Институт за педагогија

д–р Наташа Ангелоска-Галевска

Редовен професор

Проф. д–р Наташа Ангелоска Галевска е родена 1966 година во Охрид. Дипломирала (1989) на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Од 1989 до 1992 година работи во Предучилишната установа „13 Ноември” во Скопје. Во декември 1992 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент при Институтот за педагогија, а по магистрирањето (1993) е избрана за асистент. Докторската дисертација на тема „Квалитативни истражувања во воспитанието и образованието” ја одбранила во 1997 година на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со што се стекнала со звањето доктор на педагошки науки. Во звање доцент е избрана во 1997 година, а во звање вонреден професор избрана е во 2002 година. Од 2007 година е редовен професор при Институтот за педагогија на Филозофскиот факултет во Скопје.

Посетувала курсеви и семинари и остварила студиски престои на универзитети во Англија, Австрија, Холандија, Финска, Италија, Романија, Турција, Словенија, Хрватска, Србија, и други земји.

Раководител на доктoрските студии по педагогија од ноември 2017 до 2022 година.

Продекан за финансии и наука на Филозофскиот факултет-Скопје (2003–2009)

Претседател на Комисијата за постдипломски студии на Филозофскиот факултет во Скопје (2003–2009);

Член на Комисијата за наставно-научни прашања на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје (2004–2008)

Член на Комисијата за финансии, инвестиции и развој на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје (2003–2004)

Директор на Центарот за истражување и образование на Филозофскиот факултет во Скопје (1997–2014)

Надворешен евалуатор на програмата ЕРАЗМУС + (2014–2020) со решение на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од 17.04.2014

Координатор на VETPRO mobility project for Improving pedagogical skills of VET teachers in the Republic of Macedonia (LLP/Leonardo da Vinci programme) 2013–2014

Координатор за Македонија на меѓународниот проект: Подобрување на педагошките компетенции на наставниците и менаџерските вештини на директорите од средните стручни училишта во Косово и Македонија, финансиран од Министерството за надворешни работи на Финска, 2011–2013

Координатор на Темпус Фаре заеднички европски проект Обука и реобука на наставниците за реформирано средно стручно образование (Tempus Phare Joint European Project Teachers’ and Trainers’ Training & Retraining for reformed VET), 1999–2002)

Член на Извршниот комитет на Балканското здружение за образование и педагогија (BASOPED – Balkan Society for Pedagogy and Education) (2003–2005 и 2006–2018) и секретар на здружението од јуни 2009 година.

Член на Управниот одбор на Научното друштво за образование и педагогија на Република Македонија од 2008 до денес.

Истражувачки интереси: Истражувачки пристапи во педагогијата и специјалната едукација и рехабилитација, истражувања во областа на менаџментот, евалуација, докимологија, стручно образование, инклузивно образование.

Проф. д–р Наташа Ангелоска Галевска изведува настава и вежби по предметите на првиот циклус студии:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [ПЕ201З/18] Планирање на научно истражување

 • 2

  [ФПЕ104И/18] Техники на истражување

 • 3

  [ПЕ219И/18] Квалитативни методи на истражување

 • 4

  [ПЕ218И/18] Статистичка анализа на податоци

 • 5

  [СЕР1023; ИО2023; МО1023/18] Планирање на научно истражување

 • 6

  [СР204З/18] Академско говорење и пишување

 • 7

  [МЧР1043] Планирање на научно истражување

 • 8

  [ИС412] Вовед во методологија на општествените науки

 • 9

  [МО208И] Статистичка анализа на податоци

На третиот циклус студии:
 • 1

  [ФЗФП2] Методологија на научно истражувачка работа – општ дел 30% и 70%

 • 2

  [ФЗФП3; ФЗФП9] Статистичка анализа на податоци податоци

 • 3

  [ПЕД07] Квантитативни и квалитативни пристапи на истражување на педагошките појави

 • 4

  [ПЕД17] Напредни статистички постапки во педагошките истражувања

 • 5

  [ФЗФ3] Методологија на научно-истражувачката работа со примена и примери во подрачјето на општествените науки

 • 6

  [ФЗФ22] Квантитативни и квалитативни методи на истражување во дефектологијатаБиблиографија

Angeloska-Galevska, N. (2022). Redefiniton of Teachers’ Role in Time оf Covid-19 Pandemic. Security Dialogues,13 (1), 129-136.ISSN 1857-7172,  eISSN 1857-8055 https://doi.org/10.47054/SD22131129ag,

Angeloska-Galevska, N., & Janevska, M. (2021). Application of Content Analysis in Pedagogical Research and Practice, Annuaire de la Faculté de Philosophie
74, 97-108    UDK:12:[373.3.016:811.163.3 Original research paper  http://periodica.fzf.ukim.edu.mk/godzb/about.html

Ангелоска-Галевска, Н. (2020). Академско говорење и пишување. Скопје: Филозофски факултет. ISBN 978-608-238-192-3

Johnsen, B., Igrić, L., Rapaić, D., Salihović, N., Jacova, Z., Košir, S., Zečić, S., Džemidžić Kristiansen, S., Angeloska-Galevska, N., Cvitković, D., Dizdarević, A., Karovska Galevska, A., Hadžić, S., Ilić, S., Kogovšek, D., Lisak, N., Nedović, G., Ozbič, M.,& Stojković, I.. (2020). International classroom studies of inclusive practices: Comparing teaching-learning processes. in Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP) Oslo: Cappelen Damm Akademisk., 213-422.https://doi.org/10.23865/noasp.122O_2944   http://rfasper.fasper.bg.ac.rs/APP/faces/author.xhtml?author_id=ac7a4d70-32e7-4a08-ac90-d13a82896d94&item_offset=0&project_offset=0&sort_by=dc.date.issued

Angeloska-Galevska, N., & Trajcevska, Lj. (2020). Cooperation between schools and municipalities for pupils’ health and safety. Security Dialogues ISSN 1857-7172 eISSN 1857-8055 /10 (1-2), 141-146.

Angeloska Galevska, N. (2019). Challenges of Teachers in the Process of Evaluation and Grading . The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences, 15 , 94-99. http://www.epess.net/tr/pub/issue/50638/659541

Ангелоска-Галевска, Н. &  Трајчевска, Љ. (2019).  Локалната власт и стратешкото планирање на образованието. Дослідження Навчання. Донбский Державний Педагогичний Университет. Слов’янськ:Видавництво Б.I.Маторіна. 177-194, ISBN 978-617-7780-11-2   УДК 37.01 -052..

Angeloska-Galevska, N., (2019), ‘Research Approaches to Migration’, Migrants and refugee crises in a globalized world: responsibilities and responses: conference proceedings, Vol. 1. International conference, Skopje: Faculty of Philosophy, pp. 11-17

Angeloska-Galevska, N., Stojanov, V. (2018), “Teachers as Electronic Administrators”, Socioeconomica – The Scientific Journal for Theory and Practice of Socio-economic Development 2018, 7(13): 31–38. Original Scientific Paper DOI : dx. doi. org/10. 12803/SJSECO. 71303 eISSN: 2217-7558 pISSN: 2334-9670

Angeloska-Galevska, N., (2018), ‘Quality Control in Education’. Unapredjenje kvalitete života djece i mladih. Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Univerzitet u Tuzli. pp. 55-60. ISSN 1986-9886

Angeloska-Galevska, N., Ilić-Pešić, M. (2018), “Assessing Children with Special Educational Needs in the Inclusive Classrooms”, Lodging the Theory in Social Practice (eds. McDermott, J. C., Cotič, M. & Kožuh, A.). Los Angeles: Education Department, Antioch University. pp. 89-100. ISBN 978-1-64467-904-3;

Angeloska-Galevska, N., Iliev, D. (2018). “Application of the Methodological Triangulation in the Pedagogical Research”, The education at the crossroads – Conditions, challenges, solutions and perspectives. Bitola, Conference Proceedings, Bitola: Macedonian Science Society. pp. 45-48

Angeloska-Galevska, N., (2017), ‘Measuring the Quality of Life of Children and Youth – Methodological Issues’. Unapredjenje kvalitete života djece i mladih. Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Univerzitet u Tuzli. pp. 55-60. ISSN 1986-9886

Angeloska-Galevska, N., Trajkov, I. (2016), ‘Ethics in Research with Vulnerable Groups’. Studies from Education and Society (ed. Karlovitz,T. J.). Komarno: International Research Institute. pp. 58-61. ISBN 978-80-89691-38-8

Арнаудова, В.; Ангелоска-Галевска, Н, (2016) “Комуникацијата и социјалната интеракција кај деца со пречки во развојот.” Зборник: Социјална и образовна инклузија и кохезија – теорија, практика и перспективи. Битола: Македонско научно друштво.

Angeloska-Galevska, N. (2016), ‘Why should teachers be researchers?’ Modern Approaches in Social and Educational Research. Los Angeles: Antioch University, Education Department. pp. 91-98. ISBN 978-1-5136-11118-1

Gocevska, J., Angeloska-Galevska, N. (2015), ‘Interpersonal Relations In The Educational And Manufacturing Organizations’. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), Vol 3, No 1/2015, pp. 29-35: ISSN: 2334-847X GIF= 0. 876; ICV=6. 76;

Jacova, Z., Angeloska-Galevska, N., Karovska, A. (2014). ‘Methodology in the Study of a Child with a Cochlea Implant within the Inclusive Classroom’. In B. H. Johnsen (Ed.). Theory and Methodology in International Comparative Classroom Studies. Oslo: Cappelen Damm Akkademisk. pp. 298 – 306. ISBN: 978-82-02-47061-6

Arnaudova, V., Angeloska-Galevska, N., Mustafa, A. (2014), ‘Value orientation of students from Teaching Faculties’, Yildiz international conference on Educational Research and Social Sciences Proceedings Book . Pegem Academy. pp. 329-341 ISBN 978-605-318-079-1

Velkovski, Z & Angeloska Galevska, N (2013), ‘VET reforms- How to find a right way’ International Conference Educational Reform in the 21st century in Balkan countries (eds. Viorel Nicolescu et al.), Bucuresti: Lumina Publishing, pp. 175-179

Angeloska-Galevska, N. (2014), ‘Research Methods in Special Education and Rehabilitation-perspectives and limitations’, Modern aspects of special education and rehabilitation of persons with disabilities: conference proceedings/Fourth International Conference, Ohrid, October 17th-19th 2013: Skopje: Faculty of Philosophy, Institute for special education and rehabilitation., pp. 419-429

Angeloska Galevska, N (2013), ‘Педагошки истражувања- минато, сегашност, иднина’ Studies in school education (eds. Kozuh, B & Butenko H), Horlivka: Ministry of Education, Science and Sport of Ukraine. pp-191-198 ISBN 978-966-8469-91-1

Velkovski, Z & Angeloska Galevska, N (2013), ‘VET reforms in the Republic of Macedonia – key trends, challenges and perspectives’ Contemporary school and education (eds. Butenko H & Kozuh, B), Gorlivka: Ministry of Education, Science and Sport of Ukraine. 105-112, ИСБНЧ: 978-966-8469-88-6

Ангелоска Галевска, Н. (2013), “Научно-истражувачката работа во воспитанието и образованието – историски развој, состојби и перспективи“ Зборник од Меѓународниот Симпозиум Воспитанието и образованието – меѓу традиционалното и модерното во организација на Институтот за педагогија и Филозофскиот факултет во Скопје, одржан во Охрид на 28-30 јуни 2012 година, том 2, стр. 1-9.

Angeloska-Galevska, N. (2013), ‘Research in Education – historical development, states and perspectives’, Education between tradition and modernity (ed. A. Barakoska),: University SS. Cyril and Methodius, Faculty of Philosophy –Skopje, Vol. 2. pg. 2-9

Кожух, Б., Ангелоска Галевска, Н. (2012), Увод во статистичка обработка, Скопје: Филозофски факултет. ISBN: 978-608-238-000-1

Angeloska Galevska, N, Trajkov, I. (2012), ‘The Role of School Leaders in Implementing the concept of inclusive education’ Educational Leaders as Change Agents: Meeting an Uncertain Future (eds. Aksu, M.; Sabanci, A.; Aksu T.), Ankara: Akdeniz University. 31-42, ISBN: 978-605-4483-15-0

Ангелоска Галевска, Н., Јурхар, Ј. Фортуманова, С. (2012): “Училишни развојни проекти за социјална инклузија на учениците од средните стручни училишта“, Инклузивно образование: состојба и предизвици. Зборник на трудови (ред. Петров и др.), Скопје: Сојуз на дефектолози на РМ; Филозофски факулет; МОН, стр. 501-508.

Angeloska-Galevska, N.; Iliev, D. (2011): Evaluation in Education in the Republic of Macedonia’. 14th International Conference Evaltation in Education in the Balkan Countries (ed. A. Pejatovic), Balkan Society of Pedagogy and Education. University of Belgrade, Faculty of Philosophy: Belgrade, pg. 31-38

Пејкова, К.; Ангелоска-Галевска, Н. (2011): “Ефикасноста на студентските сервиси во високото образование во Република Македонија“. Кожух, Б., Бочарова, О. А. (ред.) Учитл‹, школа ‘ освета. Мiнiстерство освiти i науки молодi та спорту Украïни, ГДПМ: Горлiвка, стр. 105-115.

Galevska, N. (2011): “Primeneti pedagoški istražuvanja za unapreduvanje na pedagoškata praktika“. Kožuh, A. Felda, D. (eds.) Šola in družba znanja. Koper: Univerza na Primorskem. Pedagoška fakulteta. pg. 187-192.

Angeloska-Galevska, N.; Pejkova, K. (2010): ‘Using ICT for Improving Student Services in Higher Education’: Penkova, R. et al (eds.) Balkan Society for Pedagogy and Education: ICT in the Education in the Balkan Countries. ISBN 978-954-326-149-9. pg. 630-635

Angeloska-Galevska, N. (2010): ‘Preparation of Teachers towards Education for All’. UNESCO. Sofia University St Kliment Ohridski. Department of Information and In-service training of teachers: Quality Education for All through Improving Teacher Training. Sofia: Paradigma. Pg. 63-73 198 ISBN 978-954-326-120-8

Angeloska-Galevska, N.; Jacova, Z. (2010): ‘Qualitative Research of Inclusive Practice’. Sipitanou, A. & Galevska-Angeloska, N. (eds.). 12th International Conference on Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice. Thessaloniki: Publishing house Kyriakidis Brothers S. A. pg. 131-136

Делчева-Диздаревиќ, Ј. Ангелоска-Галевска, Н. (2010); ‘Инклузивното образование – потреба во современатa едукација’. Парадигми Сучаснои педагогики – наукова конференција. Министерство Освити и Науки Украини. pp. 81-92, ISBN 978-966-8469-69-5

Angeloska-Galevska, N.; Jacova, Z. (2009): ‘Action Research in the Inclusive Classroom’. Stefanc, D., Harasimowicz, B. (eds). Social Context of Education, Ljubljana: Faculty of Arts. pg. 179-184 ISBN: 978-961-237-337-5

Ангелоска-Галевска, Н. (2009), ‘Образование за сите – Бесконечен процес и идеал на училиштата’, Просветен работник, бр. 967-968, стр. 36-37:

Кожух, Б., Ангелоска Галевска, Н. (2008), Статистичка анализа на податоци, Скопје: Филозофски факултет. ISBN: 978-608-4508-06-9

Angeloska-Galevska, N. (2008): ‘Challenges of the Teaching Profession-Towards the European Curriculum for Teachers’. Terzis, N. P. (ed.) European unification and Educational challenges in the Balkans. Publishing house Kyriakidis Brothers S. A., pg. 407-412

Angeloska-Galevska, N. (2006): VET Teacher Training System in the Republic of Macedonia’. Andragoske studije – Casopis za proucavanje obrazovanja i ucenja odraslih, Beograd, broj 1/2006, pg. 28-38 ISSN: 0354-5415 (ERA, CPE, Routledge)

Stojanov, G; Angeloska-Galevska, N. (2006): ‘Higher Education System in Macedonia – Overview, Reforms, and Prospects’, European Education – Issues and Studies, vol. 38, no. 1/2006, pg. 44 – 59 ISSN 1056-4934 (Print) 1944-7086 (Online) ICDS=6. 477 (EBSCO)

Angeloska-Galevska, N. (2006): ‘The New Role of VET Teacher and Concept of Teacher Training in Macedonia’. Terzis. N. P. (ed.) Lifelong learning in the Balkans. Publishing house Kyriakidis Brothers S. A., pg. 541-548

Angeloska-Galevska, N. (2006): VET Teacher Training System in the Republic of Macedonia’ A Catalogue of VET Teacher Training Systems in South East Europe (eds. Soren Nielsen & Natasa Angeloska-Galevska) (2006), Bitola: Kiro Dandaro, pg. 9-22

Angeloska-Galevska, N. (2006), ‘Stručno obrazovanje i obuka nastavnika u Makedoniji. ’ Vaspitanje i obrazovanje – časopis za pedagošku teoriju i praksu, Podgorica, br. 3/2006, str. 263-274; ISSN: 0350-1094

Ангелоска-Галевска, Н. (2006), ‘Современи тенденции во стручното образование и обука на наставниците’, Годишен зборник на Филозофскиот факултет на УКИМ, Скопје: Филозофски факултет. книга 59, стр. 15-28

Angeloska-Galevska, N. (2005): ‘How To Achieve And Assess Quality in Education: the Macedonian course of action’. Terzis. N. P. (ed.) Quality in Education in Balkans. Publishing house Kyriakidis Brothers S. A., pg. 41-50

Ангеловска-Галевска, Н. (2005), ‘Видови научни истражувања во дефектологијата’, Дефектолошка теорија и практика, Скопје: Филозофски факултет. бр. 3-4, стр. 7-16; ISSN: 1409-6099

Ангеловска-Галевска, Н. (2004), ‘Карактеристики на развојот на методологијата на истражувањата во дефектологијата’, Дефектолошка теорија и практика, Скопје: Филозофски факултет. бр. 3-4, стр. 19-30; ISSN: 1409-6099

Ангелоска-Галевска, Н (2004), ‘Анатоли Дамјановски и методологијата на педагогијата’, Педагогија, бр. 1, стр. 96-99.

Ангелоска-Галевска, Н. (2004), ‘Етапе развоја методологије педагогије у Југославији и Македонији у другој половини 20 -тог века‘, Југословенска педагогија друге половине 20. века. Ужице: Учитељски факултет; Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, стр. 195-212.

Ангелоска-Галевска, Н. (2002), ‘Педагошки истражувања – видови, карактеристики, можности‘, Воспитание, списание за теорија и практика, Педагошки факултет Штип, стр. 32-45

Ангелоска-Галевска, Н. (2001), ‘Европски систем со кредитни поени во високото образование‘, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје: Филозофски факултет, книга 28 (54), 2001

Angeloska, N., Velkovski, Z. (2001), ‘Pre-service and in-service training of secondary VET teachers in the Republic of Macedonia‘, IGIP conference, Lust am Lehren Lust am Lernen, Die Deutche Bibliothek, pg. 377-381

Angeloska, N. (1999), ‘L’apprentissage Interactive dans les Classes des Elèves du Première – Une Recherche Qualitatif‘,Biennale de L’Education et de la Formation, Paris, La Sorbonne-Le CNAM.

Ангелоска-Галевска, Н. (1998), Квалитативни истражувања во воспитанието и образованието, Битола: Киро Дандаро.

Ангелоска-Галевска, Н. (1998), ‘Примена на квалитативниот истражувачки пристап во специјалната едукација‘, Дефектолошка теорија и практика, Скопје, бр. 1/1998, стр. 58-64.

Ангелоска-Галевска, Н. (1998), ‘Некои карактеристики на активната настава во прво одделение‘, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје: Филозофски факултет, книга 25 (51), стр. 69-78.

Ангелоска-Галевска, Н. (1998), ‘Текот и етапите на квалитативното истражување‘, Дефектолошка теорија и практика, Скопје, бр. 4/1998, стр. 79-88.

Ангелоска-Галевска, Н. (1997), Педагошките истражувања во Македонија во периодот на транзиција, Зборник на трудови”Општествената транзиција и образованието”, Скопје: Филозофски факултет: Институт за педагогија, Институт за социологија.

Angeloska, N. (1996), ‘Children ‘s Creativity in the Preschool Institutions in Macedonia’, Childhood Education – International Perspectives. University of Ouly: Early Education Center, Finland Association for Childhood Education International.

Маказлиева, Ангеловска (1996) Детето и околината, работни листови по ЗПОС за деца од предучилишна возраст (V издание), Скопјe: Просветно делo.

Ангелоска, Н. (1995), ‘Истражување на условите за развој на креативноста кај децата во предучилишните установи‘, Просветно дело, Скопје,1995, бр. 3

Ангелоска, Н. (1994), Креативноста на децата во предучилишните установи, Битола: Киро Дандаро.

Ангелоска, Н. (1994), ‘Наставни содржини за религиите – но не и религиозна настава‘, Образованието и религијата, Педагошка библиотека за наставници, Просветно дело, Скопје, стр. 93-97

Ангелоска, Н. (1993), ‘Отворен предучилишен систем‘, Просветен работник, бр. 770 од 1. 11. 1993, стр. 4

Ангелоска, Н. (1993), ‘Предучилишниот систем основ и услов за плурализам и демократизација на образованието‘, Просветно дело, бр. 3/ 1993

Makazlieva, E.; Angelovska, N. (1992), Femija dhe ambienti, flete pune nga DNMSH per femije te moshes parashkollore, Skopje: Prosvetno dello.

Makazlieva, E.; Angelovska, N. (1992), Cocuk ve cevresi, okuloncesi caginda olan cokuklara doga ve toplumu taniyalim: deneme defteri, Skopye: Prosvetno Delo.

Ангелоска, Н. (1992), ‘Предучилишното воспитание и образование како отворен систем‘, Зборник на трудови “Современите тенденции во воспитанието и образованието и нивното влијание врз поставувањето на нова платформа”, Редакција на списанието “Просветно дело”, Скопје, стр. 137-139

Ангелоска, Н. (1992), ‘Поттикнување на творечките способности кај децата од предучилишна возраст‘, Просветно Дело, бр. 3/1992

Ангелоска, Н. (1991), “Грижа за најмладите – Развој на креативните способности кај децата од предучилишна возраст”, Просветен работник, бр. 726 од 28. 02. 1991

Ангелоска, Н. (1991), “Воспитување на хумани односи меѓу половите во предучилишната возраст – потреба и можности”, Зборник на трудови “Хуманизација на односите меѓу половите”, Скопје: Просветно Дело.

Ангелоска, Н. (1991), “За поширока едукативна средина”, Просветен работник, бр. 738 од 13. 12. 1991

Ангелоска, Н. (1990), “Развој на креативните способности кај децата од предучилишна возраст”, Зборник на трудови “Педагошкото творештво во функција на научниот и технолошкиот развој” Симпозиум Струга 1990, Сојуз на педагошките друштва на СРМ и Институт за педагогија при Филозофскиот факултет-Скопје.

Ангелоска, Н. (1989), ‘За повисоко ниво на наставата‘, Просветен работник, бр. 696 од 15. 04. 198

Ангелоска, Н. (1989), ‘Компјутеризацијата на наставата и наставниците’, Просветно Дело, 1989, бр. 2