%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b8

Деканатот на Филозофски факултет во Скопје, го дава следново

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 18 ноември 2021 година (четврток), со почеток во 12:00 часот во Сала за седници на Филозофски факултет, кандидатот м-р Елисабета Ологу, ќе брани докторска дисертација со наслов:

„Идеолошките преференци за моделот на социјална политика во Република Македонија: Перцепции на различни групи на интерес“

пред Комисијата за одбрана во состав:

Проф. д-р Сузана Борнарова, претседател

Проф. д-р Маја Геровска Митев, ментор

Проф. д-р Ило Трајковски, член

Проф. д-р Светлана Трбојевиќ, член

Проф. д-р Наташа Богоевска, член

3.11.2021 година                                                                               ОД ДЕКАНАТОТ

Скопје                                                                        на Филозофскиот  факултет