Промоција на Зборникот на трудови од Меѓународната научна конференција „75 години Институт за педагогија

Промоција на Зборникот на трудови од Меѓународната научна конференција „75 години Институт за педагогија – Воспитно-образовни предизвици и перспективи“, одржана на 16-18 мај 2022 година, Охрид.

Промотори за Зборникот:

Проф. д-р Ратко Дуев, Декан на Филозофскиот факултет во Скопје

Проф. д-р Наташа Ангелоска Галевска, Главен уредник на Зборникот

Проф. д-р Елизабета Томевска-Илиевска, Раководител на Институтот за педагогија на Филозофскиот факултет во Скопје и Главен уредник на Зборникот

Дата на промоција: 16. XII 2022 година

Место на промоција: Филозофски факултет во Скопје