д–р Софија Георгиевска

Вонреден професор

Д-р Софија Георгиевска е родена во Скопје на 28.09.1982 год. Основното и средното училиште ги завршила во Скопје. Додипломските студии на Институт за психологија ги завршила во 2005 година со просечен успех 9.82. По завршувањето на додипломските студии, се запишала на последипломски студии на Институтот за социјална работа и социјална политика (насока: Психосоцијална работа) и ги завршила со просечна оценка 9.87. По одбраната на Магистерскиот труд со наслов: Испитување на нивото на емпатичност, алтруизам и асертивност со примена на мултиметодска тринагулација кај студентите од помагателните насоки, се здобила со научен степен магистер по социјална политика.

Во декември, 2005 година, Георгиевска е избрана на Институтот за социјална работа и социјална политика за помлад асистент по области во психологијата и Менталната хигиена, а во декември 2008 за асистент во областите Методики во социјалната работа, Социјална работи и Методологија на социјалните истражувања.

Од 2017 Георгиевска е ангажирана како вонреден професор на Институтот за социјална работа и социјална политика.

Добитник е на наградата за најдобар студент на завршната година на студии во текот на учебната 2004/2005 година на Филозофскиот факултет од страна на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” “26-јули-Франк Манинг”.

Посетувала курсеви и семинари и остварила студиски престои на универзитети во Естонија, Словенија, Хрватска. Ангажирана е како професор на Филозофскиот факултет во Ниш. Еразмус координатор на Филозофскиот факултет во Скопје. Член е на Управниот одбор на здружението „За среќно детство“.

Го зборува англискиот и германскиот јазик.

Истражувачки интереси: методологија и статистика, психосоцијална работа со маргинализирани групи, развој на вештини и техники кај помагателни професии.

Проф. д–р Софија Георгиевска изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [СМ104З/18] Истражувачки и практични методи и техники во социјален менаџмент

 • 2

  [СМ216И/18] Подучување на вработени –Коучинг на работото место

 • 3

  [СРСП202З/18] Истражувачки и практични методи и техники во социјална работа

 • 4

  [СРСП223И/18] Креативни техники во социјална работа

На третиот циклус студии:
 • 1

  [ФЗФ3] Методологија на научноистражувачката 30 работа со примена и примери во подрачјето на општествените науки (социјална работа и социјална политика)

 • 2

  [СР2] Однесување и психосоцијален развој во социјалната средина

 • 3

  [СРСП8] Концепт на емоции во социјалната работаБиблиографија

Teamwork And Effectiveness Of Work Organizations, U: Godisnajk za psihologiju 2018

Quality of life among private and public sector employees, Во: Unapredyenje Kvaliteta života djece i mladih, Univeruitet u Tuzla (2018)

Георгиевска, С. (2016). Психолошка траума кај жени жртви на семејно насилство. Во Годишен зборник бр. 69. Филозофски Факултет, Скопје (стр. 291-306

Георгиевска, С., Денкова – Зафировска. Ф. (2016). Семејната афективна врзаност и насилното однесување кај адолесцентите. Во: Меѓународен диајлог: Исток – запад (психологија и образование). 

Georgievska, S., Trajkov, I.  (2016).Tendencies for perceived self-efficacy and procrastination in students. In: Teacher International journal of education, Faculty of Education – Bitola  (pp. 3742)

Trajkov, I., Georgievska, S. (2016). Professional burn out and balance between work and family life among teachers. In: Teacher International journal of education, Faculty of Education – Bitola  (pp.55-58)

Георгиевска, С. (2015). Поврзаноста помеѓу условите за живот во семејството, успехот во училиште и неприспособеното однесување кај адолесцентите. Во Годишен зборник бр. 68. Филозофски Факултет, Скопје (стр. 149-162)

Violence against Children at Risk and Children without Parental Care, In: Child and Family Welfare, Edited by Patricia-Luciana Runcan, Georgeta Raţă and Mihai-BogdanIovu, Cambridge Scholars Publishing, 2014  

Георгиевска, С. (2014). Разлики во перцепцијата на родителските воспитни стилови кај родителите и децата изложени на социјален ризик. Во Годишен зборник Бр. 67. Филозофски Факултет, Скопје (стр. 206- 218)

Georgievska, S. (2014). The impact of self esteem on the degree of general and examination anxity. In Journal of Social Policy No. 11/2. Faculty of Philosophy, Skopje. (pp. 504-511)

Георгиевска, С., Денкова-Зафировска, Ф. (2013). Социјална дистанца кај средношколци од македонска и албанска национална припадност. Во Годишен зборник Бр. 66. Филозофски Факултет, Скопје (стр. 283- 300)                                                                       

Професионален развој на наставници, Во: Просветно дело, Бр.5 (2012). АД Просветно дело, Скопје

Псхолошки профил на жртвите на мобинг на работното место, Годишеn зборник 65 (2012). Филозофски Факултет, Скопје

Motivation and evaluation of employees, Во: Psychical development of mental health and work, Faculty of Philosophy, Nis (2012)

Effectiveness and motivation for work with students at teachers from primary and secondary education, In: Teacher, Pedagogical Faculty, Bitola, (2012)

Mobbing at workplace – consequence from social crisis, Naučni Skup Socijalizacija u uslovima drustvene krize, Kosovska Mitrovica (2013)

Стратегии за соочување соочување со стрес кај деца згрижени во установи за социјална заштита Во: Годишен зборник бр. 64, (2011), Филозофски факултет,

Вредносне оријентације код студената Филозофског факултета у Скопљу (2011) Во: Идентитет и криза идентитета. Косовска Митровица

Learning with computer and video games. (2011). ICT in the education of the Balkan countries

Професионален стрес кај вработените од помагателните професии, (2010), Славјански Универзитет Свети Николе

Улогата на обуките кај вработените во социјална заштита во стекнување со компетенции за помагателна дејност, (2010), Славјански Универзитет Свети Николе