%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b8

Деканатот на Филозофски факултет во Скопје, го дава следново

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 12.3.2021 година (петок), со почеток во 11.00 часот во Сала за седници на Филозофски факултет, кандидатот м-р Есат Елези, ќе брани докторска дисертација со наслов:

„Улогата на регионалната соработка врз менаџирањето на кризи и предизвиците за Република Македонија“

                        пред Комисија во состав:

  1. Проф. д-р Лидија Георгиева
  2. Проф. д-р Марина Митревска
  3. Проф. д-р Трајан Гоцевски
  4. Проф. д-р Зорица Салтировска
  5. Проф. д-р Кебир Авзиу

3. III 2021 година                                                                           ОД ДЕКАНАТОТ

Скопје                                                                                   на Филозофскиот  факултет