%d0%ba-%d0%be-%d0%bd-%d0%ba-%d1%83-%d1%80-%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%88%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%82

Во согласност со член 149 од Законот за високото образование (Сл. Весник на РМ бр. 82 од 08.05.2018), чл. 208, став 1, алинеја 2 од  Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (Универзитетски гласник, бр. 425 од 28.6.2019), Одлуката на Ректорската управа на Универ зитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр 02-267/3 , донесена на 278. седница одржана на 21.2.2023 година и Одлуката на Владата на  Република Северна Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни  установи бр. 41-6111/9 од 1.8.2023 г., (Сл. весник бр. 169 од 9.8.2023 г.), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува 

К О Н К У Р С  

за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на  

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година 

I. Број на студенти  

На факултетите и институтите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на втор циклус студии во учебната  2023/2024 година може да се запишат следниов број студенти:  

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ Број на  студентиТраење на  студиите во  семестриШколарина (во евра)
ФАКУЛТЕТИ
Архитектонски факултет (бул. Пaртизански одреди бр. 24)60 3000
Архитектура 60 3000
Градежен факултет (бул. Пaртизански одреди бр. 24)185 16001
Градежништво – конструкции* 80
Градежништво – хидротехника* 20
Градежништво – транспортна инфраструктура* 20
Геодезија* 50
Геотехничко инженерство* 15
Факултет за електротехника и информациски технологии* (ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 18) 280 1500
Комуникациски и информациски технологии 10
Вградливи микрокомпјутерски системи 10
Наменски компјутерски системи 10
Компјутерски мрежи – интернет на нешта 10
Автоматика, роботика и системско инженерство 10
Енергетска електроника 10
Електрични машини и автоматизација 10
Проектен менаџмент 30
Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој 10
Електроенергетика 10
Електроенергетски системи 10
Метрологија и менаџмент на квалитет 10
Дигитално процесирање на сигнали и мултимедиски технологии 10
Интелигентни безжични системи 10
Применета математика 10
Обновливи извори на енергија 20
Машински вид 10
Податочна наука во електротехника и информациски технологии 10
Микро и нано технологии 10

1 Цената за студирање на нерезидентните лица изнесува 3200 евра.

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ Број на  студентиТраење на  студиите во  семестриШколарина (во евра)
Регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај 10
Интернет и мобилни сервиси и апликации 10
Биомедицинско инженерство 10
Data Science in Electrical Engineering and Information Technologies 10
Еenergy Efficiency, Environment and Sustainable Development 10
Dedicated Embedded Computer Systems and Internet of Things 10
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 16) 760 2/4 1800/2500
Едногодишни магистерски студии 620 1800
Data Science in Computer Science and Engineering 50
Пресметување во облак 30
Security, cryptography and coding 50
Безбедност, криптографија и кодирање 30
Биоинформатика 30
Компјутерски науки 30
Статистика и аналитика на податоци 30
Интернет технологии и сајбер безбедност 50
Internet Technologies and Cyber Security 50
Екоинформатика 30
Софтвер за вградливи системи 30
Интелигентни системи 30
Софтверско инженерство 50
Управување во информатички технологии 50
Едукација со ИКТ 30
IT Management Двогодишни магистерски студии Пресметување во облак 50
140 2500
10
Security, cryptography and coding 30
Безбедност, криптографија и кодирање 10
Биоинформатика 20
Статистика и аналитика на податоци 10
Софтверско инженерство 30
Управување во информатички технологии Машински факултет  (ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 18) 30
380 2/4 2000/2300
Едногодишни студии 360 2000
Индустриски дизајн 20
Lean Management (на англиски јазик) 20
Virtual Manufacturing Engineering (на англиски јазик) 20
Моторни возила 20
Транспорт, механизација и логистика 20
Материјали, заварување и конструктивно инженерство 20
Термичко инженерство 20
Автоматика и флуидно инженерство 20
Индустриско инженерство и менаџмент 20
Енергетика и екологија 20
Мехатроника 20
Напредни производни системи и технологии 20
Механика и машински системи 20

2

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ Број на  студентиТраење на  студиите во  семестриШколарина (во евра)
Modeling and Stimulation of Plastic Deformation Technologies and  Processes (на англиски јазик)20
Менаџмент на животен циклус на производ 20
Sustainable Energy and Environment (на англиски јазик) 20
Менаџмент и контрола на квалитет Управување со системи за безбедност и здравје при работа Двогодишни студии 20
20
20 2300
Индустриски дизајн и маркетинг20
Технолошко-металуршки факултет (ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 16)120 1950
Металургија и метални материјали* 10
Екстрактивна металургија* 10
Напредни матерјали и полимери* 10
Неорганско инженерство и заштита на животната средина* 10
Дизајн и менаџмент на технолошки процеси* 10
Електрохемиско инженерство* 10
Текстилна хемиска технологија и екологија* 10
Менаџмент на конфекциски процеси* 10
Прехранбена технологија и биотехнологија 10
Управување со квалитет и безбедност на храна 10
Инженерство на животна средина* 10
Менаџмент на квалитет* 10
Природно-математички факултет („Архимедова“ бр. 3)2/4 1500/2100/2500
Биологија3115 2
едукација во наставата по биологија* 20 2000
екологија* 10 2000
Биосистематика* 10 22000
биохемиja и Физиологија* 20 2000
Генетика* 10 2000
молекуларна биологија* 10 2000
биологија-микробиологија 20 2000
форензичка биологија 15 2000
Географија 60 2/4 2100/2500
картографија и  географски информациски системи1022100
Географија 10 2100
туризам (стручни специјалистички студии)-60 ЕКТС 10 2100
туризам (двегодишни) 120 ЕКТС 10 2500
Туризам 10 2100
просторно планирање 15 2100
Етнологија и антропологија 10 1500

2 На студиската програма индустриски дизајн и маркетинг на Машинскиот факултет, школарината изнесува 2300 евра за студентите кои  првиот циклус го завршиле на други, различни студиски програми и факултети. 

3Право на запишување на студиските програми по биологија имаат само кандидати кои покрај другите услови утврдени во конкурсот и  студиските програми, го завршиле првиот циклус студии со среден успех над 8,00. Кандидатите со просек под 8,00 можат да се запишат на  втор циклус на студии по биологија само доколку имаат објавено минимум два (2) научни труда од соодветната област, објавени во научно  списание во кое трудовите подлежат на рецензија, за што одлучува Стручниот совет на Институтот за биологија на предлог на Наставно научниот колегиум на студиската програма. 

Кандидатите треба да имаат писмена согласност од потенцијален ментор во однос на областа и содржината на темата која планираат да ја  работат (дали постојат можности и услови за реализирање)

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ Број на  студентиТраење на  студиите во  семестриШколарина (во евра)
– етнологија и антропологија 10 1500
Математика 100 1500
-математички науки и примени* 25 1500
– математичко образование * 25 1500
-применета математика -математичко моделирање и оптимизација* 25 21500
-применета математика -математичка статистика, актуарство и  математичко моделирање во економија* 25 21500
Физика 70 1500
применета физика 10 1500
теориска физика 10 10 1500 1500
Геофизика 
астрономија и астрофизика 10 1500
сончева енергија 10 1500
методика на наставата по физика 10 1500
медицинска физика 10 1500
Хемија30 1500
– хемија* 30 1500
Правен факултет „Јустинијан Први“ 5 (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9Б) 840 2/4
Правни студии 710 2/4
Административно право и јавна администрација 30 2
Административно право и јавна администрација 60 4
Граѓанско право 30 2
Граѓанско право 70 4
Деловно право 30 2
Деловно право 70 4
Историја на правото 10 2
Историја на правото 20 4
Казнено право 30 2
Казнено право 70 4
Корпоративно право 20 4
Меѓународно јавно право, меѓународно приватно право, меѓународни  односи и право на ЕУ 60 4
Право на интелектуална сопственост и право на информатичка  технологија 20 2
Право на интелектуална сопственост и право на информатичка  технологија 20 4
Римско право и приватноправна традиција 10 2
Римско право и приватноправна традиција 20 4
Уставно право 20 2
Уставно право 30 4
Финансово право 30 2

4 Право на запишување на студиските програми по хемија имаат само кандидати кои покрај другите услови утврдени во конкурсот и  студиските програми, го завршиле првиот циклус студии со среден успех од најмалку 7,50 

5 Школарината за упис на втор циклус на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје ќе изнесува: 500 евра во денарска  противвредност по семестар за кандидатите кои завршиле прв циклус студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“, 600  евра во денарска противвредност по семестар за студентите кои завршиле додипломски студии пред воведување на ЕКТС  на Правниот факултет „Јустинијан Први“ или кои завршиле прв циклус студии или додипломски студии пред воведување на  ЕКТС на друг факултет во рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и 750 евра во денарска  противвредност по семестар за студентите кои завршиле прв циклус студии или додипломски студии пред воведување  ЕКТС на други универзитети.

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ Број на  студентиТраење на  студиите во  семестриШколарина (во евра)
Финансово право 60 4
Применета и компаративна политика 50 4
Применета и компаративна политика (на македонски јазик) 30 4
Применета и компаративна политика (на англиски јазик) 20 4
Меѓународни односи, дипломатија и европски интеграции 50 4
Меѓународни односи, дипломатија и европски интеграции (на  македонски јазик) 30 4
Меѓународни односи, дипломатија и европски интеграции (на  англиски јазик) 20 4
Медиуми и односи со јавност 30 4
Економски факултет  (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9В)425 2/4 2000/2500/ 3000
Едногодишни студии 410 2000
Сметководство и ревизија 40
Економски развој и меѓународни финансии 40
Master of Business Administration (MBA) in Strategic Human Resource  Management 50 2500
Е-бизнис менаџмент 30
МБА менаџмент 40
Монетарна економија, финансии и банкарство 50
Менаџмент во осигурувањето 40
Статистички методи за бизнис и економија 25
Управување со јавниот сектор 40
Корпоративен финансиски менаџмент 40
Европски економски студии 20
Маркетинг 30
Двогодишни студии 15 3000
E-бизнис менаџмент 15
Филолошки факултет „Блаже Конески“  (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А) 255 1500
Македонски јазик* 30
Македонска книжевност* 15
Научна област: наука за јазик на јазичните групи 80
Англиски јазик* 15
Германски јазик* 10
Романистика (италијански и француски јазик)* 20
Славистика* 10
Турски јазик* 15
Албански јазик 10
Научна област: наука за книжевност и културолошки студии 105
Англиска книжевност и културолошки студии* 15
Германска книжевност и културолошки студии* 10
Романистика (француска и италијанска книжевност) и  културолошки студии*20
Славистика и културолошки студии* 10
Компаративна книжевност и културолошки студии* 20
Албанска книжевност и културолошки студии* 10
Турска книжевност и културолошки студии* 15
Конференциско толкување* 15
Студии по дидактика и методика на наставата по германски јазик 15
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ (ул. „Партизански одреди“ б.б.) 130 1500
Предучилишно воспитание* 50

5

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ Број на  студентиТраење на  студиите во  семестриШколарина (во евра)
Македонски наставен јазик 20
Албански наставен јазик 20
Турски наставен јазик 10
Одделенска настава* 50
Македонски наставен јазик 20
Албански наставен јазик 20
Турски наставен јазик 10
Библиотекарство 30
Филозофски факултет  (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А) 2
Практичка филозофија20 1.915
Теоретска филозофија20 1.915
Педагошки науки20 1.948
Mенаџмент во образование 20 1.948
Социологија 30 1.948
Европски студии по интеграција 30 1.948
Историја 25 1.883
Историја на уметноста*25 1.948
Класична филологија, византологија и микенологија 20 1.915
Психологија10 20 1.915
Безбедност 40 1.915
Koрпоративна безбедност 25 1.915
Безбедносен менаџмент 30 1.915
Стратегиски и одбранбени студии 20 1.915
Mир 30 1.915
Социјална работа и социјална политика 50 1.948
Младинска работа 25 1.948
Меѓународни односи: Разрешување на конфликти, дипломатија и  глобално управување 25 1.948
Религиски студии 20 1.915
Археологија 20 1.915
Специјална едукација и рехабилитација-интелектуална попреченост и  аутизам40 1.948
Специјална едукација и рехабилитација-моторни нарушувања 40 1.948
Специјална едукација и рехабилитација-оштетувања на видот 10 1.948
Специјална едукација и рехабилитација- оштетувања на слухот 40 1.948
Специјална едукација и рехабилитација- специфични тешкотии во  учењето40 1.948
Инклузивно образование 15 1.948
Менаџмент на човечки ресурси во општествените дејности 60 1.915
Интеркултурни студии 30 1.915
Родови студии 25 1.915

6 На оваа студиска програма можат да се запишат кандидати со завршени студии по филозофија на прв циклус на студии (240 ЕКТС) 7 На оваа студиска програма можат да се запишат кандидати со завршени студии по филозофија на прв циклус на студии (240 ЕКТС) 8 

На оваа студиска програма можат да се запишат кандидати со завршени четиригодишни студии на прв циклус на студии (240 ЕКТС) на некој  од наставничките факултети и остварен просек на оценки од минимум 7,5 или кандидати со завршено високо образование VII/1 степен (пред  воведување на ЕКТС) од општествени и хуманистички науки и други сродни научни дисциплини и остварен просек од 7,5. 

9 На оваа студиска програма можат да се запишат: кандидати со просечна оценка 8 од соодветните студии од прв циклус. 10 На оваа студиска програма можат да се запишат: кандидати со завршени студии по психологија на прв циклус на студии (240 ЕКТС.

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ Број на  студентиТраење на  студиите во  семестриШколарина (во евра)
Факултет за физичко образование, спорт и здравје (ул. „Димче Мирчев“ бр. 3)120 2/4 2000
Кинезиологија – (едногодишни студии) 30 2000
Кинезиологија – двегодишни студии) 30 2000
Спортски туризам – (едногодишни студии) 30 2000
Спортски менаџмент – (едногодишни студии) 30 2000
Медицински факултет  (ул. „50 Дивизија“ бр. 6) 170 2/4 1150/2000
Јавно здравство* 20 2000
Физиотерапевти во неврологија* 20 1150
Физиотерапевти во ортопедија и хирургија* 20 1150
Клиничка логопедија 50 1150
Медицинска сестра/техничар-специјалист за интензивна здравствена  нега* 20 1150
Анестезија со реанимација* 20 1150
Инструментар/ка* 20 1150
Стоматолошки факултет (ул. „Мајка Тереза“ бр. 43 80 2/3 1900/200011
Академски (магистерски) студии на стоматолошки науки за доктори по  дентална медицина40 2000
Стручни студии за доктори по дентална медицина 40 1900
Фармацевтски факултет (ул. „ Мајка Тереза“ бр. 47)117 2/4 1500/2000
Специјалистички студии 87 1500/2000
Специјалистички студии по фармацевтска регулатива 15 2000
Специјалистички студии по фитотерапија – хербални лекови и  додатоци на исхраната10 1500
Специјалистички студии по козметологија 1500
Специјалистички студии по хомеопатски лекови 1500
Специјалистички студии по фармаковигаланца 30 2000
Специјалистички студии по индустриска фармација 22 2000
Магистерски студии 30 2000
Магистерски студии по диететика и диетотерапија* 15 2000
Магистерски студии по лабораториска анализа и инженерство во  фармацијата 15 2000
Факултет за земјоделски науки и храна (Ул. „16-та Македонска бригада“ бр. 3)105 1500
Преработка на овошје и зеленчук* 10
Агроекономика и рурален развој * 10
Генетика и селекција на растенија* 10
Лозарство и винарство* 10
Менаџмент на почви и води* 5
Одржливо анимално производство* 10
Одржливи технологии во градинарството и цвеќарството* 5
Одржливи технологии во поледелството* 10
Квалитет и безбедност на храна* 10
Технологија на производи од анимално потекло и нутриционизам* 10
Фитомедицина* 10
Одржливо овоштарско производство* 5
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и  екоинженеринг „Ханс Ем“ (ул. „16-та Македонска Бригада“ бр. 1, п. фах. 235)20 1800

11 Школарината за странските државјани е 3800/4000 евра.

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ Број на  студентиТраење на  студиите во  семестриШколарина (во евра)
Шумарство 10
Озеленување и унапредување на животната средина 10
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер (ул. 16-та Македонска Бригада бр. 3“.)40 1200
Дизајн и технологии на мебел и ентериер* 40
Факултет за ветеринарна медицина 15 1500
Безбедност и квалитет на храна (специјалистички студии)12 15 1500
Факултет за драмски уметности 50 2000
Актерска игра 10 2000
Драматургија 2000
Театарска режија 2000
Театрологија 2000
Филмска и тв режија 2000
Филмско и тв сценарио 2000
Филмско и тв снимање 2000
Филмска и тв монтажа 2000
Продукција 2000
Факултет за музичка уметност (ул. „Питу Гули“ бр. 1)264 2300
Музички науки и музичка теорија 80
Музичка интерпретација 80
Музичка интерпретација – џез и популарна музика 60
Композиција и диригирање 20
Применета музика 12
Балетска педагогија 12
Факултет за ликовни уметности (ул. „Битпазарска“ б.б.)60 1850
Сликaрство* 20
Скулптура* 20
Графика* 20
Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ 13 (ул. „Загрепска“ бр. 29)40 2/4 1500/2000
Теологија 10 1500
Теологија 10 2000
Едногодишни специјалистички студии по методологија на наставата  по религиско образование 20 1500
ИНСТИТУТИ
Економски институт  (ул. „Пролет“ бр. 1)380 2/4 1900/2450
Едногодишни студии 190 1900
Финансиски менаџмент 30
Меѓународен менаџмент 30
Меѓународна економија* 20
Претприемништво 30

12Право на конкурирање за запишување на втор циклус специјалистички студии безбедност и квалитет на храна на Факултетот за  ветеринарна медицина имаат кандидати кои дипломирале на Технолошки науки, Природно математички науки, земјоделски науки и  освоиле 240 бодови, ветеринарни науки , медицински науки, како и лица кои завршиле според студиски програми од областа на ветеринанри  и медицински науки, пред воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем, во траење од десет семестри и оствариле просечен успех од  најмалку 8,00 

13 Со пријавата кандидатите поднесуваат: 

-пријавен лист за запишување, благослов од надлежниот архиереј; диплома за завршен прв циклус студии; куса биографија (CV); потврда  за активно познавање странски јазик; препораки од наставни или научни работници (доколку има такви); список на стручни или научни  трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат); документи за евентуални награди, признанија и други документи.

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ Број на  студентиТраење на  студиите во  семестриШколарина (во евра)
Агробизнис 20
Логистика на бизнисот* 20
Бизнис менаџмент 20
Менаџерска економија 20
Двогодишни студии 190 2450
Финансиски менаџмент 30
Меѓународен менаџмент 30
Меѓународна економија* 20
Претприемништво 30
Агробизнис 20
Логистика на бизнисот* 20
Бизнис менаџмент 20
Менаџерска економија 20
Земјоделски институт  (ул. „16та Македонска бригада“ бр. 3А)20 1500
Органско и биодинамично растително производство 10 1500
Енологија 10 1500
Институт за сточарство (бул. „Илинден“ 92а)10 1200
Зоотехника* 10 1200
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања (бул. „Партизански одреди“ б.б.)140 2/4 1700/2350
Едногодишни студии 80 1700
Општествен развој 15
Политички науки и човекови права 15
Менаџмент на човечки ресурси 20
Комуникации 15
Социологија на општествени промени 15
Двогодишни студии 60 2350
Менаџмент на човечки ресурси 20
Комуникации 10
Општествен развој 10
Политички науки и човекови права 10
Социологија – менаџмент на општествени промени 10
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологијa (ул. Тодор Александров бр. 165) 30 1900
Земјотресно инженерство* 30 1900
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ (ул. „Глигор Прличев“ бр. 5)120 2/4 1200/1800
Македонистика со комуникологија 60 1200
Македонистика со комуникологија 60 1800
Институт за македонска литература  (ул. „Григор Прличев“ бр. 5, п. фах 455)120 2/4 1400/1900
Културолошки студии (во книжевноста) 60 1400
Културолошки студии (во книжевноста) 60 1900
Институт за национална историја* (ул. „Глигор Прличев“ бр. 3)80 1450
Историја на Балканот* 40
Историја на Македонија* 40
Институт за фолклор  (ул. „Рузвелтова“ бр. 3)10 1300
Фолклористика 10
Интермедијални студии по фолклористика 5

9

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ Број на  студентиТраење на  студиите во  семестриШколарина (во евра)
Фолклористички истражувања на културата 5

*упис на студиските програми кај кои има ѕвездичка ќе се врши доколку до започнувањето на пријавувањето добијат решенија за почеток со  работа. 

II. Право на конкурирање 

– Право на конкурирање имаат кандидати што го исполнуваат општиот услов да завршиле прв циклус студии на соодветни  или сродни студии и кои исполнуваат други услови предвидени со студиските програми за организирање втор циклус  студии на соодветниот факултет, односно научен институт. 

– Право на конкурирање за запишување во VII (седми) семестар на интегрираните петгодишни студии од прв и втор  циклус на Архитектонскиот факултет имаат кандидати кои завршиле прв циклус на соодветни студии и кои  исполнуваат други услови предвидени со студиската програма за интегрирани петгодишни студии од прв и втор циклус  на Архитектонскиот факултет. 

– Право на конкурирање за запишување во X (десетти) семестар на интегрираните петгодишни студии од прв и втор  циклус на Архитектонскиот факултет имаат кандидати кои дипломирале на Архитектонскиот факултет според студиска  програма во траење од 10 (9+1) семестри, пред воведување на студиската програма за интегрирани студии од прв и втор  циклус и кои се стекнале со стручното звање дипломиран инженер архитект.  

– Право на конкурирање за запишување на Студиите по дидактика и методика на наставата по германски јазик на  Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ имаат кандидати кои дипломирале на германски јазик и книжевност  (наставна насока) – професор по германски јазик и книжевност и освоиле 240 бодови, со: 

– просечен успех по сите предмети најмалку 8 (осум); 

– просечен успех по предметите Современ германски јазик / Германски јазик, во сите четири години најмалку 8 (осум); – просечен успех по предметите Методика на германскиот јазик, во трета и четврта година најмалку 8 (осум). По завршувањето на пријавувањето, кандидатите ќе бидат поканети на интервју. Позитивниот резултат од интервјуто е  услов за запишување. 

III. Документи за пријавување и запишување 

III. Документи за пријавување и запишување  

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на  www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.  

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што  се поднесува при пријавувањето за запишување.  

Пријавувањето се врши во службата за студентски прашања на избраниот факултет. 

При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи: 

– пријавен лист за запишување;  

– електронска пријава (од www.upisi.ukim.mk);  

– оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);  

– куса биографија (CV);  

– потврда за активно познавање странски јазик;  

– потврда за уплатена административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50: Назив на примачот:  Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840- ХХХ-03161; Конто 722313 00); 

– препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);  

– список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);  

– документи за евентуални награди, признанија и други документи. 

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека пријавата е уредно  поднесена. 

Единиците на своите огласни табли ќе ги објават роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поденесат оригиналните  документи за пријавување и за запишување 

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат: 

– индекс и пријавни листови  

– две фотографии (3,5х4,5)

10 

IV. Рокови за пријавување и запишување  

Прв рок Втор рок*
Пријавување на  кандидатите*2 до 13.10.2023 5 до 16.2.2024
Запишување на  кандидатите*16 и 17.10.2023 20. до 21.2.2024

*На Архитектонскиот факултет пријавувањето во првиот рок ќе се одвива на 21 и 22.9.2023, додека запишувањето  на 28 и 29.9.2023 

Втор уписен рок ќе се спроведе на единиците, односно на студиските програми за кои не се пополнети  конкурсните квоти и на кои постојат услови за отпочнување и изведување на наставата во летниот семестар.  

По реализацијата на првиот уписен рок, за непополнетите места на единиците, односно студиските програми,  Универзитетот, на својата интернет страница, ќе објави број на слободни места за запишување во вториот уписен  рок во учебната 2023/2024 година. 

ЗАБЕЛЕШКИ: 

Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд. 

На кандидатите им е дадена можност на факултетите/институтите со поголем број студиски програми, освен за  првиот избор на студиската програма за којашто конкурираат, да можат да изберат уште една или повеќе студиски  програми, односно да се определат и за втора, трета итн. студиска програма, доколку не успеат да бидат на ранг листата на примени кандидати на првоизбраната студиска програма.  

Детални информации за условите за запишување и студирање на секоја од објавените студиски програми,  потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, заинтересираните кандидати може  да ги добијат на соодветните факултети, односно научни институти – носители на студиските програми.

11