Институт за класични студии

д–р Светлана Кочовска-Стевовиќ

Вонреден професор

Проф. д-р Светлана Кочовска – Стевовиќ е родена 1975 година во Скопје. Дипломирала (2000) и магистрирала (2009) на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во декември 2011 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент при Институтот за класични студии. Докторската дисертација на тема „Епистоларниот дискурс на Кикерон” ја одбранила во април 2014 година на Филозофскиот факултет во Скопје, со што се стекнала со звањето доктор на класични студии. Во звањето доцент е избрана во септември 2014 година, а во звањето вонреден професор е избрана во јуни 2019 година.

Член е на управниот одбор на Здружението на класични филолози „Антика“ и на редакциските одбори на електронското меѓународно научно списание „Систасис“ и на Годишниот зборник на Филозофскиот факултет.

Член е на тимот за организација и спроведување на Републичките натпревари по класични јазици, а во 2012 година била член и на Националната комисија за оценување на тестовите од меѓународниот натпревар по латински јазик ELEX Vestibulum.

Активно се занимава со превод на книжевни дела напишани на класични јазици.

Активно зборува англиски јазик.

Истражувачки интереси: Латински јазик, когнитивна семантика, лингвистика на текст, античка епистолографија.

Проф. д–р Светлана Кочовска-Стевовиќ изведува настава и вежби по предметите на првиот циклус студии:

На првиот циклус студии:
На вториот циклус студии:
 • 1

  [КФ2013/18] Методологија на класичните науки (кореализатор)

 • 2

  [КФ315И/18] Средновековен латинитет

 • 3

  [КФ317И/18] Лингвистика на текст

 • 4

  [УК126И/18] Увод во латински јазик и римска култура

На третиот циклус студии:
 • 1

  [КМФ1] Јазична анализа на дела од грчки и латински автори (кореализатор)

 • 2

  [КМФ3] Класичните јазици и општата лингвистика (кореализатор)

 • 3

  [КМФ5] Историја на грчкиот и латинскиот јазик (кореализатор)Библиографија

Статии:

Kočovska-Stevoviḱ S., “Body-Part Terms and Emotions: Latin pectus in Ovid’s Poetry”. in: Pathe: The Language and Philosophy of Emotions, eds. Liljana Radenović et al., University Library ‘Svetozar Marković’, Beograd, 2019, p. 145-174.

Кочовска-Стевовиќ С., „Античка епистоларна теорија: кус преглед“/„Ancient epistolary theory: a brief overview“, Годишен зборник 71, 2018, стр. 145-170.

Кочовска-Стевовиќ С., „Семантиката на anima и animus во раниот латински јазик“, во: За душата: Зборник на текстови од меѓународната научна конференција одржана на 1-3 јуни 2016 година во организација на Здружението за компаративна книжевност на Македонија ЗККМ Скопје, Здружението на класични филолози „Анитика“ и Филозофското друштво на Македонија. Ур. Јасмина Мојсиева-Гушева и др., Здружение за компаративна книжевност на Македонија ЗККМ Скопје, Здружение на класични филолози „Антика“ и Филозофско друштво на Македонија, Скопје, 2018, стр. 417-434.

Kočovska-Stevoviḱ S., „Roman heart: Conceptualizations of Cor “Heart” in Early Latin“, во: Studia classica anniversaria, Прилози од меѓународната научна конференција одржана по повод 70 години од Институтот за класични студии, 22-23 ноември, 2017, Филозофски факултет, Скопје, стр. 209-222.

Кочовска-Стевовиќ, С. „Говорниот чин заблагодарување во Кикероновата преписка“ / „The speech act of thanking in Cicero’s correspondence“, Годишен зборник 71, 2017, стр. 117-138.

Кочовска-Стевовиќ С., „Иконографијата на античките божества на квалитативното време“, Chronos и Kairos – Античките концепти за времето. Скопје, Зборник на текстови од Симпозиумот одржан на 25 февруари 2015 година во организација на Филозофското друштво на Македонија и Здружението на класични филолози „Антика“. Ур. проф. д-р Ана Димишковска, доц. д-р Даниела Тошева. Филозофско друштво на Македонија и Здружение на класични филолози „Антика“, Скопје, 2017, стр. 61-74.

Kočovska-Stevoviḱ S., “On the Roman Concept of Natio”, Colloquia humanistica 5 (Nation. “Natsiya”. Ethnie), 2016, pp. 3-18.

Кочовска-Стевовиќ С.„Сложенката καλοκαγαθία во преводната книжевност на латински јазик“, Античкиот идеал на καλοκαγαθία: Зборник на текстови од Симпозиумот одржан на 12 март 2014 година во организација на Здружението на класични филолози „Антика“ и Филозофското друштво на Македонија. Уредници: проф. д-р Елена Џукеска, доц. д-р Јасмина Наумоска. Скопје, Филозофски факултет-Скопје, 2016, стр. 119-130.

Кочовска С. „Латинска соматска фразеологија: фраземи со компонента pectus во римскиот sermo amatorius“, во: За љубовта: Зборник на трудови од меѓународната научна конференција „За љубовта“, Здружение за компаративна книжевност на Македонија (ЗККМ), Здружение на класични филолози „Антика“, Приредиле: Јасмина Мојсиева-Гушева, Елена Џукеска, Скопје, 2016, стр. 351-360.

Dimovska V., Kochovska S, „Tauresium, the Birthplace of the Byzantine Emperor Justinian I“, во European Symbols. United in Diversity. A Schoolbook for European Students, 2015, Berger: Horn pp. 96-99.

Kochovska S. “Expressing Congratulations in Latin: the Case of Cicero’s Correspondence” in Literatura: Studies of Ancient Culture and Its Reception, vol. 55(3), pp. 27-37, 2013.

Андоновска Е., Јанев А., Колоска Е., Кочовска С. и Стојанова М. „M. T. Ciceronis In Catilinam Oratio Prima (excerptum)“ во Docendo discimus, стр. 71-105, 2008.

Кочовска С., „Хипокористиците во комедиите на Плаут и Менандар”, Систасис бр. 5, 2004.

Кочовска С., „Синтаксостилемите инверзија, елипса и парентеза во говорите на Кикерон“, Систасис, бр. 4, 2004.

Кочовска С., „Ψυχῆς θεραπεία во Орфизмот, Питагорејството, кај Емпедокле и Платон”, Филозофија бр. 5, Скопје, 2003.

Кочовска С., „Иронијата во Втората Филипика на Кикерон”, Систасис бр. 1, 2002.

Преводи:

Лукијан од Самосата, Вистинска приказна, Превод од старогрчки јазик, предговор и белешки Светлана Кочовска-Стевовиќ, Или-или, Скопје, 2020 (во печат).

Јустин, Филипова Историја. Превод од латински јазик, увод, белешки и индекс Светлана Кочовска-Стевовиќ, Конгресен центар, Скопје, 2020 (во печат).

Кочовска-Стевовиќ С., „Јувенал: прва сатира“, во: Exegi monumentum aere perennius. Зборник во чест на Елена Колева, Љубинка Басотова и Даница Чадиковска, по повод 85 години од нивното раѓање, ур. Весна Димовска-Јањатова и Даниела Тошева, Систасис, посебно издание 5, 2019, 71-91.

Хигин, Митови. Превод од латински јазик, увод, белешки и индекс Светлана Кочовска-Стевовиќ, Издавачки центар Три, 2016.

Марк Тулиј Кикерон, Избрани писма. Превод од латински, белешки и коментари Светлана Кочовска. Издавачки центар Три, Скопје, 2014.

Ex Demetrii libro de elocutione: quomodo scribendae sint epistolae (превод од старогрчки, коментар и белешки на екскурсот за писмата од списот За стилот на Деметриј (Dem. De eloc. §223-235). Систасис бр. 20, 2012.

Марк Тулиј Кикерон, За должностите. Магор, Скопје, 2005.

Лукиј Анај Сенека: „За краткоста на животот“, XVIII-XX, Систасис бр. 2, 2003.

Монографија:

Кочовска С. Епистоларниот дискурс на Марк Тулиј Кикерон. Профундум, Скопје, 2014.

Учебници:

Димовска-Јањатова В., Кочовска-Стевовиќ, С. Vestibulum Latinitatis: Lectiones et pensa. Учебно помагало по предметот Латински јазик (продолжителен курс). Филозофски факултет-Скопје, 2019 (коавтор).

Димовска-Јањатова В., Кочовска-Стевовиќ, Vestibulum Latinitatis: Grammatica. Учебник по предметот Латински јазик (продолжителен курс). Филозофски факултет-Скопје, 2017 (коавтор).

Димовска-Јањатова В., Кочовска-Стевовиќ, С. Elementa Latinitatis Grammatica. Учебник по предметот Латински јазик (почетен курс). Филозофски факултет-Скопје, 2012 (коавтор).

Димовска-Јањатова В., Кочовска-Стевовиќ, С. Elementa Latinitatis: Lectiones et pensa. Учебник по предметот Латински јазик (почетен курс). Филозофски факултет-Скопје, 2011 (коавтор).

Димовска-Јањатова В., Кочовска С. Elementa linguae Latinae medicinalis, учебник по латински јазик за I година здравствена струка. Министерство за образование и наука на РМ, Скопје, 2010 (коавтор).

Прикази на книги:

Законот на дванаесет таблици (XII tabulae sive Lex XII tabularum) (предговор, превод од латински, белешки и коментари Даниела Тошева. Меѓународен славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“, Скопје, 2018,  Систасис бр. 34, 2019.

Сатирски драми: Еврипид – „Киклоп“, Софокле – „Ловечки кучиња“ Препев од старогрчки, белешки и предговор Даниела Тошева-Николовска. Магор, едиција Различни гласови, Скопје, 2012, Систасис, 22.

Псевдо Лонгин, За возвишеноста. Превод од старогрчки Весна Томовска-Митровска, Магор, Скопје, 2004, Систасис бр. 6.

М. Т. Кикерон, Философски расправи, Превод од латински Љубинка Басотова, Три, Скопје, 2003, Систасис бр. 5.

Л. Апулеј, Златното магаре. Превод од латински Весна Димовска-Јањатова, Култура, Скопје, 2003, Систасис бр. 3.

Л. А. Сенека, За гневот. Превод Биљана Чаловска-Караевска, Магор, Скопје, 2003. Систасис бр. 2.