%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b0

СООПШТЕНИЕ

ЗАВЕРКА НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ
ЗА ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Заверката на летниот семестар и пријавувањето на испитите за летниот испитен рок
за студентите на трет циклус на студии ќе се реализира во периодот од 5. VI 2023  и 6. VI
2023 година од 08:30 до 14:00 часот (пауза 10:00-10:30)
 со следниве документи:

–          Индекс со запишани предмети/активности од тековниот семестар за кои
студентите добиле потписи;
–          Образец за заверување семестар со уплатница од 50,00 денари за
административна такса;
–          Пријава за испит со уплатница од 50,00 денари за административна такса за
секој испит поединечно;
–      Доплата на остатокот од ратата за семестар

II. ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Летниот испитен рок е од 12. VI 2023 до 30. VI 2023 година.

Студентот при заверувањето на семестарот, односно најдоцна со запишувањето на
наредниот семестар доколку ги има реализирано активностите од тековниот семестар
поврзани со пријавувањето и изработката на докторската дисертација потребно е да
достави извештај, во зависност од структурата на студиската програма по која што
студира и тоа:

  извештај за истражување и подготовка на тема за докторска дисертација и валоризација на 14 ЕКТС од II семестар,

  извештај за истражување и подготовка на тема за докторска дисертација и валоризација на 20 ЕКТС од IV семестар

Валоризација на кредитите поврзани со пријавување и подготовка на докторската
дисертација ја прави менторот, кој е потребно да се потпише во индексот и на
поднесениот извештај од студентот.

ANNOUNCEMENT for students studying in third cycle

 • doctoral studies under the ECTS
  Confirmation of the summer semester and registration for exams for the summer exam period for
  students enrolled in third cycle – doctoral studies will be from 5. VI 2023 until 6. VI
  2023, from 08:30 to 14:00 o’clock (break from 10:00 to 10:30)  with the following documents:
  –  Index;
  – Form for confirmation of the semester (Образец за заверка на семестар) with a payment of
  50.00 denars for administrative fee;
 • Application for the exam (Пријава за испит) with a payment of 50.00 denars for administrative
  fee for each exam;
  – payment for the rest of the semester
   
  The Summer exam session will be from   12. VI 2023 until 30. VI 2023

,

 Од Деканатот

на Филозофскиот факултет