%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b0

СООПШТЕНИЕ

за студентите кои студираат на трет циклус-докторски студии според ЕКТС

I. ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

            Заверката на зимскиот семестар и пријавувањето на испитите за зимскиот испитен рок за студентите на трет циклус на студии ќе се реализира во периодот од 10.1.2022 до 14.1.2022 година со следниве документи:

–          Индекс;

–          Образец за заверување семестар со уплатница од 50,00 денари за административна такса;

–          Пријава за испит со уплатница од 50,00 денари за административна такса за секој испит поединечно;

–          Уплата на преостанат дел од ратата за семестарот.

II. ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

            Зимскиот испитен рок е од 17.1.2022 до 4.2.2022 година.

 III. ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

            Запишувањето на летниот семестар ќе се реализира во периодот од 7.2.2022 до 11.2.2022 година, со следниве документи:

  • Индекс;
  • Образец за запишување семестар со уплатница од 50,00 денари за административна такса;
  • Уплата за „Активности на Факултетско студентско собрание (по семестар)“ на општа уплатница ПП50 со следниве податоци:

– од страната на примач – назив на примач: Буџет на РМ – Филозофски факултет Скопје; банка на примачот: Народна банка на РМ; сметка на примачот: 100000000063095; сметка на буџетски корисник: 1600104227 788 18; приходна шифра: 723019 и програма: 41; повикување на број/задолжување: 723019-1118; износ: 100,00 денари.

  • Уплата на рата за запишување на семестарот согласно склучениот договор, на сметката на Филозофскиот факултет на општа уплатница ПП 50 со следниве податоци:

– од страната на примач – назив на примач: Буџет на РМ – Филозофски факултет Скопје; банка на примачот: Народна банка на РМ; сметка на примачот: 100000000063095; сметка на буџетски корисник: 1600104227 788 18; приходна шифра: 723011 и програма: 41;

– од страната на налогодовач задолжително во повикување на број – задолжување да се внесе бројот на студиската програма за:

ФИЛОЗОФИЈА 723011-01

ПЕДАГОГИЈА 723011-02

ИСТОРИЈА 723011-03

ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ И АРХЕОЛОГИЈА 723011-04

СОЦИОЛОГИЈА 723011-05

ПСИХОЛОГИЈА 723011-06

БЕЗБЕДНОСТ, ОДБРАНА И МИР 723011-07

СОЦИЈАЛНА РАБОТА, СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 723011-08

КЛАСИЧНА ФИЛОЛОГИЈА 723011-09

MEЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 723011-10

ДЕФЕКТОЛОГИЈА 723011-13

Во цел на дознака задолжително се внесува името на студиската програма и цел на уплата.

            Студентот при заверувањето на семестарот, односно најдоцна со запишувањето на наредниот семестар доколку ги има реализирано активностите од тековниот семестар поврзани со пријавувањето и изработката на докторската дисертација потребно е да достави извештај и тоа:

  извештај за истражување и подготовка на тема за докторска дисертација и валоризација на 14 ЕКТС од II семестар,

  извештај за истражување и подготовка на тема за докторска дисертација и валоризација на 28 ЕКТС од III семестар 

  извештај за истражување и објавување на резултати и валоризација на 25 ЕКТС од IV семестар и

  извештај за истражување и објавување на резултати и валоризација на 28 ЕКТС од V семестар.

            Валоризација на кредитите поврзани со пријавување и подготовка на докторската дисертација ја прави менторот, кој е потребно да се потпише во индексот и на поднесениот извештај од студентот.

 Од Деканатот

на Филозофскиот факултет

———————————————————————————————————-

ANNOUNCEMENT for students studying in third cycle – doctoral studies under the ECTS

Confirmation of the winter semester and registration for exams for the winter exam period for students enrolled in third cycle – doctoral studies will be from 10.1.2022 until 14.1.2022.

Winter exam session will be held from   17.1.2022 to 4.2.2022.

The enrollment of the summer semester will be held from 7.2.2022 until 11.2.2022.

For any additional questions please contact the Office for second and third cycle of studies.