ПС708И/18: Разрешување конфликти

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаVII2+26

Наставник: д-р Виолета Петроска Бешка

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за природата на интер-персоналните конфликти и вештини за конструктивно разрешување конфликти што се дел од сите нивоа на социјалното живеење и професионалното дејствување.

Содржина на предметната програма:

– Поим за конфликт, видови конфликти, извори и реакции на конфликти

– Комуникација во конфликтна ситуација

– Колаборативно преговарање

– Посредување

Литература:

1. Виолета Петроска-Бешка, Разрешување конфликти, Филозофски факултет, Скопје, 2014

2. Ellen Raider & Susan Coleman, Однесување во преговарањето, превод од прирачникот Conflict Resolution: Strategies for collaborative problem solving. Texas LEADership Center, 1994

3. Виолета Петроска-Бешка, Конфликти: што претставуваат и како се разрешуваат, Филозофски факултет, Скопје, 1995