Институт за класични студии

д–р Весна Димовска

Редовен професор

Проф. д-р Весна Димовска е родена 1962 година во Штип. Средно образование завршила во класичната гимназија при „Ј. Б. Тито“ во Скопје. Дипломирала (1985) на Филозофскиот факултет, а магистрирала (1995) на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Работела како средношколски професор по латински и старогрчки јазик, а во ноември 1987 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент при Институтот за класични студии. Докторската дисертација на тема „Иронијата како реторичка категорија кај Кикерон” ја одбранила во 2000 година на Филозофскиот факултет во Скопје, со што се стекнала со звањето доктор на класични студии. Во звањето доцент е избрана во јуни 2001 година, во звањето вонреден професор е избрана во октомври 2006 година, а редовен професор е од фебруари 2011 година.

Од 2004 год. наваму е национален претставник и член на Генералното собрание на Европската асоцијација на професори по класични јазици – ЕВРОКЛАСИКА.

Проф. д-р Димовска е еден од основачите на Здружението на класични филолози „Антика“ и во два мандати (2001-2009 г.) била негов претседател.

Била член на управниот одбор на Здружението на класични филолози „Антика“ и на редакцискиот одбор на електронското меѓународно научно списание „Систасис“ (2002-2011 г.).

Член е на тимот за организација и спроведување на Републичките натпревари по класични јазици повеќе од 30 години, а од 2012 година е национален координатор за спроведување на меѓународниот натпревар по латински јазик ECCL-ELEX.

Од 2016 г. е Раководител на Трет циклус студии по класична филологија при Филозофскиот факултет, а во периодот 2009-2011 била Раководител на Институтот за класични студии при Филозофскиот факултет и Раководител на Втор циклус студии по класични студии при Филозофскиот факултет.

Била член (и претедател) на организациски одбор на повеќе меѓународни собири, како и член на уредувачки одбор или уредник на повеќе зборници на трудови. Учествувала во и раководела со неколку научни проекти (меѓународни и домашни).

Се занимава со превод на книжевни дела напишани на класични јазици. Активно зборува англиски јазик и повеќе словенски јазици.

Истражувачки интереси: латински јазик, латинска палеографија, методика и дидактика на класичните јазици, лингвистика и рецепција на класичната култура.

Проф. д–р Весна Димовска изведува настава и вежби по предметите:

На првиот циклус студии:
На вториот циклус студии:
 • 1

  [КФ223З/18] Класичните јазици и лингвистичките теории

 • 2

  [КФ302И/18] Латински автор по избор

 • 3

  [КФ310И/18] Историја на превод

 • 4

  [УК124И/18] Латински јазик: текстови и граматика

На третиот циклус студии:
 • 1

  [КМФ1] Јазична анализа на дела од грчки и латински автори

 • 2

  [КМФ3] Класичните јазици и општата лингвистика

 • 3

  [КМФ5] Историја на грчкиот и латинскиот јазик (кореализатор)

 • 4

  [КВК5] Посткласична рецепција на хеленскоримската култура (кореализатор)Библиографија

Статии:

Dimovska-Janjatova V., Rereading Latin Manuscripts as Sources in the Study of Medieval Macedonian History. Во: „Exegi monumentum aere perennius“, 43-52. http://www.systasis.org/pdfs/posebni/zbornik5_cel.pdf (пос. 03.02.2020)

Димовска В.,За македонските феминативи од nomina agentis et professionis од латинско потекло. Во: „Aula: The Quest for the Treasures of Language, Thought and Culture“, 39-52. http://www.systasis.org/pdfs/posebni/aula2018_cel.pdf (пос. 16.12.2018).

Dimovska V., Kochovska S, „Tauresium, the Birthplace of the Byzantine Emperor Justinian I“, во European Symbols. United in Diversity. A Schoolbook for European Students, 2015, Berger: Horn pp. 96-99.

Бузалковска-Алексова М., Димовска В., Бучковски В., Наумовски Г., Споредбена анализа на извадоците „De mortibus persecutorumXLVIII и „Historia Ecclesiastica“, X.5.214. Зборник радова „1700 година Миланског едикта“, Правни факултет Универзитета у Нишу. Ниш, 2013. стр. 639-656.

Dimovska V., Classical Languages as a Part of the Humanistic Education in the Republic of Macedonia. Зборник од меѓународна научна конференција на катедрата „Класична филологија“ 2006: „Класическото образование в контекст“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Софија, 2012. стр. 23-26.

Димовска В., Иронијата во антиката. „Портал“ бр. 31-32, Скопје 2012, стр. 6-31.

Димовска В., Средновековниот владетел Скендербег како антички херој. Зборник на трудови: „Studia Classica Serdicensia“, Софијски универзитет „Св. Климент Охридски“, Софија, 2010. стр. 285-290.

Димовска В., Латинизмите во јазикот на медиумите во Македонија. Зборник на тудови „Антиката и европската наука и култура“, Скопје 2009. стр. 131-136.

Димовска В., Максимална оптимализација и лица кои се трансфигурирале во поинакви луѓе. „Портал“ бр. 25-26, Скопје 2009, стр. 52-55.

Димовска В., Теоријски и практични аспекти ироније код Цицерона. „Lucida intervalla“ 35 (1/2007), Београд, 2008. стр. 29-37.

Димовска В., Latine via methodis novis: Насоки за осовременување на наставата по латински јазик. Во: Docendo discimus,. Скопје, „Антика“, 2008. стр. 9-16.

 Димовска В., Преводот на метатекст – превод како метатекст. Во: „Метaморфози и метатекстови“. Зборник на трудови од научна работилница (одржана на 11 мај 2007). Скопје 2008. стр. 173-180.

Димовска В., Новооткриен ракопис на латински јазик, Материјали од научниот собир „Класика – Балканистика – Палеославистика“ (18-19 ноември 2005), МАНУ Скопје, 2007, стр. 113-120.

Димовска В.,: Иронија (221-223), Парономазија (402-403), Реторика (460-466), Реторичко прашање (466), Троп (556-557) во: „Поимник на книжевната теорија“, прир. Ката Ќулафкова. МАНУ Скопје, 2007

Димовска В., Психагогијата во реторичките списи на Кикерон, „Годишен зборник на Философскиот факултет“, 59 (2006). стр. 319-326

 Димовска В., Латинско-македонске фразеолошке паралеле у настави латинског језика. Примењена лингвистика, 7. Београд-Нови Сад, 2006, стр. 328-332.

Димовска В., Философскиот еклектицизам и практичната етика на Кикерон, Во: Кикерон, За должностите. Превод од латински јазик и белешки: Светлана Кочовска, Магор, Скопје 2005. стр. 5-12.

Димовска В., Современи тенденции во наставата по латински јазик. „Systasis“ бр. 7 (www.systasis.org), ноември 2005.

Димовска В., Ново читање на некои од говорите на Кикерон?!, „Портал“ бр. 5-6, Скопје 2003, стр. 72-80.

Димовска В., Класичните јазици – дел од хуманистичкото образование, Хуманистичкото образование на универзитетите во Република Македонија – Трибина, Скопје 2003, стр. 91-96.

Димовска В., Лексички јазични средства за актуелизација на иронија (Lecsical language devices for actualisation of irony), „Systasis“ br. 3 (www.systasis.org), ноември 2003.

Димовска В., Синтаксички јазични средства за актуелизација на иронија, „Systasis“ br.1 (www.systasis.org.mk), ноември 2002

Димовска В., Метаморфоза на вљубените или овоплотување на љубовта (Овидиј – poeta lascivus или poeta amoris), „Портал“ бр. 3, Скопје 2002, стр. 79-81.

Димовска В., Отиквотворувањето на Сенека и нејзиното место во римската сатира, „Стремеж“ бр. 9-10, год. 47, Прилеп 2001, стр. 57-63

Dimovska V., Freedom of speech in the works of Tacitus and Suetonius, „Praktika ia diethnoys synedrioy klassikon spoydon” A, Athenai 2001, p. 231-239.

Димовска В., Кикероновата теорија за смешното и нејзините грчки извори, „Годишен зборник на Философскиот факултет“ кн. 27 (53), стр. 123-131

Димовска В., Иронијата – јазик на елитата, „Портал“ бр. 2, Скопје 2001, стр. 52-55

Димовска В., Слободата на говорот во делата на Такит и Светониј, „Стремеж“ бр. 5-6, год. 46, Прилеп 2000, стр. 85-94.

Димовска В., Такит за римската доблест, „Стремеж“ бр. 3-4, год. 45, Прилеп 1999, стр. 3-26.

 Димовска В., Патишта на рецепција и начини на влијание на античката литературна традиција врз македонската литература од времето на преродбата, „Годишен зборник на Философскиот факултет“ бр. 23 (49), 1996 год. Скопје. стр. 355-362

Димовска В., Односот на Прличев кон грчката култура, ЖИВА АНТИКА, посебни изданија бр. 9 ГРЧКО-РИМСКА АНТИКА ВО ЈУГОСЛАВИЈА И НА БАЛКАНОТ, Скопје 1991 год., стр. 91-95

Преводи од латински и старогрчки јазик:

Сведенборг Емануел, За небото и пеколот (2013). „Три“, Скопје. Превод од латински: Весна Димовска-Јањатова. (Проект: Ѕвезди на светската книжевност).

Петрониј Арбитер, Сатирикон (2012). „Три“, Скопје. Превод од латински: Весна Димовска-Јањатова. (Проект: Ѕвезди на светската книжевност).

Абелар Пјер, Историја на моите несреќи (2012). Скопје. Превод од латински: Весна Димовска-Јањатова. (Проект: Ѕвезди на светската книжевност).

Апулеј, Метаморфози (2012). „“, Скопје. Превод од латински: Весна Димовска-Јањатова. (Проект: Ѕвезди на светската книжевност).

Барлети, М., Скендербег, Животот и делата на епирскиот владетел (2008). Превод од латински и белешки проф. д-р Љубинка Басотова, 1-6 и 11-13 книга и Весна Димовска-Јањатова, 7-10 книга, „Култура“ Скопје.

Псевдо-Калистен, Животот и делата на Александар Велики (2008). Превод од старогрчки, предговор и белешки: Весна Димовска-Јањатова.Слово, Скопје.

Баумгартен, А. Г., Философски медитации за некои аспекти на поетското дело (2004). Превод од латински и белешки: Весна Димовска-Јањатова.„Магор“ Скопје.

Апулеј, Златното магаре (2003). Превод од латински, предговор и белешки: Весна Димовска-Јањатова.„Култура“ Скопје.

Светониј, Дванаесет римски цареви (2001). Превод од латински и белешки Весна Димовска-Јањатова и Војислав Саракински. „Култура“, Скопје.

Такит, Германија и Агрикола (1999). Превод од латински и белешки Весна Димовска-Јањатова и Војислав Чанчаревиќ. „Култура“, Скопје.

Учебници, учебни помагала, прирачници и библиографии:

Димовска-Јањатова В., Кочовска-Стевовиќ, С. Vestibulum Latinitatis: Lectiones et pensa. Учебно помагало по предметот Латински јазик (продолжителен курс). Филозофски факултет-Скопје, 2019.

Димовска-Јањатова В., Кочовска-Стевовиќ, Vestibulum Latinitatis: Grammatica. Учебник по предметот Латински јазик (продолжителен курс). Филозофски факултет-Скопје, 2017.

Софрониевски В., Џукеска Е., Димовска В. Библиографија на вработените и дипломираните на Институтот за класични студии на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“во Скопје. Филозофски факултет-Скопје, 2016.

Димовска-Јањатова В., Кочовска С. Elementa linguae Latinae medicinalis, учебник по латински јазик за I година здравствена струка. Министерство за образование и наука на РМ, Скопје, 2013.

Димовска-Јањатова В., Кочовска-Стевовиќ, С. Elementa Latinitatis Grammatica. Учебник по предметот Латински јазик (почетен курс). Филозофски факултет-Скопје, 2012.

Димовска-Јањатова В., Кочовска-Стевовиќ, С. Elementa Latinitatis: Lectiones et pensa. Учебник по предметот Латински јазик (почетен курс). Филозофски факултет-Скопје, 2011.

Димовска-Јањатова В., Томовска В. Класичната култура во европската цивилизација, учебник за петто/шесто одделение. Скопје, 2010.

Димовска-Јањатова В., Томовска В. Прирачник за предметот Класичната култура во европската цивилизација. БРО, Скопје, 2008.

Димовска В., Бузалковска М., Џукеска Е. Exercitationes linguae latinae, вежбанка по латински јазик за општествени и хуманистички науки – гимназиско образование, „Профундум“, Скопје, 2003.

Димовска В., Бузалковска М., Џукеска Е. Exercitationes linguae latinae, вежбанка по латински јазик за природно-математички науки – гимназиско образование, „Профундум“, Скопје, 2003.

Димовска В., Чешларов М., Бузалковска М., Џукеска Е. Liber Latinus I, учебник по латински јазик (почетен курс). „Алби“, Скопје, 2002.

Димовска В., Чешларов М. Liber Latinus II, учебник по латински јазик (продолжителен курс), во коавторство со М. Чешларов, „Алби“, Скопје, 2002.

Димовска В., Чешларов М., Бузалковска М., Џукеска Е. Liber Latinus Exercitationes, работна тетратка по латински јазик. „Алби“, Скопје, 2002.

Прикази на книги:

Хигин, Митови (превод од латински јазик, увод, белешки и индекс Светлана Кочовска-Стевовиќ). Systasis бр. 31 (www.systasis.org) 2017.

Кикерон, За должностите. Превод од латински јазик и белешки Светлана Кочовска. Systasis бр. 8 (www.systasis.org) 2006.

Класичната научна мисла на македонски јазик, приказ на македонскиот превод на Аристотел, „Реторика“, „Спектар“ 43-44, Скопје 2004, стр. 235-239.

Л. Ф. Аријан „Александровата анабаса“. Превод на М. Бузалковска-Алексова, „Жива антика“ 51, 1-2, Скопје 2001, стр. 99-100

За македонскиот превод на Кајсаровите „Белешки за галската војна“, „Портал“ бр. 2, Скопје 2001, стр. 93

„ENEIDE“ Per la prima volta tradotta l’opera di Virgilio in Macedone, „Данте“, Билтен на Институтот Данте Алигиери – Скопје, година II, Бр.1, 2000 (јануари), бр.2, стр. 6

Ајнеида, препев на проф. д-р Љ. Басотова, „Културен живот“ бр. 1/2000, јануари-март 2000, Скопје, стр. 60-62.