д-р Елизабета Томевска-Илиевска

Редовен професор

Проф. д-р Елизабета Томевска-Илиевска е родена 1974 година во Скопје. Дипломирала (1997) и магистрирала (2007) на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Како демонстратор е ангажирана од 2000 до 2003 година при Институтот за педагогија на Филозофскиот факултет во Скопје. Во ноември 2003 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент при Институтот за педагогија. Докторската дисертација на тема „Интерактивни модели за развивање на дидактички компетенции на наставниците“ ја одбранила во декември 2011 година на Филозофскиот факултет во Скопје, со што се стекнала со звањето доктор по педагошки науки. Во звање доцент е избрана во март 2012 година, а во звање вонреден професор избрана е во декември 2016 година.

Елизабета Томевска-Илиевска има остварено студиски престои на:

– Универзитетот во Сплит, Р. Хрватска, Erasmus+, „Pedagogical Competencies for Artistic Awakening“ (PCAA). KA1- Learning Mobility of Individuals, KA102-VET learner and staff mobility. Association Children’s World; University of Split-Split, Croatia; SPIELSTATT-Wien, Austria. (2018-2019);

– Универзитет во Љубљана, Р. Словенија (2018);

– Универзитетот во Јаваскула, Финска, Study visit training in the framework of Leonardo da Vinchi mobility project. IPSOVTIM – Improving pedagogical skills of VET teachers in Macedonia. (Number: MKLLP-LDV-A.2.4.-2013-0012) 2013 in Jyvaskyla, Finland, by the Teacher Education College of JAMK University of Applied Sciences. (2013);

– Универзитет Ла Сапиенца, Рим, Италија. Sapienza University of Rome Department of Dynamic and Clinica Psychology, Faculty of Medicine and Psychology, Sapienza, University of Rome, Italy. (2012);

– Универзитет во Будимпешта, Р. Унгарија. (2003);

– Универзитет во Љубљана, Р. Словенија (2000);

– Универзитет во Подгорица, Р. Црна гора (1998).

Во еден период Елизабета Томевска-Илиевска била член на експертски тимови во Министерството за образование и наука на РС Македонија, Бирото за развој на образование на РС Македонија, Центарот за стручно и обука на РС Македонија. Експерт во националниот проект „Поддршка за реформите во основното образование на Република Македонија“, во соработка со Министерството за образование и наука на Р. Македонија и Нансен Дијалог Центар Скопје. (2017-2018). Учествува во изготвување на национален документ Стратегија за стручно образование и обука во Република Македонија 2012-2020, во соработка со ЕТФ (Европска фондација за обука), Министерство за образование и наука на Р. Македонија, Центар за стручно образование и обука (2012-2013).

Била член на организационен и уредувачки одбор на меѓународни научни конференции во Охрид-Скопје, Македонија (2009, 2011, 2014 година); уредник во „Život i škola“ Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. Izdavač: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. ISSN: 0044-4855(Printed) ISSN: 1849-0972 (Online) (2019 до денес); уредник во Croatian Journal of Education- Hrvatski Časopis za Odgoj i Obrazovanje. Izdavač: Učiteljski Fakultet, Sveučilišta u Zagrebu. ISSN 1848-5189 (Print), ISSN 1848-5197(Online). уредник на меѓународно списание за образование, истражување и обука – International Journal for Education, Research and Training. (IJERT) “Ss. Cyril and Methodius” University, Skopje, Faculty of Philosophy – Department of pedagogy (2015 до денес); рецезент на меѓународно списание Reviewer International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) (2016 до денес); претседател на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Филозофскиот факултет во Скопје, 3 мандати (2014 до денес).

Томевска-Илиевска е вклучена во работата на факултетски и стручни комисии при Филозофскиот факултет во Скопје: член на поткомисија за евалуација на студиската програма-Педагогија на Филозофскиот факултет во Скопје; член на Конкурсна комисија за запишување студенти на прв циклус на студиските програми на Филозофскиот факултет во Скопје; член на Комисијата за техничка обработка на податоците на пријавените кандидати на Конкурсот за запишивање стуфенти на прв циклус студии на студиските програми на Филозофскиот факултет во Скопје; член на програмски и организациски одбор – „Денови на педагогијата“ (2012 до денес); учество во комисии и тела на државни и други органи, Томевска-Илиевска го остварува преку членството во Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза“ за 2016 година.

Претседател е на Институтот за европски образовни, социо-културни и економски политики ЕВРОПА ЗА ТЕБЕ Скопје (2017 до денес)

Томевска-Илиевска 20 години активно учествува како експерт и тренер во многубројни меѓународни и национални образовни програми. Покрај тоа, д-р Елизбета Томевска-Илиевска, како образовен експерт, евалуатор и истражувач била вклучена во национални и меѓународни проекти и во бројни научни истражувања. Таа учествува во многу активности поврзани со образовната политика во областа на основното и средното стручно образование и обука, и во подобрување на јазичната писменост во раната училишна возраст во Р. Македонија.

Го зборува англискиот, српскиот и хрватскиот јазик; аматерски се занимава со фотографија и со спорт.

Истражувачки интереси: педагогија, методика, методологија и статистика.

Проф. д–р Елизабета Томевска-Илиевска изведува настава и вежби по предметите на првиот циклус студии:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [ПЕ2013/19; МО2013/19] Планирање на научно истражување

 • 2

  [ПЕ209И/19] Интерактивни модели за развивање на педагошките компетенции

 • 3

  [ПЕ220И/19] Квантитативни методи на истражување

 • 4

  [МО205И/19] Директорот како педагошки раководител

 • 5

  [ФПЕ111И/19] Педагошка работа со ранливи лица

 • 6

  [ФМО108И/19] Управување со интерактивен процес во воспитанието и образованието

На третиот циклус студии:
 • 1

  [ФЗФП2] Методологија на научни истражувања во образованието

 • 2

  [ПЕД02] Дидактичко-методски приоди на наставата од јазично и уметничко подрачје

 • 3

  [ПЕД06] Интерактивни компетенции – развој и имплементација

 • 4

  [ПЕД07] Квантитативни и квалитативни пристапи на истражување на педагошките појави

 • 5

  [ПЕД08] Стратегии на визуелна, графичка и симболичка комуникација во наставата

На студиската програма за стручно и професионално усовршување за стекнување на наставнички компетенции:
 • 1

  [ПД033] Методика

 • 2

  [ПД043] Педагошка практика

 • 3

  [ПД05И] Училишна докимологија

 • 4

  [ПД09И] Педагошка комуникацијаБиблиографија

Публикации:

Томевска-Илиевска, Е. (2019). Развојот на говорот во интеракција со раното јазично описменување. Прирачник за интерактивна комуникација воспитувач-дете. Скопје: Просветно дело. ISBN:978-9989-0-1253-2.

Tomevska-Ilievska, E., Tonic-Ribarska, J., Trajkovic-Jolevska, S., Ancevska Netkovska, K. and Tofovic Kjamilova, M. (2019) ‘Interactive Models in University Teaching: Application in Pharmacy Education’, International Academic Institute IAI, pp. 225-230

Tomevska-Ilievska, E. and Stojanovska Ivanova, T. (2019) ‘Educational Models as Pedagogical Support of Safe Schools in Urban Environments ‘, Security Dialogues , 10(1-2), pp. 125-140. ISSN:1857-7172 UDC:364.632:373.5):316.65-057.87(497.7)

Tomevska-ilievska, E. and Geshovska, A. (2019) ‘Pedagogical Assessment of the Development of Children Enrolling in Elementary Education’, Education Journal of Educational Research, 1(1-2), pp. 53-56. ISSN: 2627-3268 (Print) ISSN: 2671-3276 (Online).

Tomevska-Ilievska, E. (2019) Alternative Models in the Development of Reading. International Conference on Science and Education (ICONSE). pp.8.

Tomevska-Ilievska, E. and Stojanoska Ivanova, T. (2019) ‘Media „Instalation“ of Regugees in Public Space: Practices and Policies’, Security Dialogues, 10(1), pp. 19-30. ISSN:1857-7172

Стојаноска Иванова, Т. и Апостолова, М. (2019) Прирачник за човековите права, човековите права и јас, 1 edn., Скопје: „Женска акција“. ISBN:978-608-66103-7-1 (соработник).

Томевска-Илиевска, Е. (2019). Развојот на говорот во интеракција со раното јазично описменување. Прирачник за интерактивна комуникација воспитувач-дете. Скопје: Просветно дело. ISBN:978-9989-0-1253-2.

Tomevska-Ilievska, E., Stojanoska Ivanova, T. and Aleksovska-Velichkovska, L. (2018) ‘The Concept of Interactive Models in University Teaching’, Research in Physical Education, Sport and Health, 7(1), pp. 125-130. ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160; UDC:378.026(497.7).

Тофовиќ-Ќамилова, М. и Томевска-Илиевска, Е. (2017) Основите на раното јазично описменување на децата во предучилишна возраст, Годишен зборник, 70, стр. 79-91. ISSN: 0350-1892 УДК:373.21:003-028.31.

Џајковска, Б., Јовановска, З., Томевска-Илиевска, Е. и Јошевска, М. (2017) Чекор по чекор до јазична писменост: 50 активности за совладување на јазичните вештини. Скопје: Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“- Македонија. ISBN 978-608-4732-83-9.

Стојаноска Иванова, Т., Фрицханд, А. и Томевска-Илиевска, Е. (2017)  Мајка Тереза светица, добродетелка, мисионерка.Скопје: „АЛБ“ и „Женска Акција“ Скопје. ISBN 978-608-66103-2-6. (соработник).

Stojanoska Ivanova, T., Tomevska-Ilievska, E. and Atanasovski, I. (2016) ‘Интеркултурниот дијалог и спортот’, FILKO – Philology: Culture and Education1, pp. 889-903. UDK: 316.723-021.463:796 ISBN: 978-608-244-308-9

Tomevska-Ilievska, E., Tonic Ribarska, J., Trajkovic Jolevska, S., Ancevska Netkovska, K. and Ajdinski, G. (2016) ‘Lifelong Learning – Reality and Perspective’, Macedonian Pharmaceutical Bulletin62, pp. 611-612. ISSN 1409-8695. UDC: 615.15:37.035.

Тасевска, А., Томевска-Илиевска, Е. и Ризова, Е. (2016) ‘Прашањето за ритамот како стратегија за планирање во Валдорфската теорија’, Годишен зборник, 69, pp. 61-71. ISSN: 0350-1892. УДК:37.091.4:141.333.

Tomevska-Ilievska, E., Rizova, E., Tasevska, A. and Sadiki, S. (2016) ‘Educational Concept for Safe Secondary Schools in Republic of Macedonia (Good Practices, Conclusions, Recommendations)’, ). International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 4(1), pp. 1-8.

Томевска-Илиевска, Е., Симоновска Јаначковска, Е. и Садики, С. (2016) ‘Истражувачките тенденции во образованието во мултикултурни средини во Република Македонија’, Образованието во XXI век – состојби и перспективи -, стр. 15-22. ИСБН 978-608-244-275-4, UDK: 37.091.313 (497.7)

Tofovic-KJamilova, M., Tomevska-Ilievska, E. and Dimitrov, D.  (2015) ‘The Mobility of Education – A Concept for Strengthening the Educational Capacities in R. Macedonia’, International Journal for Education, Research and Training. (IJERT) , 1(1), pp. 67-73. ISSN 1867-9841 (Printed). ISSN 1867-985X (Online). UDK: 37.014.5(497.7)“2007/2013“.

Tomevska-Ilievska, E., Simonovka Janackovska, E. and Sadiki, S. (2015) Research Trends in Education in Multicultural Environments in the Republic of Macedonia. International Scientific Conference: Education in XXI Century – Conditions and Perspectives. pp. 13 ISBN 978-608-244-238-9

Velichkovski, G., Dimitrov, D. and Tomevska-Ilievska, E. (2015) ‘Book of Abstracts, International Scientific Conference: Facing Social Traumas: A Challenge for Sociological Research’, Participation in EU Educational Programmes Opportunity for Overcoming the Lack of Internationalization of Education Institutions in R. Macedonia, pp. 108-109.  ISBN 978-608-238-067-4.

Tofovic-Kjamilova, M., Tomevska-Ilievska, E. and Sejdini, M. (2015) ‘The Optional Status of Albanian Language in Primary Education’, YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences Proceedings Book, pp. 372-382. ISBN 978-605-318-079-1.

Damovska, L., Tomevska-Ilievska, E., Tasevska, A. (2015) ‘Practical teaching as a model for developing the pedagogical competences-states and perspectives’, FIRST International Conference „Practicum of Future Pedagogues, Teachers and Kindergarten Teachers in Multicultural Environments – Experiences and Challenges“ (PFRTKTME), pp. 363-376. ISBN 978-608-238-086-5

Tofovic-Kjamilova, M., Dimitrov, D. and Tomevska-Ilievska, E. (2014), The Mobility of Education – A Concept for Strengthening the Educational Capacities in R. Macedonia. International Journal for Education, Research and Training. (IJERT) “Ss. Cyril and Methodius” University,  Skopje, Faculty of Philosophy – Department of pedagogy. Volume 1, Issue 1. (pg. 75-81) ISSN 1867-9841 (Printed). ISSN 1867-985X (Online). UDK: 37.014.5(497.7).

Damovska, L., Tomevska-Ilievska, E. and Tasevska, A. (2014) ‘The Conceptual and Systematic Setting of the Practical Teaching in the Republic of Macedonia (Model and Experiences)’, ) International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. (IJCRSEE)2(2), pp. 7-15.

Velkovski, Z., Tomevska-Ilievska, E. and Rizova, E. (2014) Vocational Education and Students with Special Educational Needs  (Co-author) Fourth International Conference – 20 Years of Special Education and Rehabilitation Studies in Macedonia: Modern Aspects of Special Education and Rehabilition of Persons with Disabilities. Conference Proceedings. Faculty of Philosophy, Institute of Special Education and Rehabilitation- Skopje. (pg. 409-417) ISBN 978-608-238-050-6.

Tomevska-Ilievska, E. (2013) Handbook for Student Practical Teaching at the Faculties of Teaching. The OBSE Mission in Skopje, Skopje, “Ss. Cyril and Methodius” University, Faculty of Philosophy, Ministry of Education and Science of R. Macedonia, Bureau for the Development of Education in R. Macedonia, Skopje.

Tomevska-Ilievska, E., Tofovic-Kjamilova, M. (2013), ‘The Contemporary Concept of Interactive Models in University Teaching’, 22 Annual ENIRDELM Conference: Educational Leadership: Bridging the Gap(s) between the Theory and Practice. Organised by the National School for Leadership in Education, SloveniaKranj: National School for Leadership in Education. pg. 32-33.

Tomevska-Ilievska, E. (2013) Guidelines for Instruments of Assessment of Language and Mathematical Literacy (EGRA-EGMA), Skopje: Skopje: FOSM and USAID

Tofovic-Kjamilova, M. and Tomevska-Ilievska, E. (2013) Development of Language Literacy – States and Perspectives in the Republic of Macedonia, International Symposium: Education between Tradition and Modernity. Skopje: Faculty of Philosophy, Institute of Pedagogy2, pp. 174-180.  ISBN 978-608-238-011-7 ,  ISBN 978-608-238-012-4.

Tofovikj-Kjamilova, M. and Tomevska-Ilievska, E. (2012) We prepare ourselves to read; Exercises for global reading for 5 to 7 year old children., Skopje: Prosvetno delo JSC.

Velkovski, Z., Tomevska-Ilievska, E. and Tasevska, A. (2012) Contemporary Approaches in the Process of Educating the Pupils with Special Educational Needs. Association of Defectologists of R. Macedonia, Ministry of Education and Science of R. Macedonia, Faculty of Philosophy-“Ss. Cyril and Methodius” University – Skopje, Institute of Defectology. pg. 112-120. ISBN 978-608-4508-91-5

Delceva-Dizdarevik, J. and Tomevska-Ilievska, E. (2012), The Concept of Interactive Models in University Teaching. Balkan Society for Pedagogy and Education, The University of South-East Europe Lumina. Bucharest, Romania. pp. 18

Velkovski, Z., Tomevska-Ilievska, E. (2011) The collaborative approach in evaluation of VET. 14th International Conference: Evaluation in Education in the Balkan Countries. Belgrade, Republic of Serbia. Organised by the Balkan Society for Pedagogy and Education, Faculty of Philosophy – University of Belgrade – Institute for Pedagogy and Andragogy, Department for Pedagogy and Andragogy, Adult Education Society, Belgrade, Serbia, Serbian Association of Andragogists. Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-82019-66-4

Tomevska-Ilievska, E. (2009) The Literacy of the Roma Children – Current Situation and Perspectives, Skopje: Balkan Society for Pedagogy and Education and Faculty of Philosophy – Institute of Pedagogy, “Ss. Cyril and Methodius” University – Skopje.

Tomevska-Ilievska, E. (2009) The Complexity of the Language Skill of Listening. Парадигми сучаснои педагогики-наукова конференција. Министерство Освити и Науки Украини.

Tomevska-Ilievska, E. (2009) The Literacy of the Roma Children – Current Situation and Perspectives. Balkan Society for Pedagogy and Education & Faculty of Philosophy – Institute of Pedagogy, “Ss. Cyril and Methodius” University – Skopje.

Inclusive Education in the Balkan Countries – Policy and Practice (Book of abstracts) – 12th International Conference, Ohrid (ed. N. Angeloska-Galevska). Faculty of Philosophy, “Ss Cyril and Methodius” University – Skopje.

Tomevska-Ilievska, E. (2008) Teacher Competences for the Contemporary School Assessment, Further education in the Balkan countries 9 (eds. Ö. Demirel, A.M. Sünbül). EGITIM KITABEVI YAYINLARI1, pp. 549-557.

Tomevska-Ilievska, E. (2005) The Educational Needs of the Roma Children, . Studying the ‘Other’: Aspects of the ‘Other’ from the Perspective of Separate Disciplines in the Higher Education in R. Macedonia“. Skopje: Foundation Open Society Macedoniapp. 49-111.

Книги / учебници / монографии:

Стојаноска Иванова, Т., Фрицханд, А. и Томевска-Илиевска,Е. (2019) Насилство во училиште: социолошки, психолошки и педагошки перспективи – монографија, 1 edn., Скопје: Институт ЕВРОПА ЗА ТЕБЕ Скопје. ISBN: 978-608-66358-0-0.

Тофовиќ-Ќамилова, М. и Томевска-Илиевска, Е. (2018) Македонски јазик: Учебник за прво одделение во деветгодишно основно образование. (VIII издание) Скопје: Просветно дело. ISBN: 978-9989-0-0578-7.

Тофовиќ-Ќамилова, М. и Томевска-Илиевска, Е. (2018) Македонски јазик: Учебник за второ одделение во деветгодишно основно образование. (IX издание) Скопје: Просветно дело. ISBN 978-9989-0-0600-5.

Томевска-Илиевска, Е. (2017) Интерактивни пристапи во наставата, 2 изд., Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет. ISBN:978-608-238-061-2.

Маус, Д. и Рејнолдс, Д. (2017) Ефективна настава: истражувања и практика (Effective teaching: evidence and practice. (превод: Емилија Вељанова). Стручна редакција и адаптација: проф. д-р Елизабета Томевска-Илиевска. Скопје: Арс Ламина – публикации. ISBN 978-608-247-775-6.

Томевска-Илиевска, Е. (2016) Интерактивни модели за развивање на педагошките компетенции, 1 изд., Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет. ISBN:978-608-238-127-5

Тофовиќ-Ќамилова, М. и Томевска-Илиевска, Е. (2009) Буква по буква Азбука. Методичко-дидактички прирачник за деца и за нивните родители за предучилишна возраст. Скопје: Просветно дело АД.

Тофовиќ-Ќамилова, М. и Томевска-Илиевска, Е. (2009) Голема букварка – Работни листови по Македонски јазик за прво одделение.Скопје: Просветно дело АД.

Тофовиќ-Ќамилова, М. и Томевска-Илиевска, Е. (2009) Пишуваме-Размислуваме – Работни листови по македонски јазик за второ одделение.Скопје: Просветно дело АД.

Тофовиќ-Ќамилова, М. и Томевска-Илиевска, Е. (2008) Се подготвуваме да читаме-вежби за глобано читање за деца од 5 до 7 годишна возраст. Скопје: Просветно дело АД.

Тофовиќ-Ќамилова, М. и Томевска-Илиевска, Е. (1999) Почнуваме да читаме. Методичко-дидактички прирачник за деца и за нивните родители за предучилишна возраст. Скопје: Просветно дело АД.

Томевска-Илиевска, Е. (1998) Приказната за Фифи (сликовница). Чекор по чекор. Скопје: ИОО-Македонија.

Томевска-Илиевска, Е. (1998) Таинствениот Фифи (енигматска сликовница) Чекор по чекор. Скопје: ИОО-Македонија.

Томевска-Илиевска, Е. (1998) Играта на Фифи (сликовница). Чекор по чекор. Скопје: ИОО-Македонија

Учество на проекти:

Меѓународен проект: Erasmus+, „Pedagogical Competencies for Artistic Awakening“ (PCAA). KA1- Learning Mobility of Individuals, KA102-VET learner and staff mobility. Association Childrens World; University of Split-Split, Croatia; SPIELSTATT-Wien, Austria. (2018-2019) (експерт во проект)

Национален проект: „Иднината на Валандово-младите ја развиваат свеста и љубовта кон сопствената култура, наследство, традиција и богатство“. Институт ЕВРОПА ЗА ТЕБЕ Скопје, Министерство за култура на РС Македонија, Општина Валандово. (2019) (носител на проект)

Национален проект:  “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до                квалитетен  ран детски развој и основно образование”. Здружение за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар“-Скопје, Асоцијација за Демократски Развој на Ромите Сонце-Тетово. (2019) (експерт)

Национален проект:  „Зелена архитектура за зелени училишта“. Како до зелено училиште, Скопје: Женска акција, Град Скопје. (2019). (соработник).

Национален проект: „Шампиони за човекови права, човековите права и јас“. Скопје: Женска акција, Град Скопје. (2019). (соработник).

Меѓународен проект: Erasmus +К2: 2017-1-МКО1-КА201-035380. „Подобрување на квалитетот на физичкото образование на ниво на основно образование и презентирање на неговата важност и значење за здравјето и доброто на генерациите кои доаѓаат“.Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Факултет за физичко образование, спорт и здравје – Скопје. (2017-2019) (експерт во проект)

Национален проект: „Поддршка на реформите во основното образование во Република Македонија“. Министерство за образование и наука на Р. Македонија, Нансен Дијалог Центар Скопје. (2017-2018) (експерт во проект)

Национален проект: „Со читање до лидерство“. Компонента 1:  Проценка на јазична и математичка писменост. Компонента 2:  Професионален развој на наставниците. УСАИД, Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“. (2013-2016) (експерт методолог во проектот)

Национален проект: „Безбедни училишта“. Нарачател: OSCE Mission to Skopje Evaluation of the „Safe School Model Intervention 2012-2014“ supported by the OSCE Mission to Skopje (Ioana Cosma, Head of Human Dimension Department, OSCE Mission to Skopje). (2012-2015) (евалуатор во проектот)

Member of a Scientific Team: Guidelines for Student Practical Teaching at the Faculties of Teaching Skopje. The OBSE Mission in Skopje, “Ss. Cyril and Methodius” University, Faculty of Philosophy, Ministry of Education and Science of R. Macedonia, Bureau for the Development of Education in R. Macedonia. (2013) (expert)

International project with JAMK Finland: Development of pedagogical competences of VET teachers and leadership skills of principals. Подобрување на педагошките компетенции на наставниците и менаџерските вештини на директорите од средните стручни училишта во Р. Македонија и Косово. (експерт/Lokal Teacher Training Expert) (Национален координатор: Проф. д-р Наташа Ангелоска-Галевска). Ministry for Foreigon Affairs of Finland, Јаваскула колеџ за образование  на наставници (ЈАМК – Јаваскула Универзитетот за применети науки од Финска), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Филозофски факултет – Институт за педагогија. (2011 – 2013) (експерт во проектот)

International Scientific Project / Research Activities: Collaborative Evaluation of the Influence of the Reformed Four -Year Vocational High School. (National Evaluator: Prof. ZoranVelkovski, Ph.D.). ETF (European Training Foundation), Ministry of Education and Science of  R. Macedonia, Center for Vocational Education and Training (October 2009 – May 2010) (researcher)