%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b8

Деканатот на Филозофски факултет во Скопје, го дава следново

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 20 мај 2021 година (четврток), со почеток во 12.00 часот во Сала за седници, кандидатот м-р Марија Димитровска, ќе брани докторска дисертација, со наслов:

„Културната траума како генератор на криза: проблемот на општествена и културна репродукција“ пред Комисија во состав:

  1. Проф. д-р Ѓорѓе Младеновски – претседател
  2. Проф. д-р Антоанела Петковска – ментор
  3. Проф. д-р Милева Ѓуровска – член
  4. Проф. д-р Марија Дракулoвска Чукалевска – член
  5. Проф. д-р Саше Герсимоски – член

Линк до финална верзија на докторатот