Ф803И/18: Современи философски правци

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ФилозофијаVIII2+26

Наставник: д–р Ристо Солунчев

Цели на предметната програма:

Цели на предметот се студентите да добијат продлабочени сознанија за основните философски проблеми и за најзначајните философски идеи во современата западноевропска философија, да развијат критичка способност за философска анализа на доминантните философски прашања, да развијат способност да ги интерпретираат, анализираат и оценуваат автентичните философски текстови и притоа соодветно да ја користат секундарната литература.

Содржина на предметната програма:

Предметот „Современи философски правци“ во својата основа има недовршена програма и содржина. Структурата на предметот е во постојана деконструкција и ретематизација. Студентите се поставени да истражуваат во една интензивна отвореност. Предметот се фокусира на презентирање и анализирање на главните философски идеи и проблеми во историјата на 20 век, неговата втора половина, и го тематизира влезот во 21 век. Се проследуваат мноштвото философски правци што го одбележаа пост-модерниот прекин врзан метафизички за настанот на холокаустот, како и мноштвото тематизации на философското „сега“ на западната философија: Херменевтиката, Франкфуртската Школа, Структурализмот, Поструктурализмот, Постмодернизмот, Феминизмот, Неомодернизмот, Постколонијалната критика, Современата аналитичка философија…

Литература:

1. Gadamer, Hans Georg, Istina i metoda.

2. Habermas, Jurgen, The theory of communicative action, Beacon Press, 1984.

3. Фуко, Мишел, Археологија на знаењето, Скопје, Слово.

4. Derrida, Jacques, Of Grammatology, John Hopkins University Press, 1997.

5. Строс, Клод-Леви, Дивата мисла.

6. Nagel, Thomas, The Wiew from Nowhere, New York: Oxford University press, 1986.

7. D’Amico, Robert, Contemporary Continental Philosophy, Westview press, 1999.

8. Stroll, Avrum, Twentieth-century Analytic Philosophy, Columbia University press, 2000.

9. Lechte, John, Fifty Key Contemporary Thinkers, London: Routledge University press, 2008.