%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb

СООПШТЕНИЕ

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

I. ЗАВЕРУВАЊЕ НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕ НА
ИСПИТИ ЗА ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК


Заверување на зимскиот семестар и пријавувањето на испитите за зимскиот
испитен рок за студентите запишани на втор циклус студии ќе се реализира во
периодот од 20.I 2021 до 22.I 2021 година, со следниве документи:
o Индекс
o Уплата на рата од 15.000,00 денари на сметката на Филозофскиот
факултет,
o Лист за заверување на семестар,
o Пријава за испит со oпшта уплатница (ПП-50) од 2.000,00 денари за секој
испит поединечно.

II. ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК
  –  I (прва) декада од 25.I 2021 до 30.I 2021 година

 • II (втора) декада од 1. II 2021 до 6.II 2021 година
  Студентите имаат право да полагаат само во еден термин по свој избор.
  Пред да ги достави обрасците за пријавување на испитите во
  Одделението за студентски прашања студентот е должен истите да ги
  пријави во  Iknow апликацијата .
  Распоредот за полагање на испити во зимскиот испитен рок се објавува на веб
  страната на Филозофскиот факултет и на огласните табли пред библиотеките.
  ВАЖНО: Полагањето на испити ќе може да се спроведе по електронски пат
  или со физичко присуство во координација меѓу наставниците и студентите, а
  во согласност со мерките за заштита од коронавирусот COVID 19.
  Уплатите на сметката на Филозофскиот факултет се вршат на општа уплатница
  ПП 50 со следниве податоци:
   од страната на примач – назив на примач: Буџет на РМ – Филозофски
  факултет Скопје; 
   банка на примачот: Народна банка на РМ;
   сметка на примачот: 100000000063095;
   сметка на буџетски корисник: 1600104227 788 18; 
   приходна шифра: 723019 и програма:41;
        – од страната на налогодавач задолжително во повикување на број –
  задолжување да се внесе бројот на студиската програма и тоа за:

 Филозофија-723019-01
 Педагогија-723019-02
 Историја и архивистика- 723019-03
 Историја на уметност а и археологија- 723019-04
 Безбедност-723019-05
 Психологија-723019-06
 Социологија-723019-07
 Стратегиски и одбранбени студии-723019-08
 Социјална работа и социјална политика-723019-09
 Мир и развој-723019-11
 Класична филологија-723019-12
 Специјална едукација и рехабилитација- 723019-13
 Европски студии за интеграција-723019-14
 Менаџмент во образованието-723019-912
 Менаџмент на човечки ресурси- 723019-933
 Меѓународни односи – разрешување на конфликти-723019-938
 Интеркултурни студии- 723019-947
 Специјалистички студии
на социјална.работа во здравство-723019-911
 Социјален менаџмент-723019-951
 Инклузивно образование од
 областа на едукација и рехабилитација- 723019-952
 Малолетничка деликвенција-723019-953
 Родови студии- 723019-1070
 Корпоративна безбедност и
безбедносен менаџмент -723019-1090
 Интеррелигиски студи-723019-1091

Во цел на дознака задолжително се внесува името на студиската програма и цел на уплата.                                                

ДЕКАНАТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ