%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82-%d1%81

Соопштение за заверување на летниот семестар во учебната 2022/2023 за студентите кои студираат на прв циклус на студии

Редовните студенти треба да го заверат летниот семестар во
Одделението за студентски прашања во периодот од:

 1.6.2023 до 5.6.2023 годинa
 7.6.2023 до 16.6.2023 година

Потребни документи:

  • Индекс со запишани предмети од тековниот семестар;
  • Образец за заверување на семестар
  • Уплатница за уплатена рата од сумата предвидена за нивното студирање

Вонредните студенти не заверуваат семестар тие треба да достават уплатница за платена рата.

ЗАБЕЛЕШКА: СТУДЕНТИТЕ ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ПЕДАГОГИЈА КОИ ЗАПИШАЛЕ
ПРЕДМЕТИ ОД ОСМИ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ТРЕБА ДА
ДОНЕСАТ ПОТВРДА ЗА РЕАЛИЗИРАНА ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ВАЖНО:

Пријавите за испит и обрасците за запишување и заверување насеместар не подлежат на административна такса (чл.92 од Правилникот заусловите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломскистудии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на УКИМ

Работното време со студенти во периодот од 1.6. до 16.6.2023 година ќе биде од 8,30 до 14,00
часот
( пауза од 10,00 до 10,30 часот)

 ДЕКАНАТ НА ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ