%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b0

Соопштение за студентите кои студираат на втор циклус студии за заверување на летен семестар,

Запишувањето на летниот семестар во учебната 2022/2023
година ќе се врши во периодот од 13.2.2023 година
до 17.2.2023 година од 10.30 до 14.00 часот.

-Студентите кои за прв пат се запишани на втор циклус студии
во I (прв, зимски) семестар во учебната 2022/2023
запишуваат II (втор, летен) семестар во учебната 2022/2023
година, при запишување потребно е да ги достават следниве
документи:

– индекс;
– образец за запишување на семестар со уплатница од 100,00
денари за студентско собрание на факултетот;
– општа уплатница ПП50 за уплатена трета рата од 15.000,00
денари на сметка на Филозофски факултет

-Студентите кои за прв пат се запишани на втор циклус студии
на едногодишна студиска програма (60 кредити/ два семестри)
во учебната 2020/2021 и кои ги немаат положено сите испити по
предметите запишани од вториот (летен) семестар во учебната
2020/2021 година заклучно со зимска испитна сесија (од
учебната 2022/2023 година) потребно е да
извршат презапишување на неположените предмети во
летниот семестар во учебната 2022/2023 година, при
презапишувањето потребно е да ги достават следниве
документи:

– индекс;
– образец за запишување на семестар со уплатница од 100,00
денари за студентско собрание на факултетот;
– уплата на 16,67 евра во денарска противвредност за секој
кредит од неположените предмети на сметката на
Филозофскиот факултет.

Уплатите на сметката на Филозофскиот факултет се вршат на
општа уплатница ПП 50 со следниве податоци:

 • од страната на примач – назив на примач: Буџет на РМ –
  Филозофски факултет Скопје; банка на примачот: Народна банка на
  РМ; сметка на примачот: 100000000063095; сметка на буџетски
  корисник: 1600104227 788 18; приходна шифра: 723019 и
  програма:41;
 • од страната на налогодавач задолжително во повикување на број – задолжување да се внесе бројот на студиската програма и тоа за:
 • Филозофија            723019-01
 • Педагогија               723019-02
 • Историја и архивистика             723019-03
 • Историја на уметност а и археологија     723019-04
 • Безбедност               723019-05
 • Психологија             723019-06
 • Социологија             723019-07
 • Стратегиски и одбранбени студии        723019-08
 • Социјална работа и социјална политика    723019-09
 • Мир и развој                         723019-11
 • Класична филологија             723019-12
 • Специјална едукација и рехабилитација               723019-13
 • Европски студии за интеграција             723019-14
 • Менаџмент во образованието                         723019-912
 • Менаџмент на човечки ресурси во општествените дејности            723019-933
 • Меѓународни односи – разрешување на конфликти      723019-938
 • Интеркултурни студии         723019-947
 • Специјалистички студии на соц.работа во здравство  723019-911
 • Социјален менаџмент                   723019-951
 • Инклузивно образование од областа на специјална едукација и рехабилитација          723019-952
 • Малолетничка деликвенција      723019-953
 • Родови студии                                 723019-1070
 • Интеррелигиски студии             723019-1091

Во цел на дознака задолжително се внесува името на студиската програма и цел на уплата.

        Од Деканатот

 на Филозофски факултет-Скопје