Elbasan, Albania, 24th November 2012

International conference, 100 year Albanian independence, Tirana, Albania, November, 26th-27th, 2012

Сто години од Балканските војни, Скопје, 3-4 декември, 2012

International Balkan Annual Conference, 9-13 may 2011, Skopje (organized by University of Istanbul, Turkey: Rutgers University, USA; University “Ss. Cyril and Methodius”; University in Bitola; State University in Tetovo)

Битола тема за културно и уметничко творештво на автори од Република Македонија и Република Србија, Битола, 21-22 октомври, 2011

Меѓународна научна конференција, „Македонија низ вековите“, Скопје, 11-12 ноември 2011

Научен собир: Современа настава по историја, 12 декември 2009, Скопје

ICD Conference: Intercultural dialogue and lifelong learning in South East Europe. Research meet practice, 11-12 march 2010, Sofia, Bulgaria

75th Rose-Roth seminar “South Eastern Europe: Creating New momentum”, 19-21 october 2010, Skopje

International Conference: ”Legal and Historical determinants of borders in Central and Southeast Europe”, 22 October 2010, Osijek, Croatia

Филозофски факултет-90 години високо образование: традиција-нова мисија-нова визија, Скопје, 15 декември 2010

Византиското културно-историско наследство и Македонија, Скопје, 11-12 мај 2009

 Порече низ историјата, Самоков, 5-6 септември 2009

Научен симпопзиум: Малеш 100 години по Димитар Поп-Георгиев Беровски. Минато, сегашност, иднина, 7-8 септември, 2007, Берово

Меѓународна конференција Историја, историографија и настава по историја, 21-23 ноември, 2007, Скопје

Меѓународна конференција Антиката и Европа, ноември 2006, Скопје

Меѓународна научна конференција Македонија и соседите, 8-9 декември 2006, Скопје

IXth International Congress of South-East European Studies, Tirana, Albania, 30 august -3 September 2004

Рускиот императорски конзулат во Битола 1861-1915, научен собир, Битола, 31 октомври-1 ноември 2003

Македонско-бугарски дијалог за историјата. Значајните личности од историјата-фактор на поделби или поврзување, Охрид, 12-14 септември 2003

Историјата во контекст на интеграционите процеси на Балканот, Банско, Бугарија, 27-29 септември 2002

Бугарско-македонска историска конференција, Историјата и образованието, Софија, Бугарија, 8-9 јуни 2001

Наследството од минатото и перспективите на бугарско-македонските односи, Софија, Бугарија, 30 ноември-2 декември, 2001

Балканот и културата на балканските народи, конференција, Етрополе, Бугарија, 27-29 октомври 2000

Реформи на историското образование, наставни планови и тбука на настваниците, Маврово, 19-29 октомври 1999

Image of the other/the neighbor in the school textbooks of the Balkan countries, Thessaloniki, Greece, October 16-18, 1998

Learning and teaching about the history of Europe in the 20th century in secondary schools, Budapest, Hungary, December 11-13, 1997