д–р Виолета Арнаудова

Редовен професор

Проф. д–р Виолета Арнаудова е родена 1956 година во Скопје. Дипломирала (1979) на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, како првенец на генерацијата (со просек 9.94). Во февруари 1980 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент при Институтот за психологија, а по магистрирањето на Институтот за психологија при Филозофскиот факултет во Скопје (1987) е избрана за асистент. Докторската дисертација на тема „Поттикнување и развивање на креативното мислење со техники на дивергентна продукција” ја одбранила во 1995 година на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со што се стекнала со звањето доктор на психолошки науки. Во 1995 год. е избрана за доцент, а во 2000 година за вонреден професор. Од 2005 година е редовен професор при Институтот за психологија на Филозофскиот факултет во Скопје.

Истражувачки интереси: психологија, менаџмент.

аководни и други функции:

– (2009–2013–2017) Раководител на Институтот за психологија, Филозофски факултет, Скопје

– (2009–2013–2017) Раководител на втор циклус студии – Менаџмент со човечки ресурси во општествените дејности, Филозофски факултет, Скопје

– (2001–2009) Продекан за настава и меѓународна соработка на Филозофски факултет, Скопје

– (2005–2009) Раководител на последипломските и специјалистичките студии на Институтот за психологија, Филозофски факултет, Скопје

– (2008–2012) Заменик претседател на Одборот за акредитација на високото образование во Македонија

– (2005–2008) Претседател на Комисијата на евалуација на Универзитетот Св.Кирил Методиј, Скопје

– (2000–2007; 2008–2012) Претседател на Испитна комисија за полагање на стручен испит на приправници во основните и јавните средни училишта (Министерство за образование и наука)

– (2008–2012) Член на Етичкиот одбор на Комората на психолози на Република Македонија

– (2000–2004) Член на Агенцијата за евалуација на високото образование во РМ

Професионален ангажман:

– Кеверески, Љ., Арнаудова, В., Ачковска-Лешковска, Е. (2015-2020). Препознавање и работа со надарени ученици. Министерство за труд и социјална политика.

– Кеверески, Љ., Арнаудова, В. и Ачковска Лешковска, Е. (2015–) Примена и интерпретација на тестовите и скалите за препознавање и идентификација на надарените и талентираните ученици, МАНТ.

– Хорватовиќ, В., Aрнаудова, В, Ачковска-Лешковска, Е., Глигорова, Ј. (2012) Македонски талент, МОН.

– Арнаудова, В, Ачковска-Лешковска, Е., Шурбановска, О., Такашманова-Соколовска, Т. (2011) Подготовка на прирачник за советување ученици кои создаваат проблеми во училиштето. МОН.

– (2006-2009) Learning for Europe-Curriculum development and counseling in education, JEP _40109_2005. Consortium member, TEMPUS Project

– (2007, 2008, 2009) проект: Обука на наставници за идентификација и работа со надарени ученици. Министерство за образование и наука- Единица за координација на проектот за модернизација на образованието.

– (2004) Креирање на национална стратегија за развој на образованието во Р. М., (Tertiary Education and Inovation Systems), член на експертски тим, Фондација Институт отворено општество Македонија и Министерство за образование и наука на Р. Македонија

– (2003) Културните вредности на етничките заедници во Р. Македонија во предметните програми по културно наследство, туристичка географија и психологија на образованието и воспитанието, истражувач, (Проект: Другиот во наставните содржини на високото образование на РМ), ФИООМ. (грант: 04669 од 29. 12. 2003)

– (2002-2004)Евалуација на високообразовните установи во Р. Македонија. член на експертски тим, Интеруниверзитетска конференција на Република Македонија и ФИООМ.

– (2001-2004) Верификација на валидноста на методологијата за идентификација на надарени ученици во Р. Македонија, раководител, Министерство за образование и наука.

– (2000-2002) Administration et gestion des universites dans l’ancienne Republique Yougoslave de Macedoine (ARYM)- Раководење и администрирање со Универзитетите во Македонија, (УМ-ЈЕР-15032-2000)(Project Europeen Commun -PEC, de gestion universitaire)

– (1998-2001) Компатибилност во структурата на вредносниот систем на наставниците и учениците во Р. Македонија, меѓународен научно-истражувачки проект, член на стручен тим (Министерство за наука и Филозофски факултет-Скопје)

– (1998-2001) Развивање на систем за вреднување на квалитетот на образованието во македонските универзитети, меѓународен научно-истражувачки проект, член на стручен тим (ТЕМПУС Компакт мерка Contract No CME-03118-970, Министерство за образование и физичка култура и Министерство за наука-Македонија).

Проф. д–р Виолета Арнаудова изведува настава по предметите на првиот циклус студии:

На првиот циклус студии:
На вториот циклус студии:
 • 1

  [ПС101З/19] Психолошки школи и правци

 • 2

  [ПС204И/19] Посебни состојби на свеста

 • 3

  [ФПС212И] Свест и внимание

 • 4

  [МЧРО102И/19] Општа психологија

 • 5

  [МЧР208И/19; МЧР0309И/19] Мотивација на вработените

 • 6

  [ФПС203И/19] Психологија на креативноста

 • 7

  [ПС2014И/19] Развивање на креативноста на учениците

На третиот циклус студии:
 • 1

  [ПС103И] Општа психологија

 • 2

  [ПС106И] Педагошка психологија

 • 3

  [ПС201И] Современи сознанија од истражувањата за емоциите

 • 4

  [ПС206И] Современи пристапи во истражувањата на мотивацијата за учењетоБиблиографија

Учебни помагала:

Дамоска, Л., Кевероски, Љ., Арнаудова, В. (2019) Воспитувачот, уметноста и развојот на креативноста. Просветно дело, Скопје

Арнаудова, В., Попоски, К. (2010) Мотивација. Филозофски факултет, Скопје.

Арнаудова, В., Ачкоска-Лешковска, Е. (2008) Надарено дете. Филозофски факултет, Скопје

Мотивација. Фил Еванс, превод од англиски, Филозофски факултет, Скопје

Арнаудова, В., Ачкоска-Лешковска, Е. (2000) Надарено дете. Филозофски факултет, Скопје

Арнаудова, В., Нацева, Б., Дамчевска-Илиевска, В., Радевска, Ј. (2000) Приоди кон визуелно размислување-прирачник за наставници. Биро за развој на образованието, Скопје.

Трајкова-Стаменкова, В., Арнаудова, В., Ачковска-Лешковска, Е. и др. (2000) Структура на вредносните системи кај различни социјални групи во Македонија. Студентски збор, Скопје

Арнаудова, В. (1996) Поттикнување и развивање на креативното мислење со техники на дивергентна продукција. Просветно дело, Скопје

Арнаудова, В., Ачкоска-Лешковска, Е. (1996) Ајде да мислиме како да мислиме. Детска радост, Скопје.

Позначајни научно-стручни трудови:

Arnaudova, V., Sardzoska, E. (2017) Work motivation of employees in the public, private and civil sector. The Book of Papers: International Scientific Conference „Challenges and Perspectives in Contemporary Psychology“, Sofia 2-3 June, 2017

Арнаудова, В., Ангелоска-Галевска, Н. (2016) “Комуникацијата и социјалната интеракција кај деца со пречки во развојот. ” Зборник: Социјална и образовна инклузија и кохезија – теорија, практика и перспективи. Битола: Македонско научно друштво.

Arnaudova, V., Kevereski, Lj. (2016) Selfefficiency of the students under different styles of teacher’s management (14-22). TEACHER: Journal of the Faculty of Education – Bitola / [Editorial Board Acad. Grozdanka Gojkov . . . ] Year XIV, No. 1 ISSN 1857- 8888 (online)

Đorđević, А., Arnaudova, V., (2016) Time perspective as a predictor of procrastination among high school students. International Conference“Days of Applied Psychology” 2014. Individual and environment. International Thematic Proceedia, Chief Editor: Bojana Dimitrijevic. University of Niš Faculty of Philosophy. Department of Psychology.

Сарџоска, Е., Арнаудова, В. (2015) Oрганизациска култура и мотивација за работа на вработени во граѓанскиот сектор со раководна и нераководна работна позиција. Психологија: наука и практика. год. 1, бр. 1, стр. 47-67. Филозофски факултет, УКИМ, Скопје, јуни 2015

Arnaudova, V., Angeloska-Galevska, N., Mustafa, A. (2014), ‘Value orientation of students from Teaching Faculties’, Yildiz international conference on Educational Research and Social Sciences Proceedings Book. Pegem Academy. pp. 329-341 ISBN 978-605-318-079-1

Arnaudova, V., Đorđević, А. (2014) Вurnout syndrom among teachers. TEACHER: Journal of the Faculty of Education, Year XIII, No. 2 (2014), 136-142. Bitola: Faculty of Education, 2014.

Todorović, J., Arnaudova, V., Simić, I (2014) Family relations, рarenting styles and selfsilencing of students of the faculty philosophy in Skopje and Niš. Faculty of Philosophy –Skopje. International conference on theory and practice in psychology (335-365).

Арнаудова, В., Ѓорѓевиќ, А. (2014) Поврзаност на димензиите на личноста со тенденцијата кон одложување на задачите кај студентите. International conference on theory and practice in psychology, (385-410). Faculty of Philosophy –Skopje.

Арнаудова, В. (2014) Квалитетот на семејната интеракција и насилното однесување на учениците од основно училиште. Просветно дело, 2 (2014), Скопје, 38-51. Просветно дело.

Sardžoska, Е., Arnaudova, V. (2013) Emocionalna inteligencija u uslužnom i proizvodnom sektoru. ZBORNIK RADOVA SYM-OP-IS, 2013, 626-630. Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu.

Аrnaudova, V. (2013) Computer games and their impact on young people. TEACHER: Journal of the Faculty of Education, Year XII, No. 2 (2013) 29-35. Bitola: Faculty of Education.

Klarin, M., Pororokovic, A., Arnaudova, A. (2012) Some scharacteristics of social interactions among adolescents in Croatia, Bosina and Herzegovina, and Macedonia. Psychology Research and Behavior Management. 2015: 5 1-10. ID:36389. Dov Medical Press Ltd.

Арнаудова, В., Максиќ, С. (2011) Вреднување на креативноста во училишната средина. Годишен зборник, Книга 64, стр. 93-106. Филозофски факултет, Скопје.

Аrnaudova, V. (2007) Implicitne teorije inteligencije u okviru profesionalnog konteksta. Knjiga apstrakta: XIII Naučni skup EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA U PSIHOLOGIJI. Institut za psihologiju I Labaratorija za Eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Arnaudova, V. (2007) Kompatibilnost različitih kriterijuma u identifikaciji darovitih učenika. Zbornik: Primenjena psihologija-Škola i profesija. Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet (19-20).

Arnaudova, V. (2007) Forme i funkcije stilova mišljenja učenika srednjih škola. Zbornik: Primenjena psihologija-Škola i profesija. Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet (31-42).

Arnaudova, V. (2006) Primenjena psihologija-iskustva iz Makedonije. Zbornik: Primenjena psihologija-Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Nis (25-30)

Arnaudova, V. (2005) Self-Evaluation –The Quality of Assurance at Ss. Cyril and Methodius University in Skopje. Quality in Education in the Balkans, Balkan society for Pedagogy and education, Thessaloniki, Greece (405-411)

Arnaudova, V. (2005) Univerzitet prema evropskom modelu. Savremeni Balkan u kontekstu geokulture razvoja, culture mira i evrointegracijskih procesa. Faculty of Philosophy-University of Nis, Institute of Sociology, Nis (269-273).

Арнаудова, В. (2004) Системи за активирање на креативниот потенцијал на личноста, Зборник: 30 години -Институт за психологија, Филозофски факултет, Скопје, 11-26

Arnaudova, V. (2003) Primena kompjuterske tehnologije u razvijanju stvaralaštva i kreativnosti učenika. Zbornik: Tehnologija, informatika, obrazovanje, Beograd-Novi Sad, Institut za pedagoška istraživanja, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, 337-342

Arnaudova, V. (2003) Kognitivne i motivacione aspekte nadarenih učenika. (koavtor) Zbornik: Međunarodno savetovanje “Nadareni-iskorišćen ili neprimećen potencijal”, Pedagoška fakulteta univerze v Ljubljani, Slovensko združenje za nadarjene, Visokoškolsko središče, Novo Mesto, 11-17

Arnaudova, V. (2001) Modeli učnih programov dela z nadarjenimi. Zbornik povzetkov: Mednarodni znanstveni simpozij nadarjeni med teorijo in prakso, Otočec pri Novem Mestu, 8

Teaching strategies that promote critical thinking: The Macedonian experience. (koavtor) (Book of abstracts). VII th European Congress of Psychology, London, 28

Identification of Gifted and Talented students: Correspondence between teacher and parent ratings in Macedonia. (koavtor) (Book of abstracts) 14 Bienal Conference od the World Council for Gifted and Talented Children, Barcelona, 69

The Treatment of Gifted and Talented in the Republic of Macedonia. (koavtor) East – east program conference. National Networks for Gifted Children, Open Society Institute, Croatia. City Office for Education and Sport, Zagreb. Center for Gifted Child Development “Bistric”, Zagreb, 42-47