%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb

СООПШТЕНИЕ

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

 • I. ЗАВЕРУВАЊЕ НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК

Заверување на зимскиот семестар и пријавувањето на испитите за зимскиот испитен рок за студентите запишани на втор циклус студии ќе се реализира во периодот од 10.I 202до 14.I.2022 година, со следниве документи:

 • Индекс,
 • Уплата на рата од 15.000,00 денари на сметката на Филозофскиот факултет,
 • Лист за заверување на семестар,
 • Пријава за испит со oпшта уплатница (ПП-50) од 2.000,00 денари за секој испит поединечно.
 1. II. ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК

–  I (прва) декада од 17.I 2022 до 27.I 2022 година

– II (втора) декада од 28.I 2022 до 7.II 2022 година

Студентите имаат право да полагаат само во еден термин по свој избор.

Пред да ги достави обрасците за пријавување на испитите студентот е должен истите да ги пријави во апликацијата iknow.

Уплатите на сметката на Филозофскиот факултет се вршат на општа уплатница ПП 50 со следниве податоци:

      – од страната на примач – назив на примач: Буџет на РМ – Филозофски факултет Скопје; банка на примачот: Народна банка на РМ; сметка на примачот: 100000000063095; сметка на буџетски корисник: 1600104227 788 18; приходна шифра: 723019 и програма:41;

      – од страната на налогодавач задолжително во повикување на број – задолжување да се внесе бројот на студиската програма и тоа за:

 • Филозофија                 723019-01
 • Педагогија          723019-02
 • Историја и архивистика         723019-03
 • Историја на уметност а и археологија    723019-04
 • Безбедност      723019-05
 • Психологија         723019-06
 • Социологија 723019-07
 • Стратегиски и одбранбени студии  723019-08
 • Социјална работа и социјална политика  723019-09
 • Мир и развој    723019-11
 • Класична филологија  723019-12
 • Специјална едукација и рехабилитација      723019-13
 • Европски студии за интеграција   723019-14
 • Менаџмент во образованието   723019-912
 • Менаџмент на човечки ресурси 723019-933
 • Меѓународни односи – разрешување на конфликти  723019-938
 • Интеркултурни студии   723019-947
 • Специјалистички студии    на сoц.работа во здравство  723019-911
 • Социјален менаџмент      723019-951
 • Инклузивно образование од областа на  едукација и рехабилитација            723019-952
 • Малолетничка деликвенција      723019-953
 • Родови студии    723019-1070
 • Корпоративна безбедност и  безбедносен менаџмент       723019-1090
 • Интеррелигиски студи   723019-1091

Во цел на дознака задолжително се внесува името на студиската програма и цел на уплата.