%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4

Деканатот на Филозофски факултет во Скопје, го дава следново

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 21 јануари 2021 година (четврток), со почеток во 12:00 часот со примена на средствата за електронска комуникација, кандидатот м-р Ѓераќина Лека, ќе брани докторска дисертација со наслов:

„Надворешното влијание врз надворешната политика и
меѓуетничките односи: случајот на Република Северна Македонија“

пред Комисија во состав:

  1. проф. д-р Билјана Ванковска, претседател
  2. проф. д-р Мајкл Шулц, ментор
  3. проф. д-р Лидија Георгиева, член
  4. проф. д-р Далибор Јовановски, член
  5. проф. д-р Ана Никодиновска Крстевска, член

Деканатот на Филозофски факултет во Скопје, го дава следново

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 25 јануари 2021 година (понеделник), со почеток во 13:00 часот во Сала за Седници на Филозофски факултет, кандидатот м-р Христијан Талевски ќе брани докторска дисертација со наслов:

„Промените во архитектонското и инфраструктурното
уредување во урбаните центри на територијата на Р. Македонија во периодот од Диоклецијан до Ираклиј“

пред Комисија во состав:

  1. проф. д-р Виктор Лилчиќ Адамс, претседател
  2. проф. д-р Елица Манева, ментор
  3. проф. д-р Елизабета Димитрова, член
  4. проф. д-р Марјан Јованов, член
  5. проф. д-р Трајче Нацев, член

13.1.2021 година, Скопје

ОД ДЕКАНАТОТ

на Филозофскиот факултет