ПС704И/18: Квалитативни методи на истражување

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаVII2+26

Наставник: д–р Николина Кениг

Цели на предметната програма:

– Запознавање со разликите меѓу квантитативниот и квалитативниот метод и увид во епистемолошките платформи од кои потекнуваат двата метода

– Стекнување базични знаења и вештини за прибирање квалитативни податоци и нивна анализа

– Стекнување знаења за стандардите на квалитет за спроведено квалитативно истражување

– Запознавање со етичките стандарди произлезени од квалитативната ориентација

Содржина на предметната програма:

Филозофски корени на квалитативниот метод. Разлики меѓу квалитативниот и квантитативниот пристап. Планирање на квалитативните истражувања. Избирање примерок и видови примероци во квалитативните истражувања. Прибирање податоци за квалитативни истражувања преку посматрање, интервјуирање, фокус групи и пишан и визуелен материјал. Анализа и интерпретација на квалитативни податоци. Карактеристики на добро квалитативно истражување. Пишување извештај од спроведено квалитативно истражување. Етички прашања.

Литература:

1. Кениг, Н., Квалитативни методи на истражување, Филозофски факултет, 2016

2. Patton, M., Qualitative Research and Evaluation Methods, Sage Publications, 2002

3. Кениг, Н., Генерализирањето во квантитативните и квалитативните истражувања, Годишен зборник 62, 2009, стр. 169-182

4. Кениг, Н., Мултиметодска триангулација и валидноста на квалитативните истражувања во психологијата, Годишен зборник 60, 2007, стр. 171-185