%d1%81-%d0%be-%d0%be-%d0%bf-%d1%88-%d1%82-%d0%b5-%d0%bd-%d0%b8-%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b4

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ во Скопје

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИТЕ ОД I (ПРВА) ГОДИНА НА

ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Се известуваат студентите запишани во I (прва) година во учебната 2021/2022 година дека учебната година ќе започне на 1 Октомври 2021 година (петок) со прием во 13:00 часот на платото пред Филозофскиот факултет. 

Агенда за приемот и првиот академски час:

13:00    Поздравно обраќање кон генерацијата студенти 2021/22 година

проф. д-р Ратко Дуев, Декан на Филозофскиот Факултет

13:10    Доделување стипендии  на најдобрите десет студентите од генерацијата 2021-2022 година

Проф. д-р Оливер Бакрески, продекан за настава на Филoзофскиот факултет    

13:20    Пристап и користење на библиотечниот фонд на Универзитетската библиотека

Доделување членски карти за Универзитетската библиотека

Јелисавета Костадинова, Директор на НУБ „Св. Климент Охридски“, Скопје

13:30    Доделување индекси на присутните студенти од страна на координаторите на студиските програми при Филозофскиот факултет (согласно Протоколот за реализација на прием на студенти од прва година 2021/22 година)

13:35    Промоција на зборникот „Науката и општеството: придонесот на хуманистичките и општествените науки“  во издание на Филозофскиот факултет

 проф. д-р Марија Дракуловска Чукалевска, Претседател на Комисијата за издавачка дејност на Филозофскиот факултет

Студентите кои нема да можат лично да присуствуваат на приемот и првиот академски час ќе можат истиот да го проследат преку платформата Zoom, преку линкот: https://us02web.zoom.us/j/81206228304

Дополнително, подигнувањето на индексите и другите пропратни материјали ќе може да го направат од 4.10.2021 година, кај координаторите на студиските програми при Институтите.

Протокол за реализација за прием на студентите

29.IX 2021 година                                                                  

 ДЕКАНАТ НА ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ