Ст. програма психологија I

СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО ПСИХОЛОГИЈА(2018 – )


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПС101З/18Вовед во психологијата3+26
2.ПС102З/18Психологија на перцепција3+26
3.ПС103З/18Еволуциска психологија3+26
4.ПС104З/18Хумана генетика и физиологија3+24
5.Изборен предмет од УКИМ2+24
6.Изборен предмет од УКИМ2+24

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПС201З/18Сознајни процеси3+26
2.ПС202З/18Емоции и мотивација3+26
3.ПС203З/18Дескриптивна статистика3+26
4.ПС204З/18Специјална едукација2+14
5.Изборен предмет од УКИМ 4
6.Изборен предмет од УКИМ 4

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПС301З/18Психологија на детството и адолесценцијата3+26
2.ПС302З/18Инференцијална статистика3+26
3.ПС303З/18Психолошко тестирање3+26
4.Изборен предмет за 3. семестар2+26
5.Изборен предмет за 3. семестар 2+26

Изборни предмети за 3. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПС304И/18Креативност2+26
2.ПС305И/18Интелигенција2+26
3.ПС306И/18Емоции и когниција2+26

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПС401З/18Психологија на возрасните и на стареењето3+26
2.ПС402З/18Личност3+26
3.ПС403З/18Психологија на лица со посебни образовни потреби3+26
4.Изборен предмет за 4. семестар2+26
5.Изборен предмет за 4. семестар 2+26

Изборни предмети за 4. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПС404И/18Трансформација на конфликти2+26
2.ПС405И/18Психологија на семејство2+26
3.ПС406И/18Род и насилство2+26
4.ПС407И/18Психологија на хумор2+26
5.ПС408И/18Компјутерска обработка на податоци2+26

5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПС501З/18Социјална психологија 13+26
2.ПС502З/18Теории за личноста3+26
3.ПС503З/18Педагошка психологија3+26
4.Изборен предмет за 5. семестар 2+26
5.Изборен предмет за 5. семестар 2+26

Изборни предмети за 5. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПС504И/18Училишна интеракција2+26
2.ПС505И/18Изработка на тестови на личност2+26
3.ПС506И/18Психологија на партнерски односи2+26
4.ПС507И/18Тестови на знаење2+26

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПС601З/18Социјална психологија 23+26
2.ПС602З/18Вовед во емпириски истражувања3+26
3.ПС603З/18Општа психопатологија3+26
4.Изборен предмет од листата на УКИМ2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+26

Изборни предмети за 6. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПС604И/18Просоцијално однесување2+26
2.ПС605И/18Психологија на личен развој2+26
3.ПС606И/18Морален развој2+26
4.ПС607И/18Надареност2+26
5.ПС608И/18Позитивна психологија2+26

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПС701З/18Квантитативни методи на истражување3+26
2.ПС702З/18Клиничка психологија3+26
3.ПС703З/18Психологија на организацијата3+26
4.Изборен предмет за 7. семестар 2+26
5.Изборен предмет за 7. семестар 2+26

Изборни предмети за 7. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПС704И/18Квалитативни методи на истражување2+26
2.ПС705И/18Здравствена психологија2+26
3.ПС706И/18Психологија на маркетингот2+26
4.ПС707И/18Развој на кариерата2+26
5.ПС708И/18Разрешување конфликти2+26

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПС801З/18Психологија на трудот3+26
2.ПС802З/18Психолошко советување и психотерапија3+26
3.ПС803З/18 Дипломска работа 6
4.СИЗ/18Спорт и здравје0+20
5.Изборен предмет за 8. семестар 2+26
6.Изборен предмет за 8. семестар 2+26

Изборни предмети за 8. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПС804И/18Методика на наставата по психологија2+26
2.ПС805И/18Клиничка процена2+26
3.ПС806И/18Психологија на менаџментот2+26
4.ПС807И/18Детска и младинска психопатологија2+26
5.ПС808И/18Методолошки практикум2+26

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:

Решение за акредитација на студиска програма – Психологија

Решение за почеток со работа на студиска програма – Психологија

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД УКИМ