ПС601З/18: Социјална психологија 2

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаVI3+26

Наставник: д–р Михајло Поповски

Цели на предметната програма:

Запознавање на студентите со научното проучување и со научните сознанија за диспозициските основи на социјалното однесување, за начините на кои луѓето влијаат едни на други и за тоа како се однесуваат кога членуваат во групи.

Содржина на предметната програма:

Диспозициски основи на социјалното однесување; Социјално влијание; Однесување на поединецот во група: поим и видови групи; формирање, одржување и менување на групата; Структура на групата; Групни норми; Начини на раководење со група и групна изведба.

Литература:

1. Hewstone, M. i Stroebe, W., Uvod u socijalnu psihologiju: evropske perspektive, Naklada Slap, Zagreb, 2003

2. Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R.M., Socijalna psihologija, Mate, Zagreb, 2005

3. Rot, N., Psihologija grupa, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1983