%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b0

СООПШТЕНИЕ

за студентите кои студираат на втор циклус студии според ЕКТС

 

 1. ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЕСЕНСКИОТ ИСПИТЕН РОК

Пријавувањето на испитите за есенскиот испитен рок за студентите на втор циклус студии ќе се реализира во периодот од 13.VIII.2021 до 18.VIII.2021 година, со следниве документи:

 • Индекс;
 • Пријава за испит;
 • Општа уплатница на 2.000,00 денари за секој испит поединечно на жиро-сметка на Филозофски факултет.

       2. ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ЕСЕНСКИОТ ИСПИТЕН РОК

–  I (прва) декада од 20. VIII. 2021 година до 27. VIII. 2021 година

– II (втора) декада од 30. VIII. 2021 година до 13. IX. 2021 година                                                                                                                          

Студентите имаат право да полагаат само во еден термин по свој избор.

Пред да ги достави обрасците за пријавување на испитите студентот е должен истите да ги пријави во апликацијата iKnow. 

Уплатите на сметката на Филозофскиот факултет се вршат на општа уплатница ПП 50 со следниве податоци:

 од страната на примач – назив на примач: Буџет на РМ – Филозофски факултет Скопје;

 –банка на примачот: Народна банка на РМ; 

  –сметка на примачот: 100000000063095;

сметка на буџетски корисник: 1600104227 788 18;

 –приходна шифра: 723019 и програма:41;

      – од страната на налогодавач задолжително во повикување на број – задолжување да се внесе бројот на студиската програма и тоа за:

 • Филозофија 723019-01
 • Педагогија             723019-02
 • Историја и архивистика 723019-03
 • Историја на уметност а и археологија 723019-04
 • Безбедност             723019-05
 • Психологија 723019-06
 • Социологија             723019-07
 • Стратегиски и одбранбени студии 723019-08
 • Социјална работа и социјална политика 723019-09
 • Мир и развој             723019-11
 • Класична филологија 723019-12
 • Специјална едукација и рехабилитација             723019-13
 • Европски студии за интеграција 723019-14
 • Менаџмент во образованието             723019-912
 • Менаџмент на човечки ресурси             723019-933
 • Меѓународни односи – разрешување на конфликти 723019-938
 • Интеркултурни студии             723019-947
 • Специјалистички студии на соц.работа во здравство 723019-911
 • Социјален менаџмент                                                 723019-951
 • Инклузивно образование од областа на специјална едукација и рехабилитација                      723019-952
 • Малолетничка деликвенција 723019-953
 • Родови студии  723019-1070
 • Коорпоратина безбедност 723019-1090
 • Религиски студии  723019-10914

Во цел на дознака задолжително се внесува името на студиската програма и цел на уплата.