ПС301З/18: Психологија на детството и на адолесценцијата

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаIII3+26

Наставник: д–р Ана Фрицханд

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за научните достигања од областа на психологијата на развитокот во детството и младоста и да развијат способности за нивна практична примена преку програми за стимулирање на развојот.

Содржина на предметната програма:

Развојната психологија како научна дисциплина; Суштински проблеми; Поим и теории на развитокот; Преднатален развој; Новороденче и доенче; Психологија на предучилишната возраст; Ранучилишен период; Предадолесценција и адолесценција.

Литература:

1. Мурџева-Шкариќ, Олга, Психологија на детството и на адолесценцијата (Развојна психологија 1), Филозофски факултет, 2011

2. Berger, Kathleen S., The Developing Person: Through the Life Span. 8th Edition, Worth Publishers, 2007 (одбрани поглавја)