ПС401З/18: Психологија на возрасните и на стареењето

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаIV3+26

Наставник: д–р Ана Фрицханд

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за научните достигања од областа на психологијата на развитокот кај возрасните и кај лицата што стареат и да развијат способности за нивна практична примена преку програми за стимулирање на развојот.

Содржина на предметната програма:

Развојот кај возрасните; Премин кон рана возрасна доба (младост); Рана возрасна доба; Средна возрасна доба; Третa и четвртa доба; Последен стадиум од животот.

Литература:

1. Мурџева-Шкариќ, Олга, Психологија на возрасните и на стареењето (Развојна психологија 2), Филозофски факултет, 2010

2. Berger, S. Kathleen, The Developing Person: Through the Life Span. 8th Edition. (одбрани поглавја), Worth Publishers, 2007