%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b0

Соопштение за студентите кои студираат на втор циклус студии за заверување на летен семестар,

ЗАВЕРУВАЊЕ НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2022/2023
ГОДИНА

Заверувањето на летниот семестар и пријавувањето на испитите за летниот испитен рок за студентите запишани на втор циклус
студии ќе се реализира на  25 и  26.V 2023 година, од 8:30 ДО 14:00 часот (пауза од 10:00 до 10:30 часот) во Одделението за студентски
прашања со следниве документи:

o Индекс со запишани предмети од тековниот семестар за кои студентите добиле потписи;
o Образец за заверување семестар;
o Уплата на рата од 15.000,00 денари на жиро сметка на Филозофскиот факултет;
o Пријава за испит со уплата од  2.000,00 денари за секој испит поединечно на жиро сметка на Филозофскиот факултет.

 1. ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК 
  –  I (прва) декада од 5.VI 2023 до 16.VI 2023 година
 • II (втора) декада од 19.VI 2023 до 30.VI 2023 година 
  Студентите имаат право да полагаат само во еден термин по свој избор.

Пред да ги достави комплетно пополнетите обрасци за пријавување на испитите, студентот задолжително треба испитите да ги
пријави во апликацијата Iknow.

Уплатите на жиро сметка на Филозофскиот факултет се вршат на уплатница ПП-50 со следниве податоци:

 • од страната на примач – назив на примач: Буџет на РМ –
  Филозофски факултет Скопје; банка на примачот: Народна банка на
  РМ; сметка на примачот: 100000000063095; сметка на буџетски
  корисник: 1600104227 788 18; приходна шифра: 723019 и
  програма:41;
 • од страната на налогодавач задолжително во повикување на број – задолжување да се внесе бројот на студиската програма и тоа за:
 • Филозофија            723019-01
 • Педагогија               723019-02
 • Историја и архивистика             723019-03
 • Историја на уметност а и археологија     723019-04
 • Безбедност               723019-05
 • Психологија             723019-06
 • Социологија             723019-07
 • Стратегиски и одбранбени студии        723019-08
 • Социјална работа и социјална политика    723019-09
 • Мир и развој                         723019-11
 • Класична филологија             723019-12
 • Специјална едукација и рехабилитација               723019-13
 • Европски студии за интеграција             723019-14
 • Менаџмент во образованието                         723019-912
 • Менаџмент на човечки ресурси во општествените дејности            723019-933
 • Меѓународни односи – разрешување на конфликти      723019-938
 • Интеркултурни студии         723019-947
 • Специјалистички студии на соц.работа во здравство  723019-911
 • Социјален менаџмент                   723019-951
 • Инклузивно образование од областа на специјална едукација и рехабилитација          723019-952
 • Малолетничка деликвенција      723019-953
 • Родови студии                                 723019-1070
 • Интеррелигиски студии             723019-1091

Во цел на дознака задолжително се внесува името на студиската програма и цел на уплата.

        Од Деканатот

 на Филозофски факултет-Скопје

Leave a Reply