%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%88%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b5

СООПШТЕНИЕ

за студентите кои студираат на втор циклус студии според ЕКТС за запишување на зимски семестар во учебната 2021/2022 година

Запишувањето на зимскиот семестар во учебната 2021/2022 година ќе се реализира во периодот од од 28.09.2021 до 30.09.2021 година од 10:30 до 14:00 часот.

I. Студентите кои за прв пат се запишани на втор циклус студии на едногодишна студиска програма (60 кредити/ два семестри) во учебната 2020/2021 и кои ги немаат положено сите испити по предметите запишани во првиот (зимски) семестар во учебната 2020/2021 година заклучно со есенската испитна сесија потребно е да  извршат презапишување на неположените предмети во зимскиот семестар во учебната 2021/2022 година. При презапишувањето потребно е да се достават следниве документи:

 • индекс;
 • образец за запишување на семестар
 • Уплата за „Активности на Факултетско студентско собрание (по семестар)“ на општа уплатница ПП50 со следниве податоци: од страната на примач – назив на примач: Буџет на РМ – Филозофски факултет Скопје; банка на примачот: Народна банка на РМ; сметка на примачот: 100000000063095; сметка на буџетски корисник: 1600104227 788 18; приходна шифра: 723019 и програма: 41; повикување на број/задолжување: 723019-1118; износ: 100,00 денари.
 • уплата на 16,67 евра во денарска противвредност за секој кредит од неположените предмети на жиро-сметка на Филозофскиот факултет.
 • Студентите запишани на втор циклус студии на двегодишна студиска програма (120 кредити/ четири семестри) запишуваат нареден семестар по следниот редослед:
 • трет семестар: студентот прво ги запишува заостанатите неположени предмети од I (првиот, зимски) семестар, потоа ги запишува задолжителните предмети од тековниот семестар и на крајот изборните предмети од тековниот (III, трет) семестар. Збирот на бројот на кредитите од запишаните предмети во семестарот не смее да изнесува повеќе од 35.
 • Студентот запишува и наредни семестри доколку по завршувањето на четвртиот семестар и полагање на испитите од предметите во предвидените испитни сесии има заостанати/неположени предмети.

II. Студентите запишани на втор циклус студии на едногодишна студиска програма (60 кредити/ два семестри) во учебната 2020/2021 кои ги имаат положено сите испити по предметите запишани во првиот (зимски) семестар во учебната 2020/2021 година заклучно со есенската испитна сесија потребно е да извршат администартивно запишување на зимскиот семестар во учебната 2021/2022 година со уплата од 500,00 денари на жиро-сметката на Филозофски факултет.

При презапишувањето потребно е да се достават следниве документи:

 • индекс;
 • образец за запишување на семестар
 • Уплата за „Активности на Факултетско студентско собрание (по семестар)“ на општа уплатница ПП50 со следниве податоци:
 • од страната на примач – назив на примач: Буџет на РМ – Филозофски факултет Скопје; банка на примачот: Народна банка на РМ; сметка на примачот: 100000000063095; сметка на буџетски корисник: 1600104227 788 18; приходна шифра: 723019 и програма: 41; повикување на број/задолжување: 723019-1118; износ: 100,00 денари.
 • уплата на 16,67 евра во денарска противвредност за секој кредит од запишаните предмети на жиро-сметка на Филозофскиот факултет.

Уплатите на сметката на Филозофскиот факултет се вршат на општа уплатница ПП 50 со следниве податоци:

      – од страната на примач – назив на примач: Буџет на РМ – Филозофски факултет Скопје; банка на примачот: Народна банка на РМ; сметка на примачот: 100000000063095; сметка на буџетски корисник: 1600104227 788 18; приходна шифра: 723019 и програма:41;

      – од страната на налогодавач задолжително во повикување на број – задолжување да се внесе бројот на студиската програма и тоа за:

 • Филозофија 723019-01
 • Педагогија             723019-02
 • Историја и архивистика 723019-03
 • Историја на уметноста и археологија 723019-04
 • Безбедност             723019-05
 • Психологија 723019-06
 • Социологија             723019-07
 • Стратегиски и одбранбени студии 723019-08
 • Социјална работа и социјална политика 723019-09
 • Мир и развој             723019-11
 • Класична филологија 723019-12
 • Специјална едукација и рехабилитација             723019-13
 • Европски студии за интеграција 723019-14
 • Менаџмент во образованието             723019-912
 • Менаџмент на човечки ресурси             723019-933
 • Меѓународни односи – разрешување на конфликти 723019-938
 • Интеркултурни студии             723019-947
 • Специјалистички студии на соц.работа во здравство 723019-911
 • Социјален менаџмент                                                 723019-951
 • Инклузивно образование од областа на специјална едукација и рехабилитација                      723019-952
 • Малолетничка деликвенција 723019-953
 • Родови студии  723019-1070
 • Корпоративна безбедност и безбедносен менаџмент 723019-1090
 • Интеррелигиски студии  723019-10914

 Во цел на дознака задолжително се внесува името на студиската програма и цел на уплата.