ПС5013/18: Социјална психологија 1

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаV3+26

Наставник: д–р Михајло Поповски

Цели на предметната програма:

Запознавање на студентите со предметот и методите на социјалната психологија и стекнување систематизирани знаења за начините на кои луѓето мислат, чувствуваат и се однесуваат во различни социјални ситуации.

Содржина на предметната програма:

Предмет, развој и методи на социјалната психологија; Социјализација; Социјална когниција; Перцепција на лица; Себепоимање; Социјална интеракција и комуникација, Меѓусебна привлечност; Просоцијално однесување; Агресивно однесување.

Литература:

1. Hewstone, M. i Stroebe, W., Uvod u socijalnu psihologiju: evropske perspektive, Naklada Slap, Zagreb, 2003

2. Поповски М., Теорија на атрибуцијата и нејзина примена, Филозофски факултет, Скопје, 2011

3. Поповски, М., Просоцијално однесување, Филозофски факултет, Скопје, 2005

4. Pennington, D. C., Osnove socijalne psihologije, Naklada Slap, Zagreb, 1996

5. Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R.M., Socijalna psihologija, Mate, Zagreb, 2005