%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc

Соопштението за заверка на зимски семестар и запишување на летен семестар 2023 прв циклус

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР во учебна 2022/2023 година

Редовните студенти, кои студираат на прв циклус на студии треба да го заверат зимскиот семестар.

Потребни документи:
 Индекс во кој се запишани предметите од зимскиот семестар со добиените потписи од предметните професори со што се потврдува исполнување на предвидените обврски;  Образец за заверување семестар уредно пополнет;
 Уплатница со платена рата (за студентите кои школарината/партиципација ја плаќаат на рати) Вонредните студенти не аверуваат семестар, тие треба да достават уплатница за платена рата.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР во учебната 2022/2023 година
Сите студенти кои студираат на прв циклус на студии треба да го запишат летниот семестар.
Потребни документи:
 Индекс во кој ќе бидат запишани предмети од летниот семестар
 Образец за запишување семестар уредно пополнет;
 Уплатница со уплатена рата од сумата предвидена за нивното студирање; (на приходна шифра 723012)
 Уплатница со уплатени 300 денари за испити по семестар (на приходна шифра
723013)
 Уплатница со уплатени 100 денари за активности на Факултетско собрание (на приходна шифра 723019)Вонредните студенти задолжително треба да го запишат летниот семестар со горенаведените документи.
Заверката на зимскиот семестар и запишувањето на летниот семестар ќе се одвива по следниот распоред:
Втор семестар 7 и 8.2.2023 г.
Четврти семестар 9 и 10.2.2023 г.
Шести семестар 13, 14, 15 и 16.2.2023 г.
Осми, десети… семестар 17, 20, 21 и 22.2.2023 г.

Непочитувањето на дадениот распоред повлекува надомест за ненавремена
заверка и запишување на семестар.


ВАЖНО:
Студентите во индексот да ги имаат сите оценки од положените предмети во летните семестри.
Во Iknow системот треба:
 да се запише летниот семестар 2022/2023 година и
 да се запишат предметите во летниот семестар
Студентите кои ги имаат исполнето условите за запишување на летниот семестар (оценки во индекс и во Iknow системот) административните обврски во Одделението за студентски прашања можат да ги завршат пред 7 февруари 2022 година.
Работното време со студенти во периодот од 7.2. до 22.2.2022 година ќе биде од 8,30
до 14,00 часот. ( пауза од 10,00 до 10,30 часот)

18.1.2023 г. Од Деканатот