ПС705И/18: Здравствена психологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаVII2+26

Наставник: д–р Катерина Наумова

Цели на предметната програма:

Стекнување продлабочени знаења за предметот и задачите на здравствената психологија, и за подрачјата на работа нa здравствениот психолог во одделни гранки на медицината.

Содржина на предметната програма:

Биопсихосоцијален модел на здравјето и болеста. Однесување поврзано со здравјето и примарна превенција. Стрес, здравје и справување со стрес. Однос меѓу болниот и медицинскиот персонал. Третман на болка, хронични и терминални болести. Здравје, болест и квалитет на живот.

Литература:

1. Taylor, S., Health Psychology, McGraw-Hill, 2011 (превод за интерна употреба)

Berger, D., Zdravstvena psihologija, Društvo psihologa Srbije, 1997 (превод за интерна употреба)

Hudek-Knežević, J. i Kardum, I., Stres i tjelesno zdravlje, Naklada Slap, 2006