%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b0

СООПШТЕНИЕ за студентите кои студираат на втор циклус
студии за запишување на зимски семестар во
учебната 2023/2024 година

Запишувањето на зимскиот семестар во учебната 2023/2024 година ќе се реализира во
периодот од од 20.09.2023 до 28.09.2023 година од 08:30 до 14:30 часот (пауза од
10:00 до 10:30 часот).
I. Студентите кои за прв пат се запишани на втор циклус студии на
едногодишна студиска програма (60 кредити/ два семестри) во учебната
2022/2023 година и кои ги немаат положено сите испити по предметите
запишани во првиот (зимски) семестар во учебната 2022/2023 година
заклучно со есенската испитна сесија потребно е да извршат презапишување на
неположените предмети во зимскиот семестар во учебната
2023/2024 година. При презапишувањето потребно е да се достават следниве
документи:

 • индекс;
 • образец за запишување на семестар
 • Уплата за „Активности на Факултетско студентско собрание (по семестар)“ на општа
  уплатница ПП50 со следниве податоци: од страната на примач – назив на примач:
  Буџет на РМ – Филозофски факултет Скопје; банка на примачот: Народна банка на
  РМ; сметка на примачот: 100000000063095; сметка на буџетски корисник:
  1600104227 788 18; приходна шифра: 723019 и програма: 41; повикување на
  број/задолжување: 723019-1118; износ: 100,00 денари.
 • уплата на 16,67 евра во денарска противвредност за секој кредит од неположените
  предмети на жиро-сметка на Филозофскиот факултет.
   Студентите запишани на втор циклус студии на двегодишна студиска
  програма (120 кредити/ четири семестри) запишуваат нареден семестар
  по следниот редослед:
 • трет семестар: студентот прво ги запишува заостанатите неположени предмети од I
  (првиот, зимски) семестар, потоа ги запишува задолжителните предмети од
  тековниот семестар и на крајот изборните предмети од тековниот (III, трет)
  семестар. Збирот на бројот на кредитите од запишаните предмети во
  семестарот не смее да изнесува повеќе од 35.
 • Студентот запишува и наредни семестри доколку по завршувањето на четвртиот
  семестар и полагање на испитите од предметите во предвидените испитни сесии
  има заостанати/неположени предмети.
  II. Студентите запишани на втор циклус студии на едногодишна студиска
  програма (60 кредити/ два семестри) во учебната 2022/2023 кои ги имаат
  положено сите испити по предметите запишани во првиот (зимски) семестар
  во учебната 2022/2023 година заклучно со есенската испитна сесија потребно
  е да извршат администартивно запишување на зимскиот семестар во учебната
  2023/2024 година со уплата од 500,00 денари на жиро-сметката на
  Филозофски факултет.

При запишувањето потребно е да се достават следниве документи:

 • индекс;
 • образец за запишување на семестар
 • Уплата за „Активности на Факултетско студентско собрание (по семестар)“ на општа
  уплатница ПП50 со следниве податоци:
 • од страната на примач – назив на примач: Буџет на РМ – Филозофски факултет
  Скопје; банка на примачот: Народна банка на РМ; сметка на примачот:
  100000000063095; сметка на буџетски корисник: 1600104227 788 18; приходна
  шифра: 723019 и програма: 41; повикување на број/задолжување: 723019-1118;
  износ: 100,00 денари.
 • уплата на 16,67 евра во денарска противвредност за секој кредит од запишаните
  предмети на жиро-сметка на Филозофскиот факултет.
  Уплатите на сметката на Филозофскиот факултет се вршат на општа уплатница ПП 50 со
  следниве податоци:
        – од страната на примач – назив на примач: Буџет на РМ – Филозофски факултет
  Скопје; банка на примачот: Народна банка на РМ; сметка на примачот:
  100000000063095; сметка на буџетски корисник: 1600104227 788 18; приходна шифра:
  723019 и програма:41;
        – од страната на налогодавач задолжително во повикување на број – задолжување да се
  внесе бројот на студиската програма и тоа за:
  o Филозофија 723019-01
  o Педагогија             723019-02
  o Историја и архивистика 723019-03
  o Историја на уметноста и археологија 723019-04
  o Безбедност             723019-05
  o Психологија 723019-06
  o Социологија             723019-07
  o Стратегиски и одбранбени студии 723019-08
  o Социјална работа и социјална политика 723019-09
  o Мир и развој             723019-11
  o Класична филологија 723019-12
  o Специјална едукација и рехабилитација             723019-13
  o Европски студии за интеграција 723019-14
  o Менаџмент во образованието             723019-912
  o Менаџмент на човечки ресурси             723019-933
  o Меѓународни односи – разрешување на конфликти 723019-938
  o Интеркултурни студии             723019-947
  o Специјалистички студии на соц.работа во здравство 723019-911
  o Социјален менаџмент                                                 723019-951
  o Инклузивно образование од областа на специјална едукација и
  рехабилитација                      723019-952
  o Малолетничка деликвенција 723019-953
  o Родови студии 723019-1070
  o Корпоративна безбедност и безбедносен менаџмент 723019-1090
  o Интеррелигиски студии 723019-1091
   Во цел на дознака задолжително се внесува името на студиската програма и цел на уплата.

Деканат на Филозофски факултет