ПС101З/18: Вовед во психологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаI3+26

Наставник: д–р Елена Ачковска Лешковска 

Цели на предметната програма:

Студентите да се запознаат со основните поими, приоди и теми во научната психологија како подготовка за следење на модулите кои нудат продлабочени знаења во теоретските и применетите психолошки дисциплини.

Содржина на предметната програма:

Предмет на психологијата како наука и психолошки дисциплини. Кус преглед на историскиот развој на психологијата. Современи теоретски приоди во психологијата. Методи и техники на истражување во психологијата. Биолошки основи на однесувањето и доживувањето. Когнитивни, емоционални и мотивациски процеси. Структура, развој и социјализација на личноста. Социјално однесување. Ментално здравје, психички растројства и психотерапии.

Литература:

1. Жиропађа, Љ., Увод у психологију, Београд: Чигоја штампа, 2012

2. Џарвис, М., Теоретски пристапи во психологијата, Скопје: Арс студио, 2014

3. Colman, A. M., What is Psychology? London: Routledge, 2000