ПС701З/18: КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаVII3+26

Наставник: д–р Виолета Петроска Бешка

Цели на предметната програма:

Студентите да се запознаат со одделните квантитативни методи и техники на емпириско истражување во психологијата и да се стекнат со знаења и вештини за: следење на истражувачките сознанија од областа на психологијата, критички приод при прифаќањето на наодите од туѓите истражувања, спроведување сопствени емпириски истражувања базирани на квантитативните методи.

Содржина на предметната програма:

– Особености на експерименталниот метод

– Валидност на експериментот

– Контрола на варијансата

– Нацрти на експериментално истражување (експерименти со независни групи, со

изедначени групи и со една група)

– Факторијални експерименти

– Квазиекспериментално истражување и експеримент ex post facto

Литература:

1. Виолета Петроска – Бешка, Експериментално истражување на однесувањето, Филозофски факултет, УКИМ, Скопје 2010

2. Виолета Петроска – Бешка,Анкетирање: Што, зошто, кој, како, Филозофски факултет, УКИМ, Скопје, 1999

3. Виолета Петроска – Бешка, Посматрањето како истражувачки метод во психологијата, Малинска, Скопје, 2005

4. Еванс, А. Н. и Руни, Б. Ј., Методи на психолошко истражување, Европа 92, Кочани, 2012