%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc

Соопштението за заверка на зимски семестар и запишување на летен семестар 2022 прв циклус

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР во учебна 2021/2022 година

Редовните студенти, кои студираат на прв циклус на студии треба да го заверат зимскиот семестар.

Потребни документи:

  • Индекс во кој ќе бидат запишани предмети од тековниот (зимски) семестар;
  • Образец за заверување семестар уредно пополнет;
  • Уплатница со платена  рата (за студентите кои школарината/партиципација ја плаќаат на рати)

Вонредните студенти не заверуваат семестар, тие треба да достават уплатница за платена рата.

Напомена: Согласно Одлуката за административна заверка на зимскиот семестар 2021/2022 (арх. бр.02-2654/1 од 27.12.2021) редовните студентите не се задолжени да обезбедат потписи од предметните професори.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР во учебната 2021/2022 година

Сите студенти кои студираат на прв циклус на студии треба да го запишат летниот семестар.

Потребни документи:

  • Индекс во кој ќе бидат запишани предмети од летниот семестар
  • Образец  за запишување семестар уредно пополнет;
  • Уплатница со уплатена рата од сумата предвидена за нивното студирање; (на приходна шифра 723012)
  • Уплатница со уплатени 300 денари за испити по семестар (на приходна шифра 723013)
  • Уплатница со уплатени 100 денари за активности на Факултетско собрание (на приходна шифра 723019)

Вонредните студенти задолжително треба да го запишат летниот семестар со горенаведените документи.

Заверката на зимскиот семестар и запишувањето на летниот семестар ќе се одвива по следниот распоред:

Втор семестар                               9 и 10.2.2022 г.

Четврти семестар          11 и 14.2.2022 г.

Шести семестар                   15 и 16.2.2022 г.

Осми, десети… семестар  17 и 18.2.2022 г.

Непочитувањето на дадениот распоред повлекува надомест за ненавремена заверка и запишување на семестар.

ВАЖНО: Сите студенти електронски во Iknow системот треба:

  • да го запишат летниот семестар  2021/2022 година
  • да ги запишат предметите во летниот семестар

Студентите кои ги имаат исполнето условите за запишување на летниот семестар ( оценки во индекс и во Iknow системот) административните обврски  во Одделението за студентски прашања можат да ги завршат  пред 9 февруари 2022 година.

Работното време  со студенти во периодот од 9.2. до 22.2.2022 година ќе биде од 8,30 до 15,00 часот.  ( пауза од 10,00 до 10,30 часот)

29.12.2021 год.                                                                                              Од Деканатот