<strong>К О Н К У Р С<br>за запишување на кандидати на Педагошко-психолошка и методска подготовка на<br>Филозофскиот факултет – Институт за педагогија при<br>Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје</strong>

Врз основа на член 3 и член 4 од Законот за наставници и стручни соработници во основнитеи средните училишта (Службен весник на РСМ бр. 161/2019), член 141 од...

read more